Psalms 1

Gudfruktigas och ogudaktigas skilnad.

Säll är den, som icke wandrar uti de ogudaktigas råd, och icke träder in uppå de syndares wäg; ej heller sitter der de bespottare sitta. [1] Utan hafwer lust til HERrans lag; och talar om hans lag både dag och natt. Han är såsom et trä, planteradt wid wattubäcker, hwilket sina frukt bär i sinom tid, och dess löf förfallna intet; och hwad han gör, det lyckas wäl. Men de ogudaktige äro icke så; utan såsom agnar, som wädret bortförer. Derföre blifwa icke de ogudaktige i domenom; eller syndarena i de rättfärdigas församling. [2] Ty HERren känner de rättfärdigas wäg: men de ogudaktigas wäg förgås.
Copyright information for SweKarlXII