Matthew 11

Johannis bodskap. JEsu wittne, hot, ljufliga kallelse.

Och det begaf sig, när JEsus sådana bud til sina tolf Lärjungar fullkomnat hade, gick han dädan fram bätter, på det han skulle lära, och predika i deras städer. När Johannes, som då war i fängelset, hörde Christi gerningar, sände han twå sina Lärjungar; Och lät säga honom: Äst du den, som komma skall, eller skolom wi förbida någon annan? Då swarade JEsus, och sade til dem: Går, och säger Johanni igen, hwad I hafwen hört och sett: De blinde se, de halte gå, de spitelske göras rene, och de döfwa höra; de döde resas up, och dem fattigom warder predikadt Evangelium. Och salig är den, som icke warder förargad i mig. När som de gingo bort, begynte JEsus tala til folket om Johanne: Hwad gingen I ut i öknena til at se? Willen I se en rö, som drifs hit och dit af wädret? Eller hwad gingen I ut til at se? Willen I se ena mennisko i len kläder? Si, de som draga len kläder äro i Konungahusen. Eller hwad gingen I ut til at se? Willen I se en Prophet? Ja, jag säger eder, mer än en Prophet. 10 Ty han är den samme, om hwilken skrifit är: Si, jag sänder min Ängel för ditt ansikte, hwilken skall tilreda din wäg för dig. 11 Sannerliga säger jag eder: Ibland dem, som äro födde af qwinnor, är ingen upkommen, som är större än Johannes Döparen; dock likwäl, den som är minst i himmelriket, han är större än han. 12 Men ifrå Johannis Döparens dagar, och til denna dagen, lider himmelriket wåld; och de wäldige rifwa det til sig. 13 Ty alle Propheterna och lagen hafwa spått intil Johannem. 14 Och om I wiljen anammat, han är Elias, som komma skulle. 15 Den som hafwer öron til at höra, han höre. 16 Men wid hwem skall jag likna detta slägtet? Det är likt barnom, som uppå torget sitta, och ropa til sina stallbröder; 17 Och säga: Wi hafwe pipat för eder, och I willen intet dansa; wi hafwe sjungit sorgasång til eder, och I willen intet gråta. 18 Johannes är kommen, och hwarken åt eller drack; och de säga: Han hafwer djefwulen. 19 Menniskones Son är kommen, äter och dricker; och de säga: Si, hwilken fråssare och windrinkare är den mannen, Publicaners och syndares wän. Och wisdomenom warder rätt gifwet utaf sinom barnom. 20 Då begynte han til at förwita de städer, i hwilkom han hade gjort sina mesta krafter, och de hade likwäl intet bättrat sig: 21 We dig, Chorazin, we dig, Bethsaida; ty hade sådana krafter warit gjorda i Tyro och Sidon, som i eder gjorda äro, de hade långo uti säck och asko gjort syndabättring. 22 Dock säger jag eder, at Tyro och Sidoni skall drägeligare warda på domedag, än eder. 23 Och du Capernaum, som äst upphöjd allt intil himmelen, du skalt blifwa nederstött allt intil helwete; förty hade sådana krafter skett i Sodoma, som i dig skedde åro, det hade stått än i dag. 24 Dock säger jag eder: De Sodomeers lande skall drägeligare warda på domedag än dig. 25 I den tiden swarade JEsus, och sade: Jag prisar dig, Fader, himmelens och jordenes HERre, at du hafwer detta dolt för de wisa och förnumstiga, och hafwer det uppenbarat för de fåkunniga. 26 Ja, Fader, så hafwer warit behageligit för dig. 27 All ting äro gifwen mig i wåld af minom Fader; och ingen känner Sonen, utan Fadren; och ingen heller känner Fadren, utan Sonen, och den som Sonen will det uppenbara. 28 Kommer til mig, I alle, som arbeten, och ären betungade; och jag will wederqwecka eder. 29 Tager på eder mitt ok, och lärer af mig; ty jag är mild och ödmjuk af hjertat; och I skolen finna ro til edra själar. 30 Ty mitt ok är lustigt, och min börda är lätt.
Copyright information for SweKarlXII