Numbers 17

1Och Herren talade med Mose, och sade: 2Säg Israels barnom, och tag af dem tolf stafrar, af hvar och en sins faders hus Första en, och skrif hvarsderas namn på hans staf. 3Men Aarons namn skall du skrifva på Levi staf; ty ju för hvar sins faders hus höfvitsman skall vara en staf. 4Och lägg dem in i vittnesbördsens tabernakel, för vittnesbördet, der jag betygar eder; 5Och den som jag utväljandes varder, hans staf skall grönskas; på det att jag må stilla det knorrandet, som Israels barn knorra emot eder. 6Mose talade med Israels barn; och alle deras Förstar fingo honom tolf stafrar, hvar försten en staf efter deras fäders hus; och Aarons stafvar desslikes ibland deras stafrar. 7Och Mose lade stafrarne inför Herran uti vittnesbördsens tabernakel. 8Om morgonen, då Mose gick in uti vittnesbördsens tabernakel, fann han Aarons staf af Levi hus grönskas, och blomstren utgångna, och mandel bära. 9Och Mose bar ut alla strafrarna ifrå Herranom för all Israels barn, så att då sågo det, och hvar och en tog sin staf. 10Då sade Herren till Mose: Bär Aarons staf åter inför vittnesbördet, att han förvarad varder för ett tecken till de olydiga barnen; att deras knorrande uppå mig må återvända, att de icke dö. 11Mose gjorde såsom Herren honom budit hade. 12Och Israels barn sade till Mose: Si, vi förgås, och blifve borto; vi förminskas, och vardom alle. 13Ho som kommer intill Herrans tabernakel, han dör: skole vi då platt förödas?
Copyright information for SweKarlXII