Numbers 26

1Och skedde efter denna plågona, att Herren talade med Mose och Eleazar, Prestens Aarons son, och sade: 2Tag summona af hela menighetene af Israels barn, ifrå tjugu år och derutöfver, efter deras fäders hus, alla de som förmå draga i här i Israel. 3Och Mose, samt med Eleazar Prestenom, talade på de Moabiters mark, vid Jordan in mot Jericho, 4Med dem, som tjugu åra gamle voro, och derutöfver, såsom Herren hade budit Mose och Israels barnom, som utur Egypti land dragne voro. 5Ruben, den förstfödde Israels son. Rubens barn voro: Hanoch, af hvilkom de Hanochiters slägt kommer: Pallu, af hvilkom de Palliters slägt kommer: 6Hezron, af hvilkom de Hezroniters slägt kommer: Charmi, af hvilkom de Charmiters slägt kommer. 7Dessa äro Rubens slägter; och deras tal var tre och fyratio tusend, sjuhundrad och tretio. 8Men Pallu barn voro: Eliab. 9Och Eliabs barn voro: Remuel; och Dathan, och Abiram. Desse äro Dathan och Abiram, myndige män i den menighetene, som satte sig upp emot Mose och Aaron uti Korahs parti, då de satte sig upp emot Herran; 10Och jorden öppnade sin mun, och upp svalg dem med Korah, då det partiet blefvo döde, och elden förtärde tuhundrad och femtio män; och voro till ett tecken. 11Men Korahs barn blefvo icke döde. 12Simeons barn uti deras slägter voro: Nemuel, af honom kommer de Nemueliters slägt: Jamin, af honom kommer de Jaminiters slägt: Jachin, af honom kommer de Jachiniters slägt: 13Serah, af honom kommer de Serahiters slägt: Saul, af honom kommer de Sauliters slägt. 14Dessa äro Simeons slägter, tu och tjugu tusend, och tuhundrad. 15Gads barn uti deras släkter voro: Zephon, af honom kommer de Zephoniters slägt: Haggi, af honom kommer de Haggiters slägt: Suni, af honom kommer de Suniters slägt: 16Osni, af honom kommer de Osniters slägt: Eri, af honom kommer de Eriters slägt: 17Arod, af honom kommer de Aroditers slägt: Areli, af honom kommer de Areliters slägt. 18Dessa äro Gads barnas slägter: deras tal fyratiotusend och femhundrad. 19Juda barn: Er och Onan, hvilke både blefvo döde i Canaans lande. 20Och voro Juda barn i deras slägter: Sela, af honom kommer de Selaniters slägt: Perez, af honom kommer de Pereziters slägt: Serah, af honom kommer de Serahiters slägt. 21Men Perez barn voro: Hezron, af honom kommer de Hezroniters slägt: Hamul, af honom kommer de Hamuliters slägt. 22Dessa äro Juda slägter; deras tal sex och sjutio tusend, och femhundrad. 23Isaschar barn i deras slägter voro: Thola, af honom kommer de Tholaiters slägt: Phuva, af honom kommer de Phuvaiters slägt: 24Jasub, af honom kommer de Jasubiters slägt: Simron, af honom kommer de Simroniters slägt. 25Dessa äro Isaschars slägter; deras tal fyra och sextio tusend, trehundrad. 26Sebulons barn i deras slägter voro: Sered, af honom kommer de Sarditers slägt: Elon, af honom kommer de Eloniters slägt: Jahleel, af honom kommer de Jahleeliters slägt. 27Dessa äro Sebulons slägter; deras tal sextiotusend, och femhundrad. 28Josephs barn i deras slägter voro: Manasse och Ephraim. 29Manasse barn voro: Machir, af honom kommer de Machiriters slägt: Machir födde Gilead, af honom kommer de Gileaditers slägt. 30Gileads barn äro: Jeser, af honom kommer de Jeseriters slägt: Helek, af honom kommer de Helekiters slägt: 31Asriel, af honom kommer de Asrieliters slägt: Sichem, af honom kommer de Sichemiters slägt. 32Semida, af honom kommer de Semiditers slägt: Hepher, af honom kommer de Hepheriters slägt. 33Men Zelaphehad var Hephers son, och hade inga söner, utan döttrar; de heto: Mahela, Noa, Hogla, Milca och Thirza. 34Dessa äro Manasse slägter; deras tal tu och femtio tusend, och sjuhundrad. 35Ephraims barn i deras slägter voro: Suthelah, af honom kommer de Suthelahiters slägt: Becher, af honom kommer de Becheriters slägt: Thahan, af honom kommer de Thahaniters slägt. 36Men Suthelahs barn voro: Eran, af honom kommer de Eraniters slägt. 37Dessa äro Ephraims bara as slägter, deras tal tu och tretio tusend, och femhundrad. Dessa äro Josephs barn i deras slägter. 38BenJamins barn i deras slägter voro: Bela, af honom kommer de Belaiters slägt: Asbel, af honom kommer de Asbeliters slägt: Ahiram, af honom kommer de Ahiramiters slägt: 39Supham, af honom kommer de Supliamiters slägt: Hupham, af honom kommer de Huphamiters slägt. 40Men Bela barn voro: Ard och Naaman, af dem kommer de Arditers och Naamiters slägt. 41Dessa äro BenJamins barn i deras slägter; deras tal fem och fyratio tusend, och sexhundrad; 42Dans barn i deras slägter voro: Suham, af honom kommer de Suhamiters slägt. Dessa äro Dans slägter i deras slägter. 43Och alle de Suhamiters slägte i deras tal voro fyra och sextio tusend, och fyrahundrad. 44Assers barn i deras slägter voro: Jimna, af honom kommer de Jimniters slägt: Jisvi, af honom kommer de Jisviters slägt: Beria, af honom kommer de Beriiters slägt. 45Men Beria barn voro: Heber, af honom kommer de Heberiters slägt: Malchiel, af honom kommer de Malchieliters slägt. 46Och Assers dotter het Sarah. 47Dessa äro Assers barnas slägter; deras tal tre och femtio tusend, och fyrahundrad. 48Naphthali barn i deras slägter voro: Jahzeel, af honom kommer de Jahzeeliters slägt: Guni, af honom kommer de Guniters slägt: 49Jezer, af honom kommer de Jezeriters slägt: Sillem, af honom kommer de Sillemiters slägt. 50Dessa, äro Naphthali slägter i deras slägter: deras tal fem och fyratio tusend, och fyrahundrad. 51Detta är summan af Israels barn, sex gånger hundradetusend, ett tusend, sjuhundrad och tretio. 52Och Herren talade med Mose, och sade: 53Dessom skall du utskifta landet till arfs, efter namnens tal. 54Mågom skall du gifva mycket till arfs, och fåm litet; hvarjom och enom skall man gifva efter deras tal. 55Dock skall man skifta landet med lott; efter deras faders slägters namn skola de arf taga. 56Ty efter lotten skall du utskifta dem arfvet, emellan de många och de få. 57Och detta är summan af de Leviter uti deras slägter: Gerson, af hvilkom de Gersoniters slägt: Kehat, af hvilkom de Kehatiters slägt: Merari, af hvilkom de Merariters slägt. 58Dessa äro Levi slägter: De Libniters slägt, de Hebroniters slägt, de Maheliters slägt, de Musiters slägt, de Koralliters slägt; men Kehat födde Amram. 59Och Amrams hustru het Jochebed, Levi dotter, den honom född var uti Egypten; och hon födde Amram, Aaron och Mose, och deras syster MirJam. 60Men af Aaron vardt född Nadab, Abihu, Eleazar och Ithamar. 61Men Nadab och Abihu blefvo döde, då de offrade främmande eld för Herranom. 62Och deras tal var tre och tjugu tusend, allt mankön ifrå en månad och derutöfver; ty de vordo icke räknade ibland Israels barn: förty man gaf dem icke arf ibland Israels barn. 63Detta är summan af Israels barn, som Mose och Presten Eleazar talde på de Moabiters mark vid Jordan, in mot Jericho; 64Ibland hvilka var ingen utaf den summo, då Mose och Presten Aaron talde Israels barn uti Sinai öken. 65Förty Herren hade sagt dem, att de skulle döden dö i öknene. Och ingen blef qvar, utan Caleb, Jephunne son, och Josua, Nuns son.
Copyright information for SweKarlXII