Matthew 7

Salighetens hinder och grund.

Dömer icke, på det I icke skolen warda dömde. Ty med den dom, som I dömen, skolen I dömde warda; och med det mått, som I mäten, skall eder mätit warda. Huru ser du et grand i dins broders öga, och warder icke warse en bjelka i ditt öga? Eller, huru säger du dinom broder: Håll, jag will taga ut grandet af ditt öga; och si, en bjelke är i ditt öga? Du skrymtare, kasta först ut bjelkan af ditt öga; sedan se til, huru du kant uttaga grandet af dins broders öga. I skolen icke gifwa hundomen det heligt är, och edra perlor skolen I icke kasta för swin, at de icke trampa dem med sina fötter, och wända sig om emot eder, och rifwa eder. Beder, och eder skall warda gifwet; söker, och I skolen finna; klapper, och eder skall uplåtas: Ty den som beder, han får, och den som söker, han finner, och honom som klappar warder uplåtet. Eller, hwilken är den menniska ibland eder, at om hans son bedes bröd af honom, som bjuder honom en sten? 10 Eller, om han bedes fisk, mån han då räcka honom en orm? 11 Är det nu så, at I, som onde ären, kunnen likwäl gifwa edor barn goda gåfwor; huru mycket mer warder edar Fader, som är i himmelen, gifwandes dem godt, som bedas of honom? 12 Allt det I nu wiljen menniskorna skola göra eder, det görer I ock dem; ty detta är lagen och Propheterne. 13 Går in igenom den trånga porten; ty den porten är wid, och den wägen är bred, som drager til fördömelse; och de äro månge, som gå på honom. 14 Och den porten är trång, och den wägen smal, som drager til lifwet; och få äro de, som finna honom. 15 Wakter eder for de falska Propheter, som komma til eder i fårakläder, men inwärtes äro de glupande ulfwar. 16 Utaf deras frukt skolen I känna dem: Icke hemtar man windrufwor af törne, ej heller fikon af tistel. 17 Så bär hwart och et godt trä goda frukt; men et ondt trä bär onda frukt; 18 Et godt trä kan icke bära onda frukt; icke kan heller et ondt trä bära goda frukt. 19 Hwart och et trä, som icke bär goda frukt, skall afhuggas, och kastas i elden. 20 Derföre skolen I känna dem på deras frukt. 21 Icke warder hwar och en kommandes in i himmelriket, som säger til mig: HERre, HERre; utan den, som gör mins Faders wilja, som är i himmelen. 22 På den dagen warda månge sägande til mig: HERre, HERre, hafwe wi icke propheterat uti ditt Namn, och i ditt Namn utdrifwit djeflar, och i ditt Namn många kraftiga gerningar gjort? 23 Då skall jag bekänna dem: Jag kände eder aldrig; går ifrå mig, I ogerningsmän. 24 Derföre, hwar och en som hörer dessa min ord, och gör derefter, honom liknar jag wid en wis man, som sitt bus byggde på et hälleberg. 25 Så föll slagregn, och kom flod, och wädret blåste, och stötte på huset, och föll dock icke omkull; ty det war grundadt på hälleberget. 26 Och whar och en som hörer af mig dessa ord, och gör icke derefter, han liknas wid en fåwitsk man, som byggde sitt hus på sanden: 27 Och föll slagregn, och kom flod, och wädret blåste, och stötte på huset; och det föll omkull, och dess fall war stort. 28 Och det begaf sig, när JEsus lyktade detta talet, wardt folket förskräckt öfwer hans lärdom. 29 Ty han predikate wäldeliga, och icke som de Skriftlärde.
Copyright information for SweKarlXII