Nehemiah 12

1Desse äro de Prester och Leviter, som uppdrogo med Serubbabel, Sealthiels son, och Jesua: Seraja, Jeremia, Esra, 2Amaria, Malluch, Hattus, 3Sechania, Rehum, Meremoth, 4Iddo, Ginnethoi, Abia, 5Mijamin, Maadia, Bilga, 6Semaja, Jojarib, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia och Jedaja. Desse voro hufvuden ibland Presterna, och deras bröder i Jesua tid. 8Men Leviterna voro desse: Jesua, Binnui, Kadmiel, Serebia, Juda och Mattania, öfver tackämbetet, han och hans bröder. 9Bakbukia och Unni, deras bröder, voro omkring dem i vakt. 10Jesua födde Jojakim. Jojakim födde Eljasib. Eljasib födde Jojada. 11Jojada födde Jonathan. Jonathan födde Jaddua. 12Och i Jojakims tid voro desse öfverste fäder ibland Presterna, nämliga af Seraja var Meraja; af Jeremia var Hanania; 13Af Esra var Mesullam; af Amaria var Johanan; 14Af Malluch var Jonathan; af Sebania var Joseph; 15Af Harim var Adna; af Merajoth var Helkai; 16Af Iddo var Zacharia; af Ginnethon var Mesullam; 17Af Abia var Sichri; af MinjaminMoadia var Piltai; 18Af Bilga var Sammua; af Semaja var Jonathan; 19Af Jojarib var Mattenai; af Jedaja var Ussi; 20Af Sallai var Kallai; af Amok var Eber; 21Af Hilkia var Hasabia; af Jedaja var Nethaneel. 22Och i Eljasibs tid, Jojada, Johanan och Jaddua, vordo öfverste fäderna ibland Leviterna och Presterna beskrifne, under Darios, den Persens rike. 23Men Levi barn, öfverste fäderna vordo beskrifne i Chrönicon, allt intill Johanans tid, Eljasibs sons. 24Och desse voro öfverstarne i Leviterna: Hasabia, Serebia och Jesua, Kadmiels son; och deras bröder jemte dem, till att lofva och tacka, såsom den Guds mannen David det budit hade, den ena vakten vid den andra. 25Mattania, Bakbukia, Obadja, Mesullam, Talmon och Akkub, voro dörravaktare i vaktene vid dörrena i portomen. 26Desse voro i Jojakims tid, Jesua sons, Jozadaks sons; och i Nehemia den landshöfdingans, och Prestens Esra den Skriftlärdas tid. 27Och uti murens vigning i Jerusalem sökte man Leviterna utur all deras rum, att man skulle hafva dem till Jerusalem, till att hålla vigning med glädje, med tacksägelse, med sång, med cymbaler, psaltare och harpor. 28Och sig församlade sångarenas barn, och af den ängden omkring Jerusalem, och af Netophati byar, 29Och af Gilgals hus, och af den mark i Geba, och Asmaveth; förty sångarena hade byggt sig byar omkring Jerusalem. 30Och Presterna och Leviterna renade sig, och renade folket, portarna och muren. 31Och jag lät Juda Förstar stiga upp på muren, och beställde två stora tackchorar; de gingo åstad, den ene på högra sidone ofvan uppå murenom, åt dyngoporten; 32Och efter dem gick Hosaja, och hälften af Juda Förstar, 33Och Asaria, Esra, Mesullam, 34Juda, BenJamin, Semaja och Jeremia; 35Och någre af Prestabarnen med trummeter, nämliga Zacharia, Jonathans son, Semaja sons, Mattania sons, Michaja sons, Saccurs sons, Assaphs sons; 36Och hans bröder, Semaja, Asareel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel och Juda, Hanani med den Guds mansens Davids strängaspel; men Esra den Skriftlärde för dem. 37Och vid brunnporten, gentöfver dem, gingo de på trappomen åt Davids stad, uppåt muren om Davids hus, allt intill vattuporten östantill. 38Den andre tackchoren gick tvärsifrå dem, och jag efter honom, och hälften af folket, utåt murenom uppåt ugnatornet, allt intill den breda muren; 39Och uppåt Ephraims port, och till gamla porten, och till fiskaporten, och till Hananeels torn, och till Mea torn, allt intill fåraporten; och blefvo ståndande i fängelseportenom. 40Och stodo alltså de två tackchorer uti Guds huse, och jag, och hälften af öfverstarna med mig; 41Och Presterna, nämliga Eljakim, Maaseja, Minjamin, Michaja, Eljoenai, Zacharia, Hanania, med trummeter; 42Och Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malchija, Elam och Eser; och sångarena söngo högt; och Jisrahja var föreståndaren. 43Och stor offer vordo offrad på den samma dagen, och de voro glade; ty Gud hade gjort dem en stor glädje, så att både qvinnor och barn fröjdade sig; och Jerusalems glädje hördes långan väg. 44På den tiden vordo män förskickade öfver skattkistona, der häfoffer, förstling och tiond uti var, att de skulle samka tillhopa af åkromen omkring städerna, till att utdela efter lagen för Prester och Leviter; ty Juda hade en glädje af Presterna och Leviterna, att de stodo. 45Och de höllo sins Guds vakt, och reningenes vakt; och sångarena och dörravaktarena stodo efter Davids och hans sons Salomos bud. 46Förty i Davids och Assaphs tid vordo stiktade öfverste sångare, och lofsånger, och tacksägningar till Gud. 47Men hele Israel gaf sångarena och dörravaktarena delar uti Serubbabels och Nehemia tid, hvar dagen sin del. Och de gåfvo af det helgada Levitomen; och Leviterna gåfvo Aarons barnom af det helgada.
Copyright information for SweKarlXII