Matthew 1

JEsu börds bok, aflelse, namn, födelse.

Detta är boken af JEsu Christi börd, hwilken som är Davids son, Abrahams sons. Abraham födde Isaac: Isaac födde Jacob: Jacob födde Juda och hans bröder. Juda födde Pharez och Zara af Thamar: Pharez födde Hezrom: Hezrom födde Aram. Aram födde Aminadab: Aminadab födde Nahasson: Nahasson födde Salmon. Salmon födde Boas af Rahab: Boas födde Obed af Ruth: Obed födde Jesse. Jesse födde Konung David. Konung David födde Salomon af henne, som war Urie hustru. Salmon födde Robaam: Robaam födde Abia: Abia födde Asa. Asa födde Josaphath: Josaphath födde Joram: Joram födde Osia. Osia födde Joatham: Joatham födde Achas: Achas födde Ezechia. 10 Ezechia födde Manasse: Manasse födde Amon: Amon födde Josia. 11 Josia födde Jechonia och hans bröder, wid det Babyloniska fängelset. 12 Men efter det Babyloniska fängelset födde Jechonia Salathiel: Salathiel födde Zorobabel. 13 Zorobabel födde Abiud: Abiud födde Eliakim; Eliakim födde Asor. 14 Asor födde Zadok: Zadok födde Achim: Achim födde Eliud. 15 Elind födde Eleazar: Eleazar födde Mattham: Mattham födde Jacob. 16 Jacob födde Joseph, Marie man, af hwilko är född JEsus, som kallas Christus. 17 Så äro alle lederne, ifrån Abraham intill David, fjorton leder; ifrå David till det Babyloniska fängelset, ock fjorton leder; ifrå det Babyloniska fängelset intill Christum, ock fjorton leder. 18 JEsu Christi födelse gick så til: När Maria, hans moder, war trolåfwad Joseph, förr än de kommo samman, fanns hon wara hafwandes af den Helige Anda. 19 Men efter Joseph war en from man, och wille icke röja henne, tänkte han hemliga öfwergifwa henne. 20 När han detta tänkte, si, då uppenbarades honom i sömnen HERrans Ängel, och sade: Joseph, Davids son, räds icke taga Maria, din hustru, till dig; ty det som är afladt i henne, det är af den Heliga Ande. 21 Och hon skall föda en Son, och du skalt kalla hans namn JESUS; ty han skall frälsa sitt folk ifrå deras synder. 22 Detta är allt skedt, på det fullbordas skulle, det af HERranom sagdt är genom Propheten, som sade: 23 Si, en jungfru skall warda hafwandes, och föda en son, och de skola kalla hans namn Emmanuel; det är så mycket sagdt: Gud med oss. 24 När Joseph waknade upp af sömnen, gjorde han som HERrans Ängel hade honom befallt, och tog sina hustru til sig. 25 Och kände henne intet, till dess hon födde sin första Son, och kallade hans Namn JESUS.
Copyright information for SweKarlXII