Leviticus 8

Presterne och tabernaklet smörjas, wigas.

Och HERren talade med Mose, och sade: Tag Aaron och hans söner med honom, samt med deras kläder, och smörjooljon, och en stut til syndoffer; twå wädrar, och en korg med osyradt bröd. Och församla alla menighetena inför dörene af wittnesbördsens tabernakel. Mose gjorde såsom HERren honom böd, och församlade menighetena inför dörene af wittnesbördsens tabernakel: Och sade til dem: Detta är det, som HERren budit hafwer at göra. Och tog Aaron och hans söner, och twådde dem med watn. Och drog honom den linna kjortelen uppå, och bandt bältet omkring honom, och klädde på honom den gula silkeskjortelen, och fick honom lifkjortelen uppå, och gjordade honom öfwer lifkjortelen. Och satte på honom skölden, och i skölden Ljus och Fullkomlighet. Och satte honom hatten på hans hufwud, och satte på hatten ofwanför hans änne, et gyldene span på den helga kronona; såsom HERren Mose budit hade. 10 Och Mose tog smörjooljon, och smorde tabernaklet med allt det deruti war, och wigde det. 11 Och stänkte dermed sju resor på altaret, och smorde altaret med all sin redskap, twättekaret med sinom fot, at det skulle warda wigdt. 12 Och gjöt af smörjooljone på Aarons hufwud, och smorde honom, at han skulle warda wigd. 13 Och hade Aarons söner fram, och drog dem linna kjortlar uppå, och gjordade dem med bälter, och bandt dem hufwor uppå; såsom HERren honom budit hade. 14 Och lät hafwa fram til sig en stut til syndoffer. Och Aaron och hans söner lade si na händer på hans hufwud. 15 Sedan slagtades han. Och Mose tog af blodet, och strök med fingret på hornen af altaret allt omkring, och skärde altaret, och gjöt blodet på altarens botn, och wigde det, at han skulle försonat. 16 Och tog allt det feta af inelfwerna; nätet öfwer lefrena, och båda njurarna med det feta derpå är, och upbrände det på altaret. 17 Men stuten med hans hud, kött och träck, brände han up i elde utanför lägret, såsom HERren honom budit hade. 18 Och hade en wädur fram till bränneo ffer: Och Aaron med hans söner lade sina händer på hans hufwud. 19 Sedan slagtades han. Och Mose stänkte af blodet på altaret allt omkring: 20 Högg wäduren i stycken, och brände up hufwudet och stycken: 21 Och twådde inelfwerna och fötterna med watn, och brände så hela wäduren up på altarena. Det war et bränneoffer til en söt lukt, et offer HERranom; såsom HERren honom budit hade. 22 Han hade ock fram den andra wäduren, som är fylleoffrens. Och Aaron med hans söner lade sina händer på hans hufwud. 23 Sedan slagtades han. Och Mose tog af hans blod, och strök på högra örnatimpen af Aaron, och uppå tuman af högra handene, och på den största tåna af hans högra fot. 24 Och hade fram Aarons söner, och strök af blodet på deras högra örnatimp, och på tuman af deras högra hand, och på största tåna af deras högra fot: Och stänkte blodet på altaret allt omkring. 25 Och tog det feta och stjerten, och allt det feta på inelfwerna, och nätet på lefrena, båda njurarna med det feta deruppå är, och den högra bogen. 26 Dertil tog han utaf korgenom, der det osyrade brödet uti war för HERranom, ena osyrada kako, och ena kako af det oljade brödet, och ena tunkako, och lade det på det feta, och på högra bogen. 27 Och fick allt detta Aaron och hans söner på händerna, och weftade det för ett weftoffer för HERranom. 28 Och tog det allt igen af deras händer, och brände det up på altaret ofwan uppå bränneoffret: Ty det är fyllooffer til en söt lukt, et offer HERranom. 29 Och Mose tog bröstet, och weftade det til et weftoffer för HERranom af fyllooffrens wädur, den kom Mose på hans del; såsom HERren honom budit hade. 30 Och Mose tog af smörjooljone, och af blodet på altaret, och stänkte på Aaron och hans kläder, på hans söner och deras kläder, och wägde så Aaron och hans kläder, hans söner och deras kläder med honom. 31 Och sade til Aaron och hans söner: Koker köttet för dörene af wittnesbördsens tabernakel; och äter det der, dertil med brödet i fylleoffrens korg, såsom mig budit är och sagdt, at Aaron och hans söner skulle ätat. 32 Hwad öfwer blifwer af köttet och brödet, det skolen I upbränna på elde. 33 Och I skolen icke utgå i sju dagar ifrå dörene af wittnesbördsens tabernakel, allt intil den dagen, då edra fylloffers dagar äro ute; ty i sju dagar äro edra händer fyll da: 34 Såsom det på denna dag skedt är: HERren hafwer så budit at göra, på det I skolen wara försonade. 35 Och I skolen blifwa för dörene af wittnesbördsens tabernakel dag och natt i sju dagar långt. Och skolen taga wara på HERrans wakt, at I icke dön: Ty så är mig budit. 36 Och Aaron med hans söner gjorde allt det HERren genom Mose budit hade.
Copyright information for SweKarlXII