Matthew 1

JEsu börds bok, aflelse, namn, födelse.

1 Detta är boken af JEsu Christi börd, hwilken som är Davids son, Abrahams sons. 2Abraham födde Isaac: Isaac födde Jacob: Jacob födde Juda och hans bröder. 3Juda födde Pharez och Zara af Thamar: Pharez födde Hezrom: Hezrom födde Aram. 4Aram födde Aminadab: Aminadab födde Nahasson: Nahasson födde Salmon. 5Salmon födde Boas af Rahab: Boas födde Obed af Ruth: Obed födde Jesse. 6Jesse födde Konung David. Konung David födde Salomon af henne, som war Urie hustru. 7Salmon födde Robaam: Robaam födde Abia: Abia födde Asa. 8Asa födde Josaphath: Josaphath födde Joram: Joram födde Osia. 9Osia födde Joatham: Joatham födde Achas: Achas födde Ezechia. 10Ezechia födde Manasse: Manasse födde Amon: Amon födde Josia. 11Josia födde Jechonia och hans bröder, wid det Babyloniska fängelset. 12Men efter det Babyloniska fängelset födde Jechonia Salathiel: Salathiel födde Zorobabel. 13Zorobabel födde Abiud: Abiud födde Eliakim; Eliakim födde Asor. 14Asor födde Zadok: Zadok födde Achim: Achim födde Eliud. 15Elind födde Eleazar: Eleazar födde Mattham: Mattham födde Jacob. 16Jacob födde Joseph, Marie man, af hwilko är född JEsus, som kallas Christus. 17Så äro alle lederne, ifrån Abraham intill David, fjorton leder; ifrå David till det Babyloniska fängelset, ock fjorton leder; ifrå det Babyloniska fängelset intill Christum, ock fjorton leder. 18JEsu Christi födelse gick så til: När Maria, hans moder, war trolåfwad Joseph, förr än de kommo samman, fanns hon wara hafwandes af den Helige Anda. 19Men efter Joseph war en from man, och wille icke röja henne, tänkte han hemliga öfwergifwa henne. 20När han detta tänkte, si, då uppenbarades honom i sömnen HERrans Ängel, och sade: Joseph, Davids son, räds icke taga Maria, din hustru, till dig; ty det som är afladt i henne, det är af den Heliga Ande. 21Och hon skall föda en Son, och du skalt kalla hans namn JESUS; ty han skall frälsa sitt folk ifrå deras synder. 22Detta är allt skedt, på det fullbordas skulle, det af HERranom sagdt är genom Propheten, som sade: 23Si, en jungfru skall warda hafwandes, och föda en son, och de skola kalla hans namn Emmanuel; det är så mycket sagdt: Gud med oss. 24När Joseph waknade upp af sömnen, gjorde han som HERrans Ängel hade honom befallt, och tog sina hustru til sig. 25Och kände henne intet, till dess hon födde sin första Son, och kallade hans Namn JESUS.
Copyright information for SweKarlXII