Romans 11

Framhärdan i trone. Utkorelsens grund.

1 Så säger jag nu: Hafver Då Gud bortkastat sitt folk? Bort det; ty jag är ock en Israelit, af Abrahams säd, af Benjamins slägte. 2Gud hafver icke bortkastat sitt folk, som han hade föresett tillförene. Eller veten I icke hvad Skriften säger om Elias? huru han går fram för Gud emot Israel, och säger: 3Herre, de hafva dräpit dina Propheter, och hafva slagit ned din altare; och jag är allena igenblifven, och de fara efter mitt lif. 4Men hvad säger honom Guds svar? Jag hafver mig igenleft sjutusend män, som icke hafva böjt sin knä för Baal. 5Är det nu af nåd, så är det icke af gerningom; annars vore nåd icke nåd; är det ock af gerningom, så är det nu icke nåd; annars är gerning icke gerning. Är det nu af nåd, så är det icke af gerningom; annars vore nåd icke nåd; är det ock af gerningom, så är det nu icke nåd; annars är gerning icke gerning. 7Huru äret då? Det Israel söker, det får han icke; men utkorelsen får det; de andre äro förblindade; 8Såsom skrifvet är: Gud hafver gifvit dem en förbittrad anda; ögon, att de icke se skola, och öron, att de icke höra skola allt härtilldags. 9Och David säger: Låt deras bord varda en snaro, och till bekajelse, och till förargelse, och dem till deras rätta lön. 10Varde deras ögon förblindad, att de icke se; och böj deras rygg alltid. 11Så säger jag nu: Hafva de då fördenskull stött sig, att de skulle falla? Bort det; men af deras fall hände Hedningomen salighet, på det att han dermed skulle uppväcka dem till nit. 12Är nu deras fall verldenes rikedom, och deras förminskelse är Hedningarnas rikedom; huru mycket mer deras fullhet? 13Eder Hedningomen säger jag: Efter det jag är Hedningarnas Apostel, prisar jag mitt ämbete; 14Om jag kunde någorledes uppväcka dem, som mitt kött äro, till nit, och göra några saliga af dem. 15Är förstlingen helig, så är ock väl hele degen helig och om roten är helig, så äro ock qvistarna helige. Är förstlingen helig, så är ock väl hele degen helig och om roten är helig, så äro ock qvistarna helige. 17Om nu någre af qvistarna äro afbrutne, och du, som var ett vildoljoträ, blef der inympad igen, och äst vorden delaktig af oljoträns rot och fetma; 18Så beröm dig icke emot qvistarna. Om du berömmer dig, så bär ju icke du roten a, utan roten bär dig. 19Så säger du då: Qvistarna äro afbrutne, på det jag skulle inympas. 20Sant säger du; de äro af brutne för otrones skull; men du äst ståndandes genom trona; var icke för stolt i ditt sinne, utan var i räddhåga. 21Ty hafver Gud de naturliga qvistar icke skonat, se till, att han icke heller skonar dig. 22Så se nu här Guds godhet och stränghet; strängheten på dem som föllo, och godheten på dig, så framt du blifver i godhetene; annars varder du ock afhuggen,; 23Och de inympas igen, om de icke blifva i otrone; ty Gud är mägtig äter inympa dem. 24Ty äst du af ett naturligit vildoljoträ afhuggen, och förutan naturen inympad uti ett sannskyldigt oljoträ; huru mycket mer måga de, som naturlige qvistar äro, inympas uti sitt eget oljoträ? 25Och så varder hele Israel salig; såsom skrifvet är: Af Zion skall den komma som fria skall, och afvända ogudaktigheten af Jacob. Och så varder hele Israel salig; såsom skrifvet är: Af Zion skall den komma som fria skall, och afvända ogudaktigheten af Jacob. 27Och detta är mitt Testament med dem, då jag borttager deras synder. 28Efter Evangelium håller jag dem för ovänner, för edra skull; men efter utkorelsen hafver jag dem kär, för fädernas skull. 29Ty Guds gåfvor och kallelse äro sädana, att han kan dem icke ångra. 30Ty såsom ock I fordom icke trodden på Gud, och hafven dock nu öfver deras otro fått barmhertighet; 31Så hafva ock nu de icke velat tro på den barmhertighet, som eder vederfaren är, att dem måtte ock barmhertighet vederfaras. 32Ty Gud hafver allt beslutit under otro, på det han skall förbarma sig öfver alla. 33O! hvilken djuphet af den rikedom, som är både i Guds visdom och kunskap; huru obegripelige äro hans domar, och oransakelige hans vägar. 34Ty ho hafver känt Herrans sinne? Eller ho hafver varit hans rådgifvare? 35Ty af honom, och igenom honom, och i honom äro all ting; honom vare ära i evighet. Amen. Ty af honom, och igenom honom, och i honom äro all ting; honom vare ära i evighet. Amen.
Copyright information for SweKarlXII