Luke 9

Jesus sänder de tolf; spisar femtusen män; bekännes, förklaras, utdrifver andar; förkunnar sin död.

1 Sedan kallade Jesus tillhopa de tolf, och gaf dem magt och våld öfver alla djeflar, och att de sjukdomar bota kunde; 2Och sände dem ut till att predika Guds rike, och göra de sjuka helbregda; 3Och sade till dem: Tager intet med eder till vägs, icke käpp, eller skräppo, icke bröd, icke penningar; hafver ej heller två kjortlar. 4Och i hvad hus I ingån, der blifver, tilldess I dragen dädan. 5Och hvilke icke anamma eder, så går ut af den staden, och skudder ock stoftet af edra fötter, till vittnesbörd öfver dem. 6Och de gingo ut, och vandrade omkring i byarna, predikade Evangelium, och gjorde helbregda allestäds. 7Då fick Herodes Tetrarcha höra allt det som bedrefs af honom, och honom begynte misshaga; ty det sades af somligom, att Johannes var uppstånden af döda; 8Af somligom, att Elias var uppenbarad; af somligom, att någor Prophet af de gamla var uppstånden. 9Och Herodes sade: Johannem hafver jag halshuggit; men ho är denne, der jag sådant af hörer? Och begärade se honom. 10Och Apostlarna kommo igen, och förtäljde honom allt det de gjort hade. Då tog han dem med sig, och gick afsides uti ena ödemark, som ligger vid den staden, som kallas Bethsaida. 11Då folket det förnam, kommo de efter honom; och han undfick dem, och talade med dem om Guds rike, och gjorde dem helbregda, som det behöfde. 12Men dagen begynte varda framliden; då gingo de tolf fram, och sade till honom: Lät folket ifrå dig, att de gå uti köpstäderna, och nästa bygdena, der de måga gästa, och finna mat; ty vi äre här i ödemarkene. 13Han sade till dem: Gifver I dem äta. Då sade de: Vi hafve icke flera bröd än fem, och två fiskar; utan att vi gå bort, och köpe mat till allt detta folket. 14Och voro de icke långt ifrå femtusend män. Då sade han till sina Lärjungar: Later dem sätta sig ned, i hvart matskåpet femtio. 15Och de gjorde så, och läto dem alla sätta sig ned. 16Då tog han de fem bröd och de två fiskar; upplyfte sin ögon i himmelen, tackade deröfver, bröt och fick Lärjungarna, att de skulle sedan läggat fram för folket. 17Och de åto alle, och vordo mätte. Sedan vardt upptaget det som dem öfverlopp, tolf korgar fulle med styck er. 18Och det begaf sig, då han var allena i sina böner, voro ock någre hans Lärjungar med honom; dem frågade han, och sade: Hvem säga folket mig vara? 19Då svarade de, och sade: Johannes Döparen; somlige Elias, och somlige, att någon Prophet af de gamla är uppstånden. 20Då sade han till dem: Hvem sägen då I mig vara? Svarade Petrus, och sade: Du äst Guds Christ. 21Och han hotade dem, och förböd, att de skulle det någrom säga; 22Och sade: Menniskones Son måste mycket lida, och bortkastas af de äldsta, och öfversta Presterna, och Skriftlärda, och dräpas, och tredje dagen uppstå igen. 23Sade han ock till dem alla: Hvilken mig efterfölja vill, han vedersäge sig sjelf, och tage sitt kors på sig livar dag, och följe mig. 24Ty den, som vill behålla sitt lif, han skall mista det; och ho som mister sitt lif för mina skull, han skall det behålla. 25Och hvad kommer det menniskone till godo, om hon vunne hela verldena, och förtappar sig sjelf, eller gör skada på sig sjelf? 26Hvilken som blyges vid mig och min ord, vid honom skall ock menniskones Son blygas, då han kommer i sin, och sins Faders, och de heliga Änglars härlighet. 27Men jag säger eder förvisso, att någre äro af dem som här stå, de der icke skola smaka döden, tilldess de fä se Guds rike. 28Så begaf det sig, vid åtta dagar efter dessa orden, att han tog till sig Petrum, och Johannem, och Jacobum; och gick upp på ett berg till att bedja. 29Och vid han bad, vardt hans ansigte förvandlad t, och hans klädnad var hvit och skinande. 30Och si, två män talade med honom, som voro Moses och Elias; 31Och syntes i härlighet, och talade om hans afgång, som han fullborda skulle i Jerusalem. 32Men Petrus, och de med honom voro, förtyngdes af sömn; då de uppvaknade, sågo de hans klarhet, och de t va män stå när honom. 33Och det begaf sig, då de gin go ifrå honom, sade Petrus till Jesum: Mästar, oss är godt här vara; lät oss göra tre hyddor, en till dig, och en till Mosen, och en till Eliam; och vissto icke hvad han sade. 34Och vid han så sade, kom en sky, och kringskyggde dem; och de vordo förfärade, vid de vordo invefvade i skyn. 35Och en röst hördes utu skyn om, den der sade: Denne är min älskelige Son; honom hörer. 36Och i det samma rösten hördes, funno de Jesum vara allena. Och de tigde, och förkunnade ingom, i de dagar, något af det de sett hade. 37Så hände sig dagen derefter, då de gin go ned af berget, mötte honom mycket folk. 38Och si, en man af folket ropade, och sade: Mästar, jag beder dig, se till min son; ty han är mitt enda barn. 39Si, anden begriper honom, och straxt ropar han; och han sliter honom, så att han fradgas; och han far med nöd ifrå honom, då han honom slitit hafver. 40Och jag bad dina Lärjungar, att de skulle utdrifva honom; och de kunde icke. 41Då svarade Jesus, och sade: O! du otrogna och genstörtiga slägte, huru länge skall jag vara när eder, och lida eder? Haf din son hit. 42Och vid han nu framgick, ref och slet djefvulen honom. Men Jesus näpste den orena andan, och gjorde pilten helbregda, och fick honom sinom fader igen. 43Och alle vordo förskräckte öfver Guds härlighet. Då alle undrade på allt det han gjorde, sade han till sina Lärjungar: 44Fatter dessa orden uti edor öron, ty det skall ske, menniskones Son varder öfverantvardad i menniskors händer. 45Men de förstodo icke detta ordet; och det var fördoldt för dem, att de det icke kunde förstå; och de fruktade att fråga honom om det ordet. 46Och kom ibland dem en tanke, hvilkendera skulle störst vara 47Då Jesus såg deras hjertas tankar, tog han ett barn, och ställde det när sig; 48Och sade till dem: Hvilken som anammar detta barnet i mitt Namn, han anammar mig; och den mig anammar, han anammar honom, som mig sändt hafver; men den der minst är ibland eder alla, han skall vara störst. 49Då svarade Johannes, och sade: Mästar, vi sågom en, som utdref djeflar under ditt Namn, och vi förbödom honom det; efter det han icke följer med oss. 50Sade Jesus till honom: Förbjuder honom intet; ty den der. icke emot oss är, han är med oss. 51Och det begaf sig, då tiden fullbordad var, att han skulle hädantagen varda, vände han sitt ansigte till att fara åt Jerusalem. 52Och han sände båd framför sig; de gingo, och kommo intill en stad, som de Samariter uti bodde, att de skulle reda för honom. 53Och de undfingo honom intet; ty han hade vändt sitt ansigte till att draga till Jerusalem. 54Då hans Lärjungar, Jacobus och Johannes, det sågo, sade de: Herre, vill du, så vilje vi säga, att elden måtte komma ned af himmelen, och förtära dem, såsom ock Elias gjorde? 55Men Jesus vände sig om, och näpste dem, sågandes: I veten icke, hvars andas I aren; 56Ty menniskones Son är icke kommen till att förderfva menniskornas själar, utan till att frälsa dem. Och de gingo dädan uti en annan by. 57Och det begaf sig, vid de gingo på vägen, sade en till honom: Jag vill följa dig, b vart du går, Herre. 58Sade Jesus till honom: Räfvarna hafva kulor, och foglarna under himmelen näste; men menniskones Son hafver icke, der han kan luta sitt hufvud till. 59Men han sade till en annan: Följ mig. Då sade han: Herre, låt mig först gå bort, och begrafva min fader. 60Da sade Jesus till honom: Låt de döda begrafva sina döda; men du, gäck, och förkunna Guds rike. 61En annar sade: Herre, jag vill följa dig; men låt mig först gå, och skilja mig ifrå dem som i mitt hus äro. 62Sade Jesus till honom: Hvilken som sätter sin hand till plogen, och ser tillbaka, han är icke beqväm för Guds rike.
Copyright information for SweKarlXII