Psalms 118

Tacksägelse. Prophetia om Christo.

1 Tacker HERranom, ty han är mild, och hans godhet warar ewinnerliga. 2Nu säge Israel: Hans godhet warar ewinnerliga. 3Nu säge Aarons hus: Hans godhet warar ewinnerliga. 4Nu säge de som HERran frukta: Hans godhet warar ewinnerliga. 5Uti ångest åkallade jag HERran; och HERren bönhörde mig, och tröste mig. 6HERren är med mig, derföre fruktar jag mig intet: Hwad kunna menniskor göra mig? 7HERren är med mig, til at hjelpa mig: Och jag will lust se på mina fiendar. 8Det är godt, at förtrösta på HERran, och icke förlåta sig på menniskor. 9Det är godt, at förtrösta uppå HERran, och icke förlåta sig på Förstar. 10Alle Hedningar belägga mig; men i HERrans Namn will jag förgöra dem. 11De kringhwärfwa mig på alla sidor; men i HERrans Namn will jag nederlägga dem. 12De omlägga mig såsom bi, de släcka såsom eld i törne; men i HERrans Namn will jag förgöra dem. 13Man stöter mig, at jag falla skall; men HERren hjelper mig. 14HERren är min magt, och min psalm; och är min salighet. 15Man sjunger med glädje om seger uti de rättfärdigas hyddom: HERrans högra hand behåller segren. 16HERrans högra hand är uphöjd: HERrans högra hand behåller segren. 17Jag skall icke dö, utan lefwa, och förkunna HERrans gerningar. 18HERren näpser mig wäl; men han gifwer mig icke dödenom. 19Upplåter mig rättfärdighetenes portar, at jag må der ingå, och tacka HERranom. 20Det är HERrans port, de rättfärdige skola der ingå. 21Jag tackar dig, at du näpste mig, och halp mig. 22Den stenen, som byggningsmännerna förkastade, är til en hörnsten worden. 23Det är skedt af HERranom, och är et under för wår ögon. 24Detta är den dagen, den HERren gör; låt oss på honom fröjdas och glädjas. 25O! HERre, hjelp; O! HERre, låt wäl gå. 26Lofwad ware den, som kommer i HERrans Namn; wi wälsigne eder, som af HERrans hus ären. 27HERren är Gud, den oss uplyser; pryder högtidena med löf, allt intill hornen på altaret. 28Du äst min Gud, och jag tackar dig; min Gud, jag will prisa dig. 29Tacker HERranom, ty han är mild, och hans godhet warar ewinnerliga.
Copyright information for SweKarlXII