Nehemiah 7

1Då vi nu hade byggt murarna, hängde jag portarna före, och vordo beställde porthållare, sångare och Leviter. 2Och jag böd min broder Hanani, och Hanania palatsfogdanom i Jerusalem; ty han var en trofast man, och gudfruktig för många andra; 3Och sade till dem: Man skall icke upplåta portarna i Jerusalem, tilldess solen varder varm; och medan man ännu arbetar, skall man slå portarna till, och bommen före. Och väktare vordo beställde utaf borgarena i Jerusalem, hvar och en på sine vakt, och om sitt hus. 4Och staden var vid till rum, och stor; men folket litet derinne, och husen voro icke uppbyggd. 5Och min Gud gaf mig i hjertat, att jag församlade rådherrarna och öfverstarna, och folket, till att räkna dem; och jag fann ett register på mantalet, deras som tillförene uppkomne voro, och fann deruti så skrifvet: 6Desse äro landsens barn, som uppkomne voro utaf fängelset, af dem som NebucadNezar, Konungen i Babel, hade bortfört, och i Jerusalem bodde, och i Juda, hvar och en i sin stad; 7Och voro komne med Serubbabel: Jesua, Nehemia, Asaria, Raamja, Nahamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum och Baana. Detta är talet af männerna af Israels folk: 8Paros barn voro tutusend hundrade två och sjutio. 9Sephatja barn, trehundrad två och sjutio. 10Arahs barn, sexhundrad två och femtio. 11PahathMoabs barn, ibland Jesua och Joabs barn, tutusend åttahundrad och aderton. 12Elams barn, tusende tuhundrad fyra och femtio. 13Sattu barn, åttahundrad fem och fyratio. 14Saccai barn, sjuhundrad och sextio. 15Binnui barn, sexhundrad åtta och fyratio. 16Bebai barn, sexhundrad åtta och tjugu. 17Asgads barn, tutusend trehundrad två och tjugu. 18Adonikams barn, sexhundrad sju och sextio. 19Bigvai barn, tutusend sju och sextio. 20Adins barn, sexhundrad fem och femtio. 21Aters barn af Hiskia, åtta och niotio. 22Hasums barn, trehundrad åtta och tjugu. 23Bezai barn, trehundrad fyra och tjugu. 24Hariphs barn, hundrade och tolf. 25Gibeons barn, fem och niotio. 26De män af BethLehem och Nethopha, hundrade åtta och åttatio. 27De män af Anathot, hundrade åtta och tjugu. 28De män af BethAsmaveth, två och fyra tio. 29De män af KiriathJearim, Chephira och Beeroth, sjuhundrad tre och fyratio. 30De män af Rama och Gaba, sexhundrad en och tjugu. 31De män af Michmas, hundrade två och tjugu. 32De män af BethEl och Aj, hundrade tre och tjugu. 33De män af Nebo dess andras, två och femtio. 34Dens andras Elams barn, tusende tuhundrad fyra och femtio. 35Harims barn, trehundrad och tjugu. 36Jerecho barn, trehundrad fem och fyratio. 37Lod, Hadid, och Ono barn, sjuhundrad en och tjugu. 38Senaa barn, tretusend niohundrad och tretio. 39Presterna: Jedaja barn, af Jesua hus, niohundrad tre och sjutio. 40Immers barn, tusende två och femtio. 41Pashurs barn, tusende tuhundrad sju och fyratio. 42Harims barn, tusende och sjutton. 43Leviterna: Jesua barn, af Kadmiel, ibland Hodeva barn, fyra och sjutio. 44Sångarena: Assaphs barn, hundrade åtta och fyratio. 45Dörravaktarena: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Akkubs barn, Hatita barn, Sobai barn; alle tillhopa hundrade åtta och tretio. 46De Nethinim: Ziha barn, Hasupha barn, Tabaoths barn, 47Keros barn, Sia barn, Padons barn, 48Lebana barn, Hagaba barn, Salmai barn, 49Hanans barn, Giddels barn, Gahars barn, 50Reaja barn, Rezins barn, Nekoda barn, 51Gassams barn, Ussa barn, Paseahs barn, 52Besai barn, Meunims barn, Nephisesims barn, 53Bakbuks barn, Hakupha barn, Harhurs barn, 54Bazliths barn, Mehida barn, Harsa barn, 55Barkos barn, Sisera barn, Thamahs barn, 56Neziahs barn, Hathipha barn. 57Salomos tjenares barn: Sotai barn, Sophereths barn, Perida barn, 58Jaala barn, Darkons barn, Giddels barn, 59Sephatja barn, Hattils barn, Pocherets barn af Zebaim, Amons barn. 60Alle de Nethinim, och Salomos tjenares barn, voro trehundrad två och niotio. 61Desse drogo också med upp, af ThelMelah, ThelHarsa, Cherub, Addon och Immer; men de kunde icke bevisa deras fäders hus, eller deras säd, om de voro af Israel. 62Delaja barn, Tobia barn, Nekoda barn, voro sexhundrad två och fyratio. 63Och af Presterna: Habaja barn, Hakkoz barn, Barsillai barn, hvilken hustru tog af Barsillai den Gileaditens döttrar, och vardt efter deras namn nämnd. 64Desse sökte deras börds register; och då de icke funno det, vordo de qvitte vid Presterskapet. 65Och Thirsatha sade till dem, att de icke skulle äta utaf det aldrahelgaste, intilldess en Prest uppkomme med Ljus och Fullkomlighet. 66Hela menigheten, såsom en man, var tu och fyratio tusend trehundrad och sextio; 67Undantagne deras tjenare och tjenarinnor, de voro sjutusend trehundrad sju och tretio; och de hade tuhundrad fem och fyratio sångare och sångerskor; 68Sjuhundrad sex och tretio hästar; tuhundrad fem och fyratio mular; 69Fyrahundrad fem och tretio camelar; sextusend sjuhundrad och tjugu åsnar. 70Och somlige af öfversta fäderna gåfvo till verket: Thirsatha gaf till drätselen tusende gylden, och femtio bäcken, femhundrad och tretio Prestakjortlar. 71Och somlige af de öfversta fäder gåfvo i drätselen till verket tjugutusend gylden, tutusend och tuhundrad pund silfver. 72Och det andra folket gaf tjugutusend gylden, och tutusend pund silfver, och sju och sextio Prestakjortlar. 73Och Presterna, och Leviterna, och dörravaktarena, sångare, och somlige af folket, och de Nethinim, och hele Israel, satte sig uti sina städer.
Copyright information for SweKarlXII