Luke 20

Johannis dop. Vingårdsmännen. Skattpenningen. Sadduceerna. Christi ätt.

1 Och det begaf sig på en af de dagar, att han lärde folket i templet, och predikade Evangelium; då församlade sig de öfverste Presterna, och de Skriftlärde, med de Äldsta; 2Och sade till honom: Säg oss, af hvad magt gör du detta? Eller ho är den som hafver gifvit dig denna magten? 3Svarade Jesus, och sade till dem: Jag vill ock spörja eder ett ord; svarer I mig: 4Var Johannis döpelse af himmelen, eller af menniskor? 5då stenar oss allt folket; ty de hålla det ju så före, att Johannes var en Prophet. då stenar oss allt folket; ty de hålla det ju så före, att Johannes var en Prophet. 6Men sägom vi, af menniskor 7Ty svarade de, att de icke visste, hvadan den var. 8Då sade Jesus till dem: Icke heller säger jag eder, med hvad magt jag detta gör. 9Och han begynte säga till folket denna liknelsen: En man planterade en vingård, och fick honom ut vingårdsmannom, och for bort i främmande land i lång tid. 10När tid var, sände han en tjenare till vingårdsmännerna, att de skulle låta honom få af vingårdsens frukt; men vingårdsmännerna hudflängde honom, och sanden ifrå sig med tomma händer. 11Sedan sände han ock en annan tjenare; den hudflängde de ock, och försmådde honom, och sanden ifrå sig med tomma händer. 12Och sjelfver David säger i Psalmboken: Herren sade till min Herra: Sätt dig på mina högra hand; Och sjelfver David säger i Psalmboken: Herren sade till min Herra: Sätt dig på mina högra hand; 13Då sade vingårdsherren: Hvad skall jag göra? Jag vill sända min älskeliga son; kanhända att, då de se honom, hafva de försyn för honom. 14Då vingårdsmännerna fingo se honom, tänkte de vid sig sjelf va, sägande: Denne är arfvingen; kommer, vi vilje slå honom ihjäl, att arfvedelen må blifva vår. 15Och så drefvo de honom utu vingården, och dråpo honom. Hvad skall nu vingårdsherren göra dem samma? 16Han skall komma, och förgöra dessa vingårdsmännerna, och utfå vingården androm. När de detta hörde, sade de: Bort det. 17Då såg han på dem, och sade: Hvad är då det som skrif vet står: Den stenen, som byggningsmännerna bortkastade, han är vorden en hörnsten? 18Hvilken som faller uppå den stenen, han varder krossad; men den han uppå faller, honom slår han all sönder i stycken. 19Och öfverste Presterna, med de Skriftlärda, sökte efter att de kunde få taga fatt på honom i samma stunden; men de räddes för folket; ty de förstodo, att han hade sagt denna liknelsen emot dem. 20Och de aktade på honom, och sände ut väktare, som låtos vara rättfärdige; på det de skulle taga honom vid orden, och öfverantvarda honom herrskapet, och i landsherrans våld. 21Och de frågade honom, sägande: Mästar, vi vete att du säger och lärer det rätt är, och ser icke till personen, utan lärer Guds väg rätt. 22Är det rätt, att vi gifve Kejsaren skatt, eller ej? 23Då han förmärkte deras illfundighet, sade han till dem: Hvi fresten I mig? 24Låter mig få se penningen; hvars beläte och öfverskrift hafver han? Svarade de, och sade: Kejsarens. 25Sade han till dem: Så gifver nu Kejsarenom det Kejsarenom tillhörer, och Gudi det Gudi tillhörer. 26Och de kunde icke straffa hans tal, för folket; utan förundrade sig på hans svar, och tigde. 27Då gingo någre fram till honom af de Sadduceer, hvilke der neka uppståndelsen, och frågade honom, 28Sägande: Mästar, Moses hafver skrif vit oss, att om någors mans broder blifver död, den hustru hafver, och dör barnlös, att hans broder skall taga hans hustru, och uppväcka sinom broder säd. 29Så voro nu sju bröder; och den förste tog sig hustru, och blef död barnlös. 30Och den andre tog henne, och blef ock desslikes död barnlös. 31Den tredje tog henne; sammalunda ock alle sju, och läto inga barn efter sig, och blefvo döde. 32Sist, efter dem alla, blef ock qvinnan död. 33Uti uppståndelsen, hvilkensderas hustru skall hon vara, efter det sju hade haft henne till hustru? 34Då svarade Jesus, och sade till dem: Denna verldenes barn taga sig hustrur och gifvas mannom. 35Men de som varda värdige till den verldena, och till uppståndelsen ifrå de döda, de hvarken taga hustrur, eller gifvas månne; 36Och ej heller kunna de mera dö; ty de varda like med Änglarna, och äro Guds barn, medan de äro uppståndelsens barn. 37Men att de döde uppstå, bevisade Moses vid buskan, då han kallade Herran Abrahams Gud, och Isaacs Gud, och Jacobs Gud. 38Gud är icke de dödas, utan de lefvandes Gud; ty honom lefva alle. 39Då svarade någre af de Skriftlärda, sägande: Mästar, du sade rätt. 40Och de djerfdes icke yttermera något fråga honom. 41Men han sade till dem: Huru säga de Christum vara Davids Son? 43Tilldess jag nederlägger dina ovänner dig till en fotapall. 44Så kallar nu David honom Herra; huru är han då hans Son? 45Då sade han till sina Lärjungar, uti allt folkens åhöro: 46Tager eder vara för de Skriftlärda, som vilja gå uti sid kläder, och vilja gerna varda helsade på torgen, och sitta främst i Synagogorna, och sitta främst i gästabaden. 47De uppfräta enkors hus, förebärande långa böner; de skola få dess större fördömelse.
Copyright information for SweKarlXII