Luke 3

Johannes lärer, döper. JEsu dop och fäder.

Uti femtonde årena af Tiberii Kejsaredöme, då Pontius Pilatus war landshöfding i Judeen, och Herodes war Tetrarcha i Galileen, och Philippus, hans broder, Tetrarcha i Itureen, och i den ängden Trachonitis, och Lysanias Tetrarcha i Abilene; Under de öfwersta Presterna Hannas och Caiphas, kom Guds befallning til Johannes, Zacharie son, i öknene. Och han kom i alla den ängden wid Jordan, och predikade bättringenes döpelse, til syndernas föråtelse; Såsom skrifwit är i den boken af Esaie Prophetes ordom, den der säger: Uti öknene är en ropandes röst: Bereder HERrans wäg; görer hans stigar rätta. Alle dalar skola upfyllas, och all berg och backar skola förnedras; och det krokot är, skall rätt warda, och det ojemnt är, skall wändas i släta wägar: Och allt kött skall se Guds salighet. Så sade han då til folket, som utgick til at döpas af honom: I huggormars afföda, ho hafwer eder föregifwit, at I undkomma skolen den tilkommande wrede? Görer fördenskull tilbörlig bätrings frukt; och tager eder icke före at säga wid eder sjelf: Wi hafwe Abraham til fader; ty jag säger eder: Gud är mägtig upwäcka Abrahe söner af dessa stenar. Och nu är allaredo yxen satt til rotena på trän; hwart och et trä, som icke bär goda frukt, warder afhugget, och kastadt i elden. 10 Och folket frågade honom, sägande: Hwad skole wi då göra? 11 Swarade han, och sade til dem: Den der twå kjortlar hafwer; han gifwer den som ingen hafwer; och den der mat hafwer, göre sammalunda. 12 Så kommo ock de Publicaner til at döpas, och sade til honom: Mästar, hwad skole då wi göra? 13 Sade han til dem: Kräfwer icke mer ut, än eder förelagt är. 14 Frågade ock krigsmän honom, frågande: Hwad skole då wi göra? Sade han til dem: Görer ingom öfwerwåld och orätt, och låter eder nöja åt eder lön. 15 Så begynte då folket hafwa en gissan, och alle tänkte i sin hjerta om Johanne, om han icke war Christus. 16 Då swarade Johannes, och sade til alla: Jag döper eder i watn; men en warder kommandes, som starkare är än jag, hwilkens skoremar jag icke wård är at uplösa: Han skall döpa eder med den Heliga Anda, och med eld. 17 Hwilkens kastoskåfwel är uti hans hand, och han skall rensa sin loga, och församla hwetet uti sina lado; men agnarna skall han upbränna uti ewig eld. 18 Och mång annor stycke förmanade han, och predikade för folket. 19 Då Herodes Tetrarcha wardt straffad af honom, för Herodias, sins broders Philippi hustrus, skull, och för allt det onda, som Herodes gjorde; 20 Öfwer allt detta lade han Johannem i häktelse. 21 Och det begaf sig, då allt folket lät sig döpa, och JEsus wardt ock döpt, och bad, öpnades himmelen. 22 Och den Helige Ande kom ned i lekamlig hamn såsom en dufwa på honom; och en röst kom af himmelen, som sade: Du äst min älskelige Son; uti Dig behagar mig. 23 Och JEsus begynte wara wid tretio år; och han wardt hållen för Josephs son, hwilken war Eli son; 24 Hwilken war Matthats son; hwilken war Lewi son; hwilken war Melchi son; hwilken war Janna son; hwilken war Josephs son; 25 Hwilken war Mattathie son; hwilken war Amos son; hwilken war Naums son; hwilken war Esli son; hwilken war Nagge son; 26 Hwilken war Maaths son; hwilken war Mattathie son; hwilken war Semei son; hwilken war Josephs son; hwilken war Juda son; 27 Hwilken war Johanna son; hwilken war Rhesa son; hwilken war Zorobabels son; hwilken war Salathiels son; hwilken war Neri son; 28 Hwilken war Melchi son; hwilken war Addi son; hwilken war Kosams son; hwilken war Elmodams son; hwilken war Er son; 29 Hwilken war Jose son; hwilken war Eliezers son; hwilken war Jorims son; hwilken war Matthats son; hwilken war Levi son; 30 Hwilken war Simeons son; hwilken war Juda son; hwilken war Josephs son; hwilken war Jonans son; hwilken war Eliakims son; 31 Hwilken war Melea son; hwilken war Mainans son; hwilken war Matthatha son; hwilken war Nathans son; hwilken war Davids son; 32 Hwilken war Jesse son; hwilken war Obeds son; hwilken war Boas son; hwilken war Salmons son; hwilken war Naassons son; 33 Hwilken war Aminadabs son; hwilken war Arams son; hwilken war Esroms son; hwilken war Phares son; hwilken war Juda son; 34 Hwilken war Jacobs son; hwilken war Isaacs son; hwilken war Abrahams son; hwilken war Thara son; hwilken war Nachors son; 35 Hwilken war Saruchs son; hwilken war Ragan son; hwilken war Phalegs son; hwilken war Ebers son; hwilken war Sala son; 36 Hwilken war Cainans son; hwilken war Arphaxads son; hwilken war Sems son; hwilken war Noe son; hwilken war Lemechs son; 37 Hwilken war Mathusala son; hwilken war Enochs son; hwilken war Jareds son; hwilken war Maleleels son; hwilken war Cainans son; 38 Hwilken war Enos son; hwilken war Seths son; hwilken war Adams son; hwilken war Guds;
Copyright information for SweKarlXII