Luke 15

Förloradt får, penning, son.

1 Och till honom gingo allehanda Publicaner och syndare, att de mätte höra honom. 2Och de Phariseer och Skriftlärde knorrade och sade: Denne undfår syndare, och äter med dem. 3Då sade han till dem denna liknelsen, sågandes: 4Hvilken är den man ibland eder, som hafver hundrade får, och om han tappar bort ett af dem, låter han icke de nio och niotio uti öknene, och går efter det som borto är, tilldess han finner det? 5Och då han hafver det funnit, lägger han det på sina axlar med glädje. 6Och när han kommer hem i sitt hus, kallar han tillhopa sina vänner och grannar, och säger till dem: Glädjens med mig; ty jag hafver funnit mitt får, som borttappadt var. 7Jag säger eder, att sammalunda varder ock glädje i himmelen öfver en syndare den sig bättrar, mer än öfver nio och niotio rättfärdiga, som ingen bättring behöfva. 8Eller hvad qvinna är, som hafver tio penningar, om hon borttappar en af dem, tänder hon icke upp ljus, och sopar huset, och söker granneliga, tilldess hon finner honom? 9Och då hon funnit hafver, kallar hon tillhopa sina vänner och grannqvinnor, och säger: Glädjens med mig; ty jag hafver funnit min penning, som jag tappat hade. 10Sammalunda, säger jag eder, varder glädje för Guds Änglom öfver en syndare som sig bättrar. 11Och han sade: En man hade två söner. 12Och den yngre af dem sade till fadren: Fader, fä mig den parten af ägodelarna, som mig tillkommer. Och han bytte ägodelarna dem emellan. 13Och icke många dagar derefter, då den yngre sonen hade lagt all sin ting tillhopa, for han långt bort i främmande land; och der förfor han sina ägodelar, och lefde öfverflödeliga. 14Och sedan han allt förtärt hade, vardt en stor hunger i det landet; och han begynte lida nt)d; 15Och gick bort, och gaf sig till en borgare der i landet; och han sände honom till sin afvelsgård, att han skulle sköta hans svin. 16Då begärade han uppfylla sin buk med draf, der svinen med föddes; och honom gaf ingen. 17Då besinnade han sig sjelf, och sade: Huru månge mins faders legodränger hafva bröd nog; och jag förgås här i hunger. 18Jag vill stå upp, och gå till min fader, och säga till honom: Fader, jag hafver syndat i himmelen, och för dig. 19Jag är icke nu värd kallas din son; gör mig såsom en af dina legodränger. 20Och så stod han upp, och kom till sin fader. Och då han ännu långt ifrå var, såg honom hans fader, och begynte varkunna sig öfver honom, och lopp emot honom, föll honom om halsen, och kysste honom. 21Och sonen sade till honom: Fader jag hafver syndat i himmelen, och för dig; och är icke värd härefter kallas din son. 22Då sade fadren till sina tjenare: Barer fram den yppersta klädningen, och kläder honom deruti; och får honom en ring på hans hand, och skor på hans fötter. 23Och hafver hit den gödda kalfven, och slagter honom; vi vilje äta, och göra oss glad. 24Ty denne min son var död, och hafver fått lif igen; han var borttappad, och är funnen igen. Och de begynte göra sig glad. 25Men den äldre hans son var ute på markene; och när han kom, och nalkades husena, hörde han sjungas och dansas; 26Och kallade en at sina tjenare, och frågade honom, hvad det var. 27Då sade han till honom: Din broder är kommen; och din fader lät slagta den gödda kalfven, att han hafver honom helbregda igen. 28Då vardt han vred, och ville icke gå in. Då gick hans fader ut, och bad honom. 29Svarade han, och sade till fadren: Si, jag tjenar dig i så mäng år, och hafver aldrig gångit af ditt bud; och du gaf mig aldrig ett kid, att jag måtte göra mig glad med mina vänner. 30Men sedan denne din son kommen är, som sina ägodelar hafver förtärt med skökor, hafver du till honom slagtat den gödda kalfven. 31Då sade han till honom: Min son, du äst alltid när mig, och allt det mitt är, det är ditt. 32Man måste nu glädjas och fröjdas; ty denne din broder var död, och fick lif igen; och var borttappad, och är igenfunnen.
Copyright information for SweKarlXII