Numbers 3

1Detta är Aarons och Mose slägt, i den tiden, då Herren talade med Mose på Sinai berg. 2Och detta är Aarons söners namn: Den förstfödde Nadab, dernäst Abihu, Eleazar och Ithamar. 3Det äro namn till Aarons söner, som till Prester smorde voro, och deras händer fyllde till Presterskap. 4Men Nadab och Abihu blefvo döde för Herranom, då de offrade främmande eld för Herranom, uti Sinai öken, och hade inga söner. Men Eleazar och Ithamar skötte Prestaämbetet under deras fader Aaron. 5Och Herren talade med Mose, och sade: 6Haf fram Levi slägte, och ställ dem inför Presten Aaron, att de skola tjena honom; 7Och hålla hans och hela menighetenes vakt inför vittnesbördsens tabernakel, och tjena i tabernaklets tjenste; 8Och vakta all tyg, som vittnesbördsens tabernakel tillhörer, och Israels barnas vakt, till att tjena i tabernaklets tjenste. 9Och skall gifva Aaron och hans sönom Leviterna till gåfvo af Israels barnom; 10Men Aaron och hans söner skall du sätta, att de vakta på deras Presterskap. Om någor främmande bjuder sig dertill, han skall dö. 11Och Herren talade med Mose, och sade: 12Si, jag hafver tagit de Leviter ibland Israels barn, för allt förstfödt, som moderlif öppnar ibland Israels barn, så att Leviterna skola vara mine. 13Förty de förstfödingar äro mine, ifrå den tid jag slog all förstföding i Egypti land; då helgade jag mig all förstföding i Israel, ifrå mennisko allt intill boskapen, att de skola höra mig till: Jag Herren. 14Och Herren talade med Mose uti Sinai öken, och sade: 15Räkna Levi söner efter deras fäders hus och slägter, allt det mankön är, månade gammalt, och derutöfver. 16Och så talde Mose dem efter Herrans ord, såsom han budit hade. 17Och voro desse Levi barn vid namn: Gerson, Kehat, Merari. 18Men Gersons barnas namn i deras slägter voro: Libni och Simei. 19Kehats barn i deras slägter voro: Amram, Jizear, Hebron och Usiel. 20Merari barn i deras slägter voro: Malieli och Musi. Det äro Levi slägter, efter deras fäders hus. 21Desse äro Gersons slägter: De Libniter och Simeiter. 22Summan af talet vardt funnen sjutusend och femhundrad, allt det som mankön var, och manade gammalt, och derutöfver. 23Och de samma Gersoniters slägter skola lägra sig bakföre tabernaklet, vesterut. 24Deras öfverste skall vara Eliasaph, Laels son. 25Och de skola vakta på vittnesbördsens tabernakel, på boningena och täckelset, och dess öfvertäckelse, och på klädet i dörrene af vittnesbördsens tabernakel; 26På bonaden åt gårdenom, och på klädet i gårdsens ingång, hvilken går omkring boningena och altaret, och på dess tåg, och allt det som till dess tjenste hörer. 27Desse äro Kehats slägter: De Amramiter, de Jizeariter, de Hebroniter och Usieliter; 28Allt det som mankön var, och månade gammalt, och derutöfver, vid tal åttatusend och sexhundrad, de som akta skola på helgedomens vakt; 29Och skola lägra sig vid sidona af tabernaklet, söderut. 30Deras öfverste skall vara Elizaphan, Usiels son. 31Och de skola vakta arken, bordet, ljusastakan, altaren, och all helgedomens tyg, der de tjena med; och på förlåten, och hvad till dess tjenste tillhörer. 32Men den öfverste öfver alla Leviternas Öfverstar skall vara Eleazar, Prestens Aarons son, öfver dem som skickade äro till att taga vara på helgedomens vakt. 33Desse äro Merari slägte: De Maheliter och Musiter; 34Hvilke till talet voro sextusend och tuhundrad, allt det mankön var, månade gammalt, och derutöfver. 35Deras öfverste skall vara Zuriel, Abihails son; och skola lägra sig vid sidona af tabernaklet, norrut. 36Och deras ämbete skall vara, att vakta uppå bräden, skottstängerna, och stolparna, och fötterna åt tabernaklet, och all tyg, som till den tjensten tillhöra; 37Så ock på stolparna kringom gården, med fötterna, och pålarna, och tågen. 38Men framför boningena och vittnesbördsens tabernakel österut skola sig lägra Mose och Aaron, och hans söner, att de skola vakta på helgedomen, och på Israels barn. Om någor främmande bjuder sig dertill, han skall dö. 39Alle Leviterna uti en summo, som Mose och Aaron talde efter deras slägter, efter Herrans ord, alltsammans mankön, månade gammalt, och derutöfver, voro tu och tjugu tusend. 40Och Herren talade till Mose: Räkna all förstföding, det mankön är ibland Israels barn, månade gammalt, och derutöfver ock tag talet på deras namn; 41Och skall uttaga Leviterna mig Herranom för all Israels barnas förstföding: och Leviternas boskap, för all förstföding af Israels barnas boskap. 42Och Mose talde, såsom Herren honom budit hade, all förstföding ibland Israels barn. 43Och vardt funnet namnens tal, af all förstföding, det mankön var, månade gammalt, och derutöfver, i deras summo, tu och tjugu tusend, tuhundrad, och tre och sjutio. 44Och Herren talade med Mose, och sade: 45Tag de Leviter för all förstföding ibland Israels barn, och Leviternas boskap för deras boskap, att Leviterna skola vara mine, Herrans. 46Men de lösepenningar för de tuhundrade tre och sjutio, som öfverlöpse i Israels barnas förstföding, utöfver Leviternas tal, 47Skall du taga ju fem siklar ifrå hufvud till hufvud, efter helgedomens sikel; tjugu gera gäller en sikel; 48Och skall de samma penningar, som öfverrisa utöfver deras tal, gifva Aaron och hans sönom. 49Då tog Mose de lösepenningarna, som öfverriste utöfver Leviternas tal, 50Af Israels barnas förstfödingar, tusende trehundrad, och fem och sextio siklar, efter helgedomens sikel; 51Och fick dem Aaron och hans söner, efter Herrans ord, såsom Herren hade budit Mose.
Copyright information for SweKarlXII