Leviticus 23

Årliga Högtiders lag.

1 Och HERren talade med Mose, och sade: 2Tala til Israels barn, och säg til dem: Desse äro HERrans högtider, som I skolen kalla heliga och mina högtider, då I samman kommen. 3Sex dagar skalt du göra ditt arbete; men den sjunde dagen är den store helge Sabbathen, då I tilhopa kommen: Intet arbete skolen I göra på honom; förty det är HERrans Sabbath, ehwar I bon. 4Desse äro de HERrans högtider, dem I skolen kalla helga högtider, då I samman kommen: 5På fjortonde dagen i första månadenom om aftonen är HERrans Paffah, 6Och på den femtonde i samma månadenom är HERrans osyrade bröds högtid; då skolen I äta osyradt bröd i sju dagar. 7Den förste dagen skall kallas helig ibland eder, då I samman kommen; då skolen I intet tjenstearbete göra: 8Och offra HERranom i sju dagar. Den sjunde dagen skall ock helig kallas, då I tilhopa kommen; på honom skolen I ock intet tjenstearbete göra. 9Och HERren talade med Mose, och sade: 10Tala med Israels barn, och säg til dem: När I kommen i landet, som jag eder gifwa skall, och i skolen upskära, så skolen I föra til Presten en kärfwa förstlingen af edro säd: 11Då skall den kärfwen warda weftad för HERranom, at det skall blifwa tack nämligit af eder. Och detta skall Presten göra på den andra dagen näst efter Sabbathen. 12Och skolen på den dagen, då edar kärfwe weftad warder, göra HERranom et bränneoffer af et lamb, det utan wank och årsgammalt är. 13Samt med spisoffret, twå tijungar semlomjöl, blandadt med oljo, til en söt lukts offer HERranom; dertil dryckoffer, en fjerding af et Hin win. 14Och skolen intet äta af det nya, hwarken bröd, torkad ax eller korn, intil den dagen, då I bären edrom Gud offer. Det skall wara en ewig rätt til edra efterkommande, ehwar I bon. 15Sedan skolen I räkna ifrå den andra Sabbathsdagen, då i båren weftekärfwan fram, sju hela Sabbather: 16Intil den andra dagen efter den sjunde Sabbathen: Det är, femtio dagar skolen I räkna och offra HERranom nytt spiso ffer: 17Och skolen offra det af alla edra boningar, nemliga, tu weftebröd af twå tijungar semlomjöl, syradt och bakadt HERranom til en förstling. 18Och skolen frambära med edor bröd sju årsgamla lamb utan wank, och en ung stut, och twå wädrar: Det skall wara HERrans bränneoffer, spisoffer och dryckoffer; det är en söt lukts offer HERranom. 19Dertil skolen I göra en getabock til syndoffer, och tu årsgamla lamb til tacko ffer. 20Och Presten skall wefta det med förstlings brödena för HERranom til de tu lamben: Och skall wara HERranom heligt, och höra Presten til. 21Och I skolen utropa denna dagen: Ty han skall kallas helig ibland eder, då I samman kommen: Intet tjenstearbete skolen i göra. En ewig rätt skall det wara, til edra efterkommande, ehwar I bon. 22När I upskären sädena i edro lande, skolen I icke allt upskära på åkren, och icke allt för noga uphemta; utan skolen det låta dem fattigom, och främlingom. Jag är HERren edar Gud. 23Och HERren talade med Mose, och sade: 24Tala med Israels barnom, och säg: På första dagen i sjunde månadenom skolen I hålla Blåsandens helga Sabbath til åminnelse, då I samman kommen: 25Då skolen I intet tjenstearbete göra; och skolen göra HERranom offer. 26Och HERren talade med Mose, och sade: 27På tionde dagen i denna sjunde månadenom är Försonedagen, den skall ibland eder kallas helig, at I tilhopa kommen. Då skolen I späka edra kroppar, och offra HERranom: 28Och skolen intet arbete göra på denna dagen; ty det är en försonedag, at I skolen försonade warda för HERranom edrom Gud. 29Ty hwilken icke späker sin kropp på denna dagen, den skall utrotad warda utu hans folk. 30Och hwilken på denna dagen något arbete gör, den skall jag förgöra utu hans folk. 31Derföre skolen I intet arbete göra. Det skall wara en ewig rätt til edra efterkommande, ehwar I bon. 32Det är edrar store Sabbath, at I skolen späka edra kroppar. På nionde dagen i månadenom om aftonen skolen I hålla denna Sabbath, ifrån aftonen och åter intil aftonen. 33Och HERren talade med Mose och sade: 34Tala med Israels barn, och säg: På femtonde dagen i denna sjunde månadenom är Löfhyddo högtid i sju dagar HERranom. 35Den förste dagen skall kallas helig, at I samman kommen; intet tjenstearbete skolen I göra. 36I sju dagar skolen I offra HERranom. Den åttonde dagen skall ock kallas helig, at I samman kommen: Och I skolen göra edart offer HERranom; ty det är samlingesdag: Intet tjenstearbete skolen I göra. 37Desse äro HERrans helgedagar, de I skolen heliga hålla, at I samman kommen, och gören HERranom offer, bränneoffer, spisoffer, dryckoffer, och annor offer, hwart efter sin dag: 38Förutan det HERrans Sabbath, och edra gåfwor och löfte, och friwiljoga gåfwor äro, som I gifwen HERranom. 39Så skolen I nu på femtonde dagen i sjunde månadenom, när I hafwen i hus samlat årswäxten af landena, hålla HERrans högtid i sju dagar. På första dagenom är Sabbath, och på åttonde dagenom är ock Sabbath. 40Och I skolen på första dagenom taga frukt af skön träd, palmtelningar, och qwistar af tjockqwistadt trä, och pilträ; och wara glade i sju dagar för HERranom edrom Gud. 41Och skolen alltså hålla HERranom den högtiden om året i sju dagar; det skall wara en ewig rätt til edra efterkommande, at de så skola hålla helg uti den sjunde månaden. 42Sju dagar skolen I bo i löfhyddor. Den en inländning är i Israel, han skall bo i löfhyddor: 43At edre efterkommande skola weta, huru jag hafwer låtit Israels barn bo i hyddor, då jag förde dem utur Egypti land. Jag är HERren edar Gud. 44Och Mose sade Israels barnom om denna HERrans helg.
Copyright information for SweKarlXII