Philippians 3

Lagsens, trones rättfärdighet. Rätt, falsk vandel.

1 Ytterligare, mine bröder, fröjder eder i Herranom. Att jag eder ju allt detsamma skrifver, det förtryter mig intet; men det gör eder dess vissare. 2Vakter eder för de hundar, vakter eder för de onda arbetare, vakter eder för afskärelsen. 3Ty vi äre omskärelsen, vi som tjene Gudi i Andanom, och berömmom oss af Christo Jesu, och sättom icke tröst på köttet; 4Ändock jag ock väl må trösta på köttet. Hvar en annar sig tycka låter, att han må förtrösta sig på köttet, jag mycket mer; 5Som på åttonde dagen omskoren är, en af Israels folk och Benjamins slägte, en Ebree af Ebreer, efter lagen en Pharisee; 6Efter nitet förföljandes församlingen, efter den rättfärdighet, som är af lagen, ostraffelig. 7Men det mig en vinning var, det hafver jag räknat för skada, för Christi skull. 8Ja, jag räknar det allt för skada emot den öfver svinnleliga mins Herras Christi Jesu kunskap; för hvilkens skull jag allt hafver för skada räknat, och håller det för träck, på det jag må vinna Christum; 9Och varda funnen i honom, icke hafvandes mina rättfärdighet, som kommer af lagen, utan den som af Christi tro kommer; nämliga den rättfärdighet, som af Gudi kommer genom trona. 10Till att känna honom, och hans uppståndelses kraft, och hans pinos delaktighet, lik vorden hans död; 11Om jag ock måtte komma emot honom i de dödas uppståndelse. 12Icke att jag allaredo hafver det fattat, eller allaredo fullkommen är; men jag far fast der efter, om jag det ock fatta må, som jag ock fattad är af Christo Jesu. 13Käre bröder, jag kan icke säga, att jag ännu sjelf det fattat hafver; men ett säger jag: Jag förgäter det till rygga är, och sträcker mig till det som frammantill är; 14Jagandes efter målet, som föresatt är, till den lön som förehålles ofvanefter, af Guds kallelse i Christo Jesu. 15Så månge vi nu fullkomne äre, varom så sinnade; och om I något annorlunda hålla skolen, så låter Gud eder det uppenbara; 16Dock så, att vi uti det, der vi allaredo tillkomne äre, vandrom efter ena reglo, och äre ens sinnade. 17Varer ock, käre bröder, mine efterföljare, och ser på dem som så vandra, som I oss för en efterdömelse hafven. 18Ty månge vandra, af hvilkom jag eder ofta sagt hafver, men nu säger jag ock gråtandes, fiendar till Christi kors; 19Hvilkas ände är förtappelse, och deras buk deras Gud, och deras ära till skam, de der akta hvad jordena tillhörer. 20Men vår umgängelse är i himmelen, dädan vi ock vänte Frälsaren, Herran Jesum Christum; 21Hvilken vår skröpliga lekamen skall förklara; på det han skall göra honom lik med sinom förklarada lekamen, af den kraft der han med förmår sig all ting underlägga.
Copyright information for SweKarlXII