Matthew 2

De wise Män. JEsu flyckt. Herodis barnamord.

1 När JEsus war födder i Bethlehem i Judeska landet, i Konung Herodis tid, si, då kommo wise män af österlanden til Jerusalem: 2Och sade: Hwar är den nyfödde Juda Konungen? Ty wi hafwe sett hans stjerna i österlanden, och äre komna at tilbedja honom. 3När Konung Herodes det hörde, wardt han bedröfwad, och hele Jerusalems stad med honom: 4Och lät församla alla de öfwersta Presterna, och Skriftlärda ibland folket, och frågade dem, hwar Christus skulle födas. 5Och de sade honom: I Bethlehem i Judeska landet; ty det är så skrifwit genom Propheten: 6Och du Bethlehem, i Judeska landet äst ingalunda den minste ibland Juda Förstar; ty utaf dig skall mig komma den Försten, som öfwer mitt folk, Israel, en Herre wara skall. 7Då kallade Herodes lönligen de wisa männerna til sig, och besporde granneliga af dem, hwad tid stjernan syntes. 8Och sände dem så till Bethlehem, och sade: Farer dit, och bespörjer granneliga efter barnet; och när I det finnen, så säger mig det igen, at jag kan ock komma, och tillbedja honom. 9När de hade hört Konungen, foro de åstad, och si, stjernan, som de sett hade i österlanden, gick för dem, så länge hon kom, och blef ståndandes öfwer der barnet war. 10När de sågo stjernan, wordo de ganska glade: 11Och gingo in i huset, och funno barnet med Maria dess moder, och föllo neder och tilbådo honom; och uppläto sina håfwor, och skänkte honom guld, rökelse och myrrham. 12Sedan fingo de uppenbarelse i sömnen, at de skulle icke komma igen til Herodes; och foro så en annan wäg hem, i sitt land igen. 13När de woro bortfarne, si, då uppenbarades HERrans Ängel Joseph i sömnen, sägandes: Statt up, och tag barnet och dess moder til dig, och fly in uti Egypti land, och blif der så länge jag säger dig til; ty det kommer dertil, at Herodes skall söka efter barnet, til at förgöra det. 14Han stod up, och tog barnet och dess moder, om nattene til sig och flydde in uti Egypti land. 15Och blef der intil Herodis död, på det at fullbordas skulle, det som sagdt war af HERranom genom Propheten, som sade: Utaf Egypten hafwer jag kallat min Son. 16När Herodes nu såg, at han war beswiken af de wisa män, blef han ganska wred, och sände ut, och lät slå ihjäl all swänbarn i Bethlehem, och i alla dess gränser, de som twägga åra, och der för nedan woro, efter den tiden, som han hade granneliga besport af de wisa män. 17Då blef fullkomnadt det, som af Jeremia Propheten sagdt war, när han sade: 18I högdene wardt hörd en röst, stor klagomål, gråt och mycken skrän: Rachel gråter sin barn, och will icke låta hugswala sig, ty det war ute med dem. 19Men när Herodes war död, si, då uppenbarades HERrans Ängel Joseph i sömnen, i Egypti land; 20Och sade: Statt up, och tag barnet och dess moder til dig, och far in i Israels land, ty de äro döde, som foro efter barnets lif. 21Han stod up, och tog barnet och dess moder til sig, och for in uti Israels land. 22Men när han hörde, att Archelaus war rådande i Judiska landet, i sin faders Herodis stad, räddes han fara dit; och fick befallning af Gud i sömnen, och for in uti Galilee landsändar. 23Och kom och bodde i den staden, som heter Nazareth; at det skulle fullkomnas, som war sagt genom Propheterna: Han skall kallas Nazareus.
Copyright information for SweKarlXII