Psalms 118

Tacksägelse. Prophetia om Christo.

Tacker HERranom, ty han är mild, och hans godhet warar ewinnerliga. Nu säge Israel: Hans godhet warar ewinnerliga. Nu säge Aarons hus: Hans godhet warar ewinnerliga. Nu säge de som HERran frukta: Hans godhet warar ewinnerliga. Uti ångest åkallade jag HERran; och HERren bönhörde mig, och tröste mig. HERren är med mig, derföre fruktar jag mig intet: Hwad kunna menniskor göra mig? HERren är med mig, til at hjelpa mig: Och jag will lust se på mina fiendar. Det är godt, at förtrösta på HERran, och icke förlåta sig på menniskor. Det är godt, at förtrösta uppå HERran, och icke förlåta sig på Förstar. 10 Alle Hedningar belägga mig; men i HERrans Namn will jag förgöra dem. 11 De kringhwärfwa mig på alla sidor; men i HERrans Namn will jag nederlägga dem. 12 De omlägga mig såsom bi, de släcka såsom eld i törne; men i HERrans Namn will jag förgöra dem. 13 Man stöter mig, at jag falla skall; men HERren hjelper mig. 14 HERren är min magt, och min psalm; och är min salighet. 15 Man sjunger med glädje om seger uti de rättfärdigas hyddom: HERrans högra hand behåller segren. 16 HERrans högra hand är uphöjd: HERrans högra hand behåller segren. 17 Jag skall icke dö, utan lefwa, och förkunna HERrans gerningar. 18 HERren näpser mig wäl; men han gifwer mig icke dödenom. 19 Upplåter mig rättfärdighetenes portar, at jag må der ingå, och tacka HERranom. 20 Det är HERrans port, de rättfärdige skola der ingå. 21 Jag tackar dig, at du näpste mig, och halp mig. 22 Den stenen, som byggningsmännerna förkastade, är til en hörnsten worden. 23 Det är skedt af HERranom, och är et under för wår ögon. 24 Detta är den dagen, den HERren gör; låt oss på honom fröjdas och glädjas. 25 O! HERre, hjelp; O! HERre, låt wäl gå. 26 Lofwad ware den, som kommer i HERrans Namn; wi wälsigne eder, som af HERrans hus ären. 27 HERren är Gud, den oss uplyser; pryder högtidena med löf, allt intill hornen på altaret. 28 Du äst min Gud, och jag tackar dig; min Gud, jag will prisa dig. 29 Tacker HERranom, ty han är mild, och hans godhet warar ewinnerliga.
Copyright information for SweKarlXII