Numbers 27

1Och Zelaphehads döttrar, Hephers sons, Gileads sons, Machirs sons, Manasse sons, utaf Manasse slägt, Josephs sons, benämnda Mahela, Noa, Hogla, Milca och Thirza, kommo fram; 2Och de trädde för Mose, och för Presten Eleazar, och för Förstarna, och hela menighetena, inför dörrena af vittnesbördsens tabernakel, och sade: 3Vår fader är döder i öknene, och han var icke med i den menighetene, som uppsatte sig emot Herran i Korahs upplopp; utan är i sine synd död blefven, och hade inga söner. 4Hvi skall då vår faders namn borto blifva utu hans slägt, ändock att han ingen son hade? Gifver oss ock arfvegods ibland vår faders bröder. 5Mose förde deras sak inför Herran. 6Och Herren sade till honom: 7Zelaphehads döttrar hafva rätt sagt; du skall ock gifva dem arfvegods med deras faders bröder, och skall deras faders arf vända dem till. 8Och säg Israels barnom: Om någor dör och hafver inga söner, så skolen I hans arf gifva hans döttrar. 9Hafver han inga döttrar, skolen I gifva det hans bröder. 10Hafver han inga bröder, så skolen I gifva det hans faderbroder. 11Hafver han icke faderbroder, skolen I gifva det hans nästa fränder, som honom skylde äro i hans slägt, att de taga det in. Det skall vara Israels barnom för en lag och rätt, såsom Herren budit hafver Mose. 12Och Herren sade till Mose: Stig upp på berget Abarim, och bese landet, som jag Israels barn gifva skall; 13Och när du det sett hafver, skall du samka dig till ditt folk, såsom din broder Aaron samkad är; 14Efter det I min ord olydige voren uti den öknene Zin, öfver menighetenes träto, då I mig helga skullen genom vattnet för dem. Det är det trätovattnet i Kades uti den öknene Zin. 15Och Mose talade med Herranom, och sade: 16Herren Gud öfver allt lefvande kött sätte en man öfver menighetena, 17Som för dem ut och in går, och förer dem ut och in, att Herrans menighet icke skall vara såsom får utan herda. 18Och Herren sade till Mose: Tag Josua till dig, Nuns son, hvilken en man är, der Anden uti är, och lägg dina händer på honom. 19Och haf honom fram för Presten Eleazar, och för hela menighetena; och bjud honom för deras ögon; 20Och lägg dina härlighet uppå honom, att hela menigheten af Israels barn är honom lydig. 21Och han skall gå fram för Presten Eleazar; han skall rådfråga för honom genom Ljusens sätt inför Herranom. Efter hans mun skola ut och in gå, både han och all Israels barn med honom, och hela menigheten. 22Mose gjorde såsom Herren honom böd; och tog Josua, och ställde honom fram för Presten Eleazar, och för hela menighetena; 23Och lade sina hand uppå honom, och böd honom, såsom Herren med Mose talat hade.
Copyright information for SweKarlXII