Romans 1

Pauli person, helsning. Sann rättfärdighet, Hedna afguderi, synder.

1 Paulus, Jesu Christi tjenare, kallad till Apostel, afskild tio att predika Guds Evangelium; 2Hvilket han tillförene utlofvat hafver, genom sina Propheter i den Helga Skrift, 3Om sin Son, den född är af Davids säd, efter köttet; 4Hvilken är krafteliga bevisad Guds Son, efter Andan som helgar, deraf att han stod upp ifrå de döda, nämliga Jesus Christus, vår Herre; 5Ibland hvilka I ock ären kallade af Jesu Christo; Ibland hvilka I ock ären kallade af Jesu Christo; 7Allom dem som i Rom äro, Guds kärestom, kalladom heligom. Nåd vare med eder, och frid af Gudi varom Fader, och Herranom Jesu Christo. 8I förstone tackar jag min Gud, gjenom Jesum Christum, för eder alla, att i hela verldene talas om edra tro. 9Ty Gud är mitt vittne, hvilkom jag tjenar i minom anda, uti Evangelio som är om hans Son, att jag utan återvändo tänker på eder; 10Bedjandes alltid i mina böner, att jag dock någon tid måtte få en lyckosam väg, om Gud ville, till att komma till eder. 11Ty jag åstundar se eder, på det jag måtte några andeliga gåfvo dela med eder, till att styrka eder; 12Det är, att jag, samt med eder, måtte få hugsvalelse, genom begges våra tro, edra och mina. 13Jag vill icke dölja for eder, bröder, att jag hafver ofta haft i sinnet komma till eder, ändock jag hafver varit förhindrad allt härtill; på det jag måtte ock någon frukt skaffa ibland eder, såsom ibland andra Hedningar. 14Jag är pligtig både Greker och Barbarer, både visa och ovisa. 15Ty jag skämmes icke vid Christi Evangelium; ty det är Guds kraft allom dem till salighet som tro; Judomen först, så ock Grekomen; Ty jag skämmes icke vid Christi Evangelium; ty det är Guds kraft allom dem till salighet som tro; Judomen först, så ock Grekomen; 17Derföre att derutinnan varder Guds rättfärdighet uppenbar, af tro i tro; som skrifvet är: Den rättfärdige skall lefva af sine tro. 18Ty Guds vrede af himmelen varder uppenbar öfver alla menniskornas ogudaktighet och orättfärdighet, de der förhålla sanningena i orättfärdighet. 19Ty det, som förstås kan om Gud, är dem uppenbart; ty Gud hafver dem det uppenbarat; 20Dermed att hans osynliga väsende, och hans eviga kraft och Gudom varder beskådad, när de besinnas af gerningarna, nämliga af verldenes skapelse; så att de äro utan ursäkt; 21Medan de förstodo Gud, och hafva icke prisat honom som en Gud, och ej heller tackat; utan vordo fåfängelige i sina tankar, och deras oförnuftiga hjerta är vordet mörkt. 22Då de höllo sig för visa, äro de vordne dårar; 23Och hafva förvandlat dens oförgängeliga Guds härlighet uti beläte, det ej allenast gjordt var efter förgängeliga menniskors, utan jemväl efter foglars, och fyrafött och krypande djurs liknelse. 24Derföre hafver ock Gud öfvergifvit dem i deras hjertans lust ar, uti orenlighet, till att skämma sin lekamen inbördes; 25Derföre hafver ock Gud öfvergifvit dem i skamliga lustar; ty deras qvinnor hafva förvandlat den naturliga brukningena uti den, som är emot naturen. Derföre hafver ock Gud öfvergifvit dem i skamliga lustar; ty deras qvinnor hafva förvandlat den naturliga brukningena uti den, som är emot naturen. 27Sammaledes ock männerna hafva öfvergifvit den naturliga qvinnones brukning, och hafva brunnit i sin lusta till hvarannan; man med man bedrifvit slemhet, och fått, som tillbörligit var, deras villos rätta lön i sig sjelfvom. 28Och såsom de intet aktade hafva Gud i känslo, hafver Gud öfvergifvit dem i ett vrängt sinne, till att bedrifva obeqvämlig ting; 29Fulle med all orättfärdighet, boleri, arghet, girighet, ondsko; fulle med afund, mord, kif, svek, otukt; 30Örnatasslare, bakdantare, Guds föraktare, våldsverkare, högfärdige, stolte, illfundige, föräldromen olydige; 31Oförnuftige, ordlöse, okärlige, trolöse, obarmhertige; 32Hvilke, ändå de Guds rättviso veta, att de som sådant göra äro värde döden, likväl göra de det icke allenast, utan ock hålla med dem som det göra.
Copyright information for SweKarlXII