Numbers 1

1Och Herren talade med Mose, i Sinai öken, uti vittnesbördsens tabernakel, på första dagen, i den andra månadenom, i de andra årena, sedan de voro gångne utur Egypti land, och sade: 2Tager en summo af hela Israels barnas menighet, efter deras släkter, och deras faders hus och namn, allt det som mankön är, ifrå hufvud till hufvud; 3Ifrå tjugu år och derutöfver, allt det som doger till att draga i här i Israel. Och I skolen tälja dem efter deras härar, du och Aaron; 4Och skolen taga till eder af hvarjo slägtene en höfvitsman öfver hans faders hus. 5Desse äro namnen af de höfvitsman, som med eder stå skola. Af Ruben: Elizur, Sedeurs son. 6Af Simeon: Selumiel, ZuriSadai son. 7Af Juda: Nahesson, Amminadabs son. 8Af Isaschar: Nethaneel, Zuars son. 9Af Sebulon: Eliab, Helons son. 10Af Josephs barn: Af Ephraim, Elisama, Ammihuds son: Af Manasse, Gamliel, Pedahzurs son. 11Af BenJamin: Abidan, Gideoni son. 12Af Dan: Ahieser, Ammi Sadai son. 13Af Asser: Pagiel, Ochrans son. 14Af Gad: Eliasaph, Deguels son. 15Af Naphthali: Ahira, Enans son. 16Desse äro de namnkunnigaste i menighetene, höfvitsmän i deras faders slägter, som voro hufvud och Förstar i Israel. 17Och Mose och Aaron togo dem till sig, såsom de vid namn uppräknade voro; 18Och församlade desslikes hela menighetena på första dagen i den andra månadenom, och räknade dem efter deras börd, efter deras slägter och fäders hus och namn, ifrå tjugu är och derutöfver, ifrå hufvud till hufvud; 19Såsom Herren hade budit Mose; och talde dem uti Sinai öken. 20Rubens barn, som var den förste Israels son, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå hufvud till hufvud, allt det mankön var, ifrå tjugu är och derutöfver, och de som dogde till att draga i här, 21De vordo räknade intill Rubens slägte, sex och fyratio tusend, och femhundrad. 22Simeons barn, efter deras börd, slägter, deras faders hus och namn, ifrå hufvud till hufvud, allt det som mankön var, ifrå tjugu är och derutöfver, och i här draga dogde, 23Vordo talde intill Simeons slägte, nio och femtio tusend, och trehundrad. 24Gads barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu är och derutöfver, allt det som i här draga dogde, 25Vordo talde intill Gads slägte, fem och fyratio tusend, sexhundrad och femtio. 26Juda barn, efter deras börd, slägter, deras faders hus och namn, ifrå tjugu är och derutöfver, allt det i här draga dogde, 27Vordo talde intill Juda slägte, fyra och sjutio tusend, och sexhundrad. 28Isaschars barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu är och derutöfver, allt det i här draga dogde, 29Vordo talde intill Isaschars slägte, fyra och femtio tusend, och fyrahundrad. 30Sebulons barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde, 31Vordo talde intill Sebulons slägte, sju och femtio tusend, och fyrahundrad. 32Josephs barn, af Ephraim, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde, 33Vordo talde intill Ephraims slägte, fyratiotusend, och femhundrad. 34Manasse barn, efter deras börd, slägter, deras fäders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde, 35Vordo talde intill Manasse slägte, tu och tretio tusend, och tuhundrad. 36BenJamins barn, efter deras bord, slägter, deras faders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde, 37Vordo talde intill BenJamins slägte, fem och tretio tusend, och fyrahundrad. 38Dans barn, efter deras börd, slägter, deras faders hus och namn, ifrå tjugu är och derutöfver, allt det i här draga dogde, 39Vordo talde intill Dans slägte, tu och sextio tusend, och sjuhundrad. 40Assers barn, efter deras börd, slägter, deras faders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde. 41Vordo talde intill Assers slägte, ett och fyratio tusend, och femhundrad. 42Naphthali barn, efter deras börd, slägter, deras faders hus och namn, ifrå tjugu år och derutöfver, allt det i här draga dogde, 43Vordo talde intill Naphthali slägte, tre och femtio tusend, och fyrahundrad. 44Desse äro de som Mose och Aaron, samt med de tolf Israels Förstar, talde, af hvilkom ju en var öfver hvart af deras faders hus. 45Och summan af Israels barn, efter deras fäders hus, ifrå tjugu är och derutöfver, det i här draga dogde i Israel, 46Var sex resor hundradetusend, och tretusen, femhundrade och femtio. 47Men de Leviter, efter deras faders slägter, vordo intet räknade ibland med. 48Och Herren talade med Mose, och sade: 49Levi slägt skall du intet räkna, eller taga någon summo af dem, ibland Israels barn. 50Men du skall skicka dem till vittnesbördsens tabernakel, och till all dess tyg, och allt det dertill hörer; och de skola bära tabernaklet, och all dess tyg, och skola det sköta, och lägra sig omkring tabernaklet. 51Och när man resa skall, då skola de Leviter taga tabernaklet neder; och när hären skall lägra sig, skola de slå tabernaklet upp. Om någor främmande nalkas dertill, han skall dö. 52Israels barn skola lägra sig hvar i sitt lägre, och vid sins härs baner. 53Men Leviterna skola lägra sig omkring vittnesbördsens tabernakel, på det icke skall komma en vrede öfver menighetena af Israels barn. Derföre skola de Leviter vakt hålla vid vittnesbördsens tabernakel. 54Och Israels barn gjorde allt det Herren Mose budit hade.
Copyright information for SweKarlXII