Matthew 28

Christus upstånden. Wakten bestucken. Döpa befaldt.

1 Om Sabbathsaftonen, i gryningen på första Sabbathen, kom Maria Magdalena, och den andra Maria, til at bese grafwena. 2Och si, det wardt en stor jordbäfning; ty HERrans Ängel steg ned af himmelen, och gick fram, och wälte stenen ifrå dörene, och satte sig på honom: 3Och han war påseendes som en ljungeld, och hans kläde hwit som en snö. 4Och wäktarena blefwo förskräckte af räddhoga, och wordo som de hade warit döde. 5Men Ängelen swarade, och sade til qwinnorna: Rädens icke; ty jag wet, at I söken JEsum, som war korsfäster. 6Han är icke här; han är upstånden, som han sagt hade; kommer, och ser rummet, der HERren war lagder uti. 7Och går snart, och säger hans Lärjungom, at han är upstånden ifrå de döda; och si, han skall gå fram för eder uti Galileen; der skolen I se honom: si, jag hafwer sagt eder det. 8Och de gingo snarliga ifrå grafwene, med räddhoga och stor glädje, löpande, til at kungörat hans Lärjungom. 9Och wid de gingo, til at kungörat hans Lärjungom, si, då mötte JEsus dem, och sade: Hel eder. Då gingo de fram, och togo på hans fötter, och tilbådo honom. 10Då sade JEsus til dem: Rädens icke; går, och kungörer det mina bröder, at de gå til Galileen, der skola de få se mig. 11När de gingo bort, si, någre af wäktarena kommo i staden, och kungjorde dem öfwerste Prestomen allt det som skedt war. 12Och de församlade sig med de Äldsta, och rådgjorde; och gåfwo krigsknektarna en stor summa penningar; 13Och sade: Säger, hans Lärjungar kommo om nattena, och stulo honom bort, medan wi sofwo. 14Och om det kommer för Landshöfdingan, wilje wi stilla honom, och begå det så, at I skolen wara utan fara. 15Och de togo penningarna, och gjorde som de woro lärde. Och detta talet är beryktadt ibland Judarna, intil denna dag. 16Men de ellofwa Lärjungarne gingo til Galileen, up på et berg, som JEsus hado dem förelagt. 17Och när de sågo honom, tilbådo de honom; men somlige twiflade. 18Och JEsus gick fram, och talade med dem, och sade: Mig är gifwen all magt i himmelen, och på jordene. 19Går fördenskull ut, och lärer all folk; och döper dem, i Namn Faders, och Sons, och dens Helga Andas. 20Och lärer dem hålla allt, det jag hafwer eder befallt: och si, jag är när eder alla dagar, intil werldenes ända. - Ände på S. Matthei Evangelium.
Copyright information for SweKarlXII