Matthew 4

Jesus frestas, anträder sitt embete.

1 Då wardt JEsus förd af Andanom i öknens, på det han skulle försökas af djefwulen. 2Och när han hade fastat i fyratio dagar och fyratio nätter, så hungrade honom. 3Och frestaren gick fram til honom, och sade : Äst du Guds son, så säg, at dessa stenar warda bröd. 4Då swarade han, och sade : Det är skrifwit: Menniskan lefwer icke allenast wid bröd, utan af hwart och et ord, som går af Guds mun. 5Då tog djefwulen honom med sig til den heliga staden, och satte honom öfwerst på tinnarna af templet; 6Och sade til honom: Äst du Guds Son, så gif dig härutföre; ty, det är skrifwit: Han skall gifwa sinom Änglom befallning om dig; och de skola bära dig på sina händer, at du icke skalt stöta din fot emot stenen. 7Då sade JEsus til honom: Det är ock skrifwit: HERran din Gud skalt du icke fresta. 8Då tog åter djefwulen honom med sig uppå et ganska högt berg, och wiste honom all rike i werldene, och deras härlighet: 9Och sade til honom: Allt detta will jag gifwa dig, om du faller neder, och tillbeder mig. 10Då sade JEsus til honom: Gack bort, Satan; ty det är skrifwit: HERran din Gud skalt du tillbedja, och honom allena skall du tjena. 11Då öfwergaf djefwulen honom, och si, Änglarne gingo fram, och tjente honom. 12Då nu JEsus hörde, at Johannes war fången, drog han in i Galileen; 13Och öfwergaf Nazareth, och kom, och bodde i Capernaum, som ligger wid hafwet, på gränson wid Zabulon och Nephthalim; 14På det at fullkomnas skulle det som sagdt war genom Esaia Propheten, som sade: 15Det landet Zabulon, och det landet Nephthalim, wid hafsens wäg, på denna sidon Jordan, och den hedniska Galileen; 16Folket, som satt i mörkret, hafwer sett et stort ljus; och dem, som bodde i dödsens ängd och skugga, är ett ljus uppgånget. 17Ifrå den tiden begynte JEsus til at predika, och sade: Görer bättring, himmelriket är kommet hardt när. 18När JEsus gick utmed det Galileiska hafwet, såg han twå bröder, Simon, som kallas Petrus, och Andreas, hans broder; de kastade sin nät i hafwet, ty de woro fiskare. 19Och han sade til dem: Följer mig; jag will göra eder til menniskors fiskare. 20De öfwergåfwo strax näten, och följde honom. 21Och når han gick fram bättre, såg han twå andra bröder, Jacob, Zebedei son, och Johannes, hans broder, i båten med deras fader Zebedeus, botande sin nät; och han kallade dem. 22Strax öfwergåfwo de båten, och sin fader, och följde honom. 23Och JEsus gick omkring allt Galileiska landet, och lärde i deras Synagogor, och predikade Evangelium om riket, och botade allahanda sjukdom och krankhet i folket. 24Och hans rykte gick öfwer hela Syrien: och de hade til honom alla de der kranke woro af mångahanda sjukdom, och wärkbrutna och besatta, och månaderasande och borttagna; och han gjorde dem alla helbrägda. 25Och honom följde mycket folk utaf Galileen, och utaf de tio städer, och utaf Jerusalem, och utaf Judeen, och utaf de land på denna sidon wid Jordan.
Copyright information for SweKarlXII