Matthew 3

Johannes predikar, döper. JEsus döpes.

1 I den tiden kom Johannes Döparen, och predikade i öknene, i Judeska landet; 2Och sade: Görer bättring; himmelriket är kommet hardt när. 3Och han är den som Esaias Propheten talade om, och sade: Ens ropandes röst är i öknene: Bereder HERrans wäg, görer hans stigar rätta. 4Men Johannes hade kläder af camelahår, och en lädergjording om sina länder; hans mat war gräshoppor och wildhannog. 5Då gick Jerusalems stad ut til honom, och hela Judeska landet, och all land som ligga utmed Jordan: 6Och läto döpa sig af honom i Jordan, och bekände sina synder. 7Då han såg många utaf de Phariseer och Sadduceer komma til sin döpelse, sade han til dem: I huggormars afföda, ho hafwer eder föregifwit, at I skolen undfly den tillkommande wrede? 8Görer fördenskull sådana frukt, som bättring tillhörer 9Och tänker icke, at I wiljen säga wid eder sjelfwa: Vi hafwom Abraham till fader; ty jag säger eder, at Gud är mägtig uppwäcka af dessa stenar Abrahe barn. 10Nu är ock yxen satt till rotena på trän; derföre hwart och ett trä, som icke gör goda frukt, blifwer afhugget och kastadt i elden. 11Jag döper eder i watn, til bättring; men den efter mig kommer, är starkare än jag, hwilkens skor jag icke är wärdig at bära; han skall döpa eder med den Heliga Anda, och med eld. 12Och han hafwer sina kastoskofwel i sine hand, och han skall rensa sin loga, och han skall församla sitt hwete i ladona; men agnarna skall han uppbränna i ewinnerlig eld. 13Då kom JEsus af Galileen til Jordan, til Johannes, at han skulle låta döpa sig af honom. 14Men Johannes förwägrade honom, och sade: Mig behöfwes, att jag worde döpt af dig; och du kommer til mig? 15Då swarade JEsus, och sade til honom: Låt det nu så ske; så bör det sig wara med oss, att wi uppfylle alla rättfärdighet. Då tillstadde han honom det. 16Och när Jesus war döpt, steg han strax up af watnet; och si, då wardt honom himmelen öpnad, och han såg Guds Anda nederfara, som en dufwa, och komma öfwer honom. 17Och si, en röst af himmelen sade: Denne är min käre Son, i hwilkom jag hafwer ett godt behag.
Copyright information for SweKarlXII