Matthew 4

Jesus frestas, anträder sitt embete.

Då wardt JEsus förd af Andanom i öknens, på det han skulle försökas af djefwulen. Och när han hade fastat i fyratio dagar och fyratio nätter, så hungrade honom. Och frestaren gick fram til honom, och sade : Äst du Guds son, så säg, at dessa stenar warda bröd. Då swarade han, och sade : Det är skrifwit: Menniskan lefwer icke allenast wid bröd, utan af hwart och et ord, som går af Guds mun. Då tog djefwulen honom med sig til den heliga staden, och satte honom öfwerst på tinnarna af templet; Och sade til honom: Äst du Guds Son, så gif dig härutföre; ty, det är skrifwit: Han skall gifwa sinom Änglom befallning om dig; och de skola bära dig på sina händer, at du icke skalt stöta din fot emot stenen. Då sade JEsus til honom: Det är ock skrifwit: HERran din Gud skalt du icke fresta. Då tog åter djefwulen honom med sig uppå et ganska högt berg, och wiste honom all rike i werldene, och deras härlighet: Och sade til honom: Allt detta will jag gifwa dig, om du faller neder, och tillbeder mig. 10 Då sade JEsus til honom: Gack bort, Satan; ty det är skrifwit: HERran din Gud skalt du tillbedja, och honom allena skall du tjena. 11 Då öfwergaf djefwulen honom, och si, Änglarne gingo fram, och tjente honom. 12 Då nu JEsus hörde, at Johannes war fången, drog han in i Galileen; 13 Och öfwergaf Nazareth, och kom, och bodde i Capernaum, som ligger wid hafwet, på gränson wid Zabulon och Nephthalim; 14 På det at fullkomnas skulle det som sagdt war genom Esaia Propheten, som sade: 15 Det landet Zabulon, och det landet Nephthalim, wid hafsens wäg, på denna sidon Jordan, och den hedniska Galileen; 16 Folket, som satt i mörkret, hafwer sett et stort ljus; och dem, som bodde i dödsens ängd och skugga, är ett ljus uppgånget. 17 Ifrå den tiden begynte JEsus til at predika, och sade: Görer bättring, himmelriket är kommet hardt när. 18 När JEsus gick utmed det Galileiska hafwet, såg han twå bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder; de kastade sin nät i hafwet, ty de woro fiskare. 19 Och han sade til dem: Följer mig; jag will göra eder til menniskors fiskare. 20 De öfwergåfwo strax näten, och följde honom. 21 Och når han gick fram bättre, såg han twå andra bröder, Jacob, Zebedei son, och Johannes, hans broder, i båten med deras fader Zebedeus, botande sin nät; och han kallade dem. 22 Strax öfwergåfwo de båten, och sin fader, och följde honom. 23 Och JEsus gick omkring allt Galileiska landet, och lärde i deras Synagogor, och predikade Evangelium om riket, och botade allahanda sjukdom och krankhet i folket. 24 Och hans rykte gick öfwer hela Syrien: och de hade til honom alla de der kranke woro af mångahanda sjukdom, och wärkbrutna och besatta, och månaderasande och borttagna; och han gjorde dem alla helbrägda. 25 Och honom följde mycket folk utaf Galileen, och utaf de tio städer, och utaf Jerusalem, och utaf Judeen, och utaf de land på denna sidon wid Jordan.
Copyright information for SweKarlXII