Leviticus 23

Årliga Högtiders lag.

Och HERren talade med Mose, och sade: Tala til Israels barn, och säg til dem: Desse äro HERrans högtider, som I skolen kalla heliga och mina högtider, då I samman kommen. Sex dagar skalt du göra ditt arbete; men den sjunde dagen är den store helge Sabbathen, då I tilhopa kommen: Intet arbete skolen I göra på honom; förty det är HERrans Sabbath, ehwar I bon. Desse äro de HERrans högtider, dem I skolen kalla helga högtider, då I samman kommen: På fjortonde dagen i första månadenom om aftonen är HERrans Paffah, Och på den femtonde i samma månadenom är HERrans osyrade bröds högtid; då skolen I äta osyradt bröd i sju dagar. Den förste dagen skall kallas helig ibland eder, då I samman kommen; då skolen I intet tjenstearbete göra: Och offra HERranom i sju dagar. Den sjunde dagen skall ock helig kallas, då I tilhopa kommen; på honom skolen I ock intet tjenstearbete göra. Och HERren talade med Mose, och sade: 10 Tala med Israels barn, och säg til dem: När I kommen i landet, som jag eder gifwa skall, och i skolen upskära, så skolen I föra til Presten en kärfwa förstlingen af edro säd: 11 Då skall den kärfwen warda weftad för HERranom, at det skall blifwa tack nämligit af eder. Och detta skall Presten göra på den andra dagen näst efter Sabbathen. 12 Och skolen på den dagen, då edar kärfwe weftad warder, göra HERranom et bränneoffer af et lamb, det utan wank och årsgammalt är. 13 Samt med spisoffret, twå tijungar semlomjöl, blandadt med oljo, til en söt lukts offer HERranom; dertil dryckoffer, en fjerding af et Hin win. 14 Och skolen intet äta af det nya, hwarken bröd, torkad ax eller korn, intil den dagen, då I bären edrom Gud offer. Det skall wara en ewig rätt til edra efterkommande, ehwar I bon. 15 Sedan skolen I räkna ifrå den andra Sabbathsdagen, då i båren weftekärfwan fram, sju hela Sabbather: 16 Intil den andra dagen efter den sjunde Sabbathen: Det är, femtio dagar skolen I räkna och offra HERranom nytt spiso ffer: 17 Och skolen offra det af alla edra boningar, nemliga, tu weftebröd af twå tijungar semlomjöl, syradt och bakadt HERranom til en förstling. 18 Och skolen frambära med edor bröd sju årsgamla lamb utan wank, och en ung stut, och twå wädrar: Det skall wara HERrans bränneoffer, spisoffer och dryckoffer; det är en söt lukts offer HERranom. 19 Dertil skolen I göra en getabock til syndoffer, och tu årsgamla lamb til tacko ffer. 20 Och Presten skall wefta det med förstlings brödena för HERranom til de tu lamben: Och skall wara HERranom heligt, och höra Presten til. 21 Och I skolen utropa denna dagen: Ty han skall kallas helig ibland eder, då I samman kommen: Intet tjenstearbete skolen i göra. En ewig rätt skall det wara, til edra efterkommande, ehwar I bon. 22 När I upskären sädena i edro lande, skolen I icke allt upskära på åkren, och icke allt för noga uphemta; utan skolen det låta dem fattigom, och främlingom. Jag är HERren edar Gud. 23 Och HERren talade med Mose, och sade: 24 Tala med Israels barnom, och säg: På första dagen i sjunde månadenom skolen I hålla Blåsandens helga Sabbath til åminnelse, då I samman kommen: 25 Då skolen I intet tjenstearbete göra; och skolen göra HERranom offer. 26 Och HERren talade med Mose, och sade: 27 På tionde dagen i denna sjunde månadenom är Försonedagen, den skall ibland eder kallas helig, at I tilhopa kommen. Då skolen I späka edra kroppar, och offra HERranom: 28 Och skolen intet arbete göra på denna dagen; ty det är en försonedag, at I skolen försonade warda för HERranom edrom Gud. 29 Ty hwilken icke späker sin kropp på denna dagen, den skall utrotad warda utu hans folk. 30 Och hwilken på denna dagen något arbete gör, den skall jag förgöra utu hans folk. 31 Derföre skolen I intet arbete göra. Det skall wara en ewig rätt til edra efterkommande, ehwar I bon. 32 Det är edrar store Sabbath, at I skolen späka edra kroppar. På nionde dagen i månadenom om aftonen skolen I hålla denna Sabbath, ifrån aftonen och åter intil aftonen. 33 Och HERren talade med Mose och sade: 34 Tala med Israels barn, och säg: På femtonde dagen i denna sjunde månadenom är Löfhyddo högtid i sju dagar HERranom. 35 Den förste dagen skall kallas helig, at I samman kommen; intet tjenstearbete skolen I göra. 36 I sju dagar skolen I offra HERranom. Den åttonde dagen skall ock kallas helig, at I samman kommen: Och I skolen göra edart offer HERranom; ty det är samlingesdag: Intet tjenstearbete skolen I göra. 37 Desse äro HERrans helgedagar, de I skolen heliga hålla, at I samman kommen, och gören HERranom offer, bränneoffer, spisoffer, dryckoffer, och annor offer, hwart efter sin dag: 38 Förutan det HERrans Sabbath, och edra gåfwor och löfte, och friwiljoga gåfwor äro, som I gifwen HERranom. 39 Så skolen I nu på femtonde dagen i sjunde månadenom, när I hafwen i hus samlat årswäxten af landena, hålla HERrans högtid i sju dagar. På första dagenom är Sabbath, och på åttonde dagenom är ock Sabbath. 40 Och I skolen på första dagenom taga frukt af skön träd, palmtelningar, och qwistar af tjockqwistadt trä, och pilträ; och wara glade i sju dagar för HERranom edrom Gud. 41 Och skolen alltså hålla HERranom den högtiden om året i sju dagar; det skall wara en ewig rätt til edra efterkommande, at de så skola hålla helg uti den sjunde månaden. 42 Sju dagar skolen I bo i löfhyddor. Den en inländning är i Israel, han skall bo i löfhyddor: 43 At edre efterkommande skola weta, huru jag hafwer låtit Israels barn bo i hyddor, då jag förde dem utur Egypti land. Jag är HERren edar Gud. 44 Och Mose sade Israels barnom om denna HERrans helg.
Copyright information for SweKarlXII