Luke 13

Bot nödig. Krumpen qvinna. Ordets kraft. Få salige. Jerusalems ve.

1 På samma tid voro der någre tillstädes, som bådade honom om de Galileer, hvilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. 2Då svarade Jesus, och sade till dem: Menen I att desse Galileer voro syndare för alla Galileer, efter de sådant ledo? 3Nej, säger jag eder; utan om I icke bättren eder, skolen I alle sammalunda förgås. 4Eller de aderton, som tornet i Siloa föll uppå, och drap dem, menen I att de brottslige voro för alla menniskor; som bo i Jerusalem? 5Nej, säger jag eder; utan om I icke bättren eder, skolen I alle sammalunda förgås. 6Sade han ock denna liknelsen: En man hade ett fikonaträ planteradt i sin vingård, och han kom och sökte frukt derpå, och fann ingen. 7Då sade han till vingårdsmannen: Si, nu i tre år hafver jag kommit, och sökt frukt på detta fikonaträt, och finner ingen; hugg det bort; hvarefter skall det förhindra jordena? 8Han svarade, och sade till honom: Herre, låt stå det ännu i detta året, så länge jag grafver omkring det och göder det; 9Om det så kunde bära frukt; livar ock icke, så hugg det sedan bort. 10Och han lärde om Sabbathen i en Synagogo. 11Och si, der var en qvinna, som hade haft krankhetenes anda i aderton är; och var krumpen, och förmådde icke upplyfta hufvudet. 12När Jesus såg henne, kallade han henne till sig, och sade till henne: Qvinna, var fri af dine krankhet. 13Och han lade händerna på henne: och straxt reste hon sig upp, och prisade. Gud. 14Då svarade öfversten för Synagogon, och var vred att Jesus helade på Sabbathen, och sade till folket: Sex dagar äro, der I mågen arbeta på; kommer på dem, och låter hela eder; icke på Sabbathen. 15Då svarade Herren honom, och sade: Du skrymtare, löser icke hvar och en af eder om Sabbathen sin oxa eller åsna ifrå krubbone, och leder bort att vattna? 16Måtte man då icke lösa af detta bandet på Sabbathen, denna Abrahams dotter, hvilken Satan bundit hafver, si, nu i aderton år? 17Och då han detta sade, skämde sig alle som honom emotståndit hade, och allt folket gladde sig af de härliga gerningar, som gjordes af honom. 18Så sade han då: Hvem är Guds rike likt? Och vid hvad skall jag likna det? 19Det är likt vid ett senapskorn, som en man tog, och sådde i sin örtagård; och det växte, och blef ett stort trä, och foglarna under himmelen bodde på dess qvistar. 20Och åter sade han: Vid hvad skall jag likna Guds rike? 21Det är likt enom surdeg, hvilken en qvinna tog, och lade in uti tre skäppor mjöl, tilldess det surnade alltsammans. 22Och han gick igenom städer och byar, och lärde, och tog vägen åt Jerusalem. 23Och en sade till honom: Herre, äro de ock få, som varda salige? Då sade han till dem: 24Vinnlägger eder derom, att I kunnen ingå igenom den trånga porten: ty månge, säger jag eder, skola söka derefter, att de må inkomma, och skola dock icke kunna. 25Sedan husbonden hafver uppståndit, och låtit dörren igen; och I begynnen stå ute, och bulta på dörren, sägande: Herre, Herre, låt upp för oss; och han svarar, och säger till eder: Jag vet intet af eder, hvadan I ären; 26Då skolen I begynna säga: Vi hafvom ätit och druckit med dig, och du hafver lärt på våra gator. 27Och han skall säga: Jag säger eder, jag vet intet af eder, hvadan I ären; går ifrå mig, alle I ogerningsmän. 28Och der skall vara grät och tandagnisslan; när I fån se Abraham, Isaac och Jacob, och alla Propheterna, i Guds rike; och eder utdrifvas. 29Och de skola komma ifrån östan och vestan, och nordan och sunnan, och skola sitta till bords i Guds rike. 30Och si, det äro någre ytterste, som skola varda de främste; och någre främste, som skola varda de ytterste. 31Samma dagen gingo någre Phariseer fram, och sade till honom: Skynda dig, och gäck hädan; ty Herodes vill dräpa dig. 32Då sade han till dem: Går, och säger dem räfvenom: Si, jag utdrifver djeflar, och helår i dag, och i morgon; och tredje dagen varder det ändadt med mig. 33Dock likväl måste jag ännu vandra i dag, och i morgon, och öfvermorgon; ty det kan icke vara, att en Prophet förgås annorstädes än i Jerusalem. 34Jerusalem, Jerusalem, du som dräper Propheterna, och stenar dem som sändas till dig; huru ofta ville jag församla din barn, likavisst som foglen sitt näste under sina vingar; och I villen icke? 35Si, edart hus skall varda eder öde; och säger jag eder, att I skolen icke se mig, tilldess tiden kommer, att I värden sägande: Välsignad är han, som kommer i Herrans Namn.
Copyright information for SweKarlXII