Numbers 7

1Och då Mose hade upprest tabernaklet, smort det, och helgat det med all dess tyg; dertill ock smort och helgat altaret med all dess tyg; 2Så offrade höfvitsmännerna i Israel, de som ypperst voro i deras faders hus; förty de voro höfvitsman i slägterna, och stodo öfverst ibland dem som talde voro. 3Och de båro sitt offer fram för Herran, sex öfvertäckta vagnar, och tolf oxar, ju en vagn för två höfvitsman, och en oxa för hvardera; och hade dem fram för tabernaklet. 4Och Herren sade till Mose: 5Tag det af dem, att det må tjena i vittnesbördsens tabernakels tjenste, och få det Leviterna, hvarjom efter sitt ämbete. 6Då tog Mose vagnarna och oxarna, och fick dem Leviterna. 7Två vagnar och fyra oxar fick han Gersons barnom, efter deras ämbete. 8Och fyra vagnar och åtta oxar fick han Merari barnom, efter deras ämbete, under Ithamars, Prestens Aarons sons, hand. 9Men Kehats barnom fick han intet; derföre att de ett heligt ämbete på sig hade och måste bära på sina axlar. 10Och höfvitsmännerna offrade till altarets vigning, på den dagen, då det vigdt vardt, och offrade sina gåfvor inför altaret. 11Och Herren sade till Mose: Låt hvar höfvitsmannen bära sitt offer fram på sin dag till altarets vigning. 12På första dagen offrade Nahesson sina gåfvo, Amminadabs son, af Juda slägte. 13Och hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 14Dertill en gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 15En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 16En getabock till syndoffer; 17Och två oxar till tackoffer, fem vädrar, fem bockar, och fem årsgamla lamb. Detta är Nahessons, Amminadabs sons, gåfva. 18På den andra dagen offrade Nethaneel, Zuars son, höfvitsmannen för Isaschar. 19Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 20Dertill en gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 21En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 22En getabock till syndoffer; 23Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Nethaneels, Zuars sons, gåfva. 24På tredje dagen, höfvitsmannen för Sebulons barn, Eliab, Helons son. 25Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 26En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 27En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 28En getabock till syndoffer; 29Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Eliabs, Helons sons, gåfva. 30På fjerde dagen, höfvitsmannen för Rubens barn, Elizur, Sedeurs son. 31Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 32En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 33En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 34En getabock till syndoffer; 35Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Elizurs, Sedeurs sons, gåfva. 36På femte dagen, höfvitsmannen för Simeons barn, Selumiel, ZuriSadai son. 37Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, nåde full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 38En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 39En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 40En getabock till syndoffer; 41Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Selumiels, ZuriSadai sons, gåfva. 42På sjette dagen, höfvitsmannen för Gads barn, Eliasaph, Deguels son. 43Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 44En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 45En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer. 46En getabock till syndoffer; 47Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Eliasaphs, Deguels sons, gåfva. 48På sjunde dagen, höfvitsmannen för Ephraims barn, Elisama, Ammihuds son. 49Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl blandadt med oljo till spisoffer; 50En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 51En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 52En getabock till syndoffer; 53Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Elisama, Ammihuds sons, gåfva. 54På åttonde dagen, höfvitsmannen för Manasse barn, Gamliel, Pedahzurs son. 55Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 56En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 57En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 58En getabock till syndoffer; 59Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Gamliels, Pedahzurs sons, gåfva. 60På nionde dagen, höfvitsmannen för BenJamins barn, Abidan, Gideoni son. 61Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 62En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 63En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 64En getabock till syndoffer; 65Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Abidans, Gideoni sons, gåfva. 66På tionde dagen, höfvitsmannen för Dans barn, Ahieser, AmmiSadai son. 67Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 68En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 69En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 70En getabock till syndoffer; 71Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Ahiesers, AmmiSadai sons, gåfva. 72På ellofte dagen, höfvitsmannen för Assers barn, Pagiel, Ochrans son. 73Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 74En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 75En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 76En getabock till syndoffer; 77Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem; årsgamla lamb. Detta är Pagiels, Ochrans sons, gåfva. 78På tolfte dagen, höfvitsmannen för Naphthali barn, Ahira, Enans son. 79Hans gåfva var: Ett silffat, hundrade och tretio siklar värdt; en silfskål, sjutio siklar värd, efter helgedomens sikel, både full med semlomjöl, blandadt med oljo till spisoffer; 80En gyldene sked, tio siklar guld värd, full med rökverk; 81En stut af boskapen, en vädur, ett årsgammalt lamb till bränneoffer; 82En getabock till syndoffer; 83Och till tackoffer två oxar, fem vädrar, fem bockar och fem årsgamla lamb. Detta är Ahira, Enans sons, gåfva. 84Detta är nu altarets vigning, på den tiden, då det vigdt vardt, till hvilket de Israels höfvitsmän offrade dessa tolf silffat, tolf silfskålar, tolf gyldene skedar; 85Så att ju ett fat höll hundrade och tretio siklar silfver, och ju en skål sjutio siklar; så att summan af allt silfret i faten riste till tutusendfyrahundrade siklar, efter helgedomens sikel. 86Och af de tolf gyldene skedar, fulla med rökverk, höll ju en tio siklar, efter helgedomens sikel; så att summan af guldet i skedarne riste till hundrade och tjugu siklar. 87Summan af boskapen till bränneoffret var tolf stutar, tolf vädrar, tolf årsgamla lamb, med deras spisoffer; och tolf getabockar till syndoffer. 88Och summan af boskapen till tackoffret var fyra och tjugu oxar, sextio vädrar, sextio bockar, sextio årsgamla lamb. Detta är nu altarets vigning, då det vigdt vardt. 89Och när Mose gick in uti vittnesbördsens tabernakel, att med honom skulle taladt varda, så hörde han röstena med sig tala af nådastolenom, som var på vittnesbördsens ark, emellan de två Cherubim; dädan vardt med honom taladt.
Copyright information for SweKarlXII