Leviticus 9

Aarons första offer. Eld af himmelen.

Och på åttonde dagen kallade Mose Aaron och hans söner, och de äldsta i Israel; Och sade til Aaron: Tag til dig en ung kalf til syndoffer, och en wädur til bränneoffer, båda utan wank, och haf dem fram för HERran. Och tala med Israels barn, och säg: Tager en getabock til syndoffer, och en kalf, och et får, båda årsgamla, och utan wank, til bränneoffer. Och en oxa och en wädur til tackoffer, at wi offre för HERranom; och et spisoffer blandadt med oljo: Förty i dag skall HERren låta eder se sig. Och de togo det Mose budit hade inför dörene af wittnesbördsens tabernakel; och hela menigheten gick fram, och stod för HERranom. Då sade Mose: Detta är det HERren budit hafwer, at I göra skolen; så warder HERrans härlighet sig se låtandes. Och Mose sade til Aaron: Gack fram til altaret, och gör ditt syndoffer, och ditt bränneoffer, och försona dig och folket. Derefter gör folkens offer, och försona desslikes dem; såsom HERren budit hafwer. Och Aaron gick fram til altaret, och slagtade kalfwen til sitt syndoffer. Och hans söner båro blodet til honom, och han doppade med sitt finger i blodet, och strök på hornen af altaret, och gjöt blodet på botnen af altaret: 10 Men det feta och njurarna och det nätet på lefrene af syndoffrena brände han up på altaret; såsom HERren hade budit Mose. 11 Och köttet och skinnet brände han up på elde, utanför lägret. 12 Sedan slagtade han bränneoffret, och Aarons söner båro blodet til honom, och han stänkte det på altaret allt omkring. 13 Och de båro bränneoffret til honom styckadt, och hufwudet: Och han brände det up på altaret. 14 Och han twådde inelfwerna och fötterna, och brände det up ofwan på bränneoffret på altaret. 15 Derefter bar han fram folkens offer, och tog bocken, folkens syndoffer, och slagtade honom, och gjorde et syndoffer deraf, såsom det förra. 16 Och bar bränneoffret fram, och gjorde såsom det sig borde. 17 Och bar fram spisoffret dertil, och tog sina hand full, och brände det up på altaret, förutan morgonens bränneoffer. 18 Sedan slagtade han oxan och wäduren til folkens tackoffer: Och hans söner båro honom blodet, det stänkte han på altaret allt omkring. 19 Men det feta af oxanom och wädurenom, stjerten, och det feta som war öfwer inelfwerna, och njurarna, och nätet öfwer lefrena: 20 Allt detta feta lade de på bröstet, och brände det feta up på altaret. 21 Men bröstet och den högra bogen weftade Aaron til et weftoffer för HERranom; såsom Mose budit hade. 22 Och Aaron hof sina hand up til folket, och wälsignade dem; och gick neder, sedan han syndoffret, bränneoffret och tacko ffret gjort hade. 23 Och Mose och Aaron gingo in uti wittnesbördsens tabernakel. Och då de gingo åter ut igen, wälsignade de folket. Då lät HERrans härlighet se sig allo folkena. 24 Ty eld kom ut ifrå HERranom, och förstörde bränneoffret, och det feta på altaret. Då allt folket såg detta, fröjdade det sig, och föllo på deras anlete.
Copyright information for SweKarlXII