Romans 15

Paulus förmanar till saktmodighet, tålamod, enighet. Lofvar sin ankomst

1 Skole ock vi, som starke äre, draga deras skröplighet, som svage äro, och icke täckas oss sjelfvom. 2Så skicke sig hvar och en af oss, att han måtte täckas sin nästa till godo, till förbättring. 3Ty ock Christus täcktes icke sig sjelfvom; utan såsom skrifvet står: Deras försmädelser, som dig försmäda, hafva fallit öfver mig. 4Ty hvad som helst föreskrifvet är, det är skrifvet oss till lärdom; att vi, genom tålamod och Skriftenes tröst, skole hafva en förhoppning. 5Att I med enom håg, och med enom mun, mågen prisa Gud, och vårs Herras Jesu Christi Fader. Att I med enom håg, och med enom mun, mågen prisa Gud, och vårs Herras Jesu Christi Fader. 7Derföre upptager hvar den andra, såsom ock Christus hafver upptagit oss till Guds äro. 8Men jag säger, att Jesus Christus var omskärelsens tjenare, för Guds sannings skull, till att fast göra de löften, som till fäderna skedde; 9Men att Hedningarna skola ära Gud, för barmhertighetenes skull; såsom skrifvet är: Fördenskull skall jag prisa dig ibland Hedningarna, och sjunga dino Namne. 10Och åter säger han: Glädjens, I Hedningar, med hans folk; 11Och ändå sedan: Lofver Herran, alle Hedningar, och priser honom, all folk. 12Och äter säger Esaias: Det skall vara Jesse rot, och den som uppstå skall att råda öfver Hedningarna; på honom skola Hedningarna hoppas. 13Men Gud, som hoppet gifver, uppfylle eder med alla fröjd och frid i trone, att I hafven ett fullkommeligit hopp, genom dens Helga Andas kraft. 14Mine bröder, jag vet väl sjelf af eder, att I ären fulle af godhet, uppfyllde med all kunskap, förmående förmana hvar den andra. 15Att jag skall vara Jesu Christi tjenare ibland Hedningarna, offrandes Guds Evangelium; att Hedningarne skola varda ett offer, Gudi anammeligit, helgadt genom den Helga Anda. Att jag skall vara Jesu Christi tjenare ibland Hedningarna, offrandes Guds Evangelium; att Hedningarne skola varda ett offer, Gudi anammeligit, helgadt genom den Helga Anda. 17Derföre hafver jag, der jag må berömma mig af, igenom Christum Jesum, i det Gudi tillhörer. 18Ty jag dristar icke något tala, det icke Christus verkade igenom mig, till att göra Hedningarna lydaktiga, genom ord och gerningar; 19Genom teckens och unders kraft, och genom Guds Andas kraft; så att ifrån Jerusalem, och de land deromkring ligga, allt intill Illyricum, hafver jag uppfyllt med Christi Evangelium; 20Och beflitat inig att predika Evangelium, der Christus icke ens hade varit nämnd, på det jag icke skulle bygga på ens annars grund; 21Utan, såsom skrifvet står: Dem som intet hafver kungjordt varit om honom, de skola det se; och de som af honom intet hört hafva, de skola det förstå. 22Det är ock saken, hvarföre jag ofta hafver varit förhindrad att komma till eder. 23Nu, efter jag icke mer rum hafver i dessa landen, och hafver dock i mång år åstundat komma till eder; 24Då jag reser ut i Hispanien, vill jag komma till eder; ty jag hoppas att, då jag reser derigenom, skall jag få se eder, och sedan varda af eder hulpen dit att komma; dock att jag ju först någon lust hafver haft af edor umgängelse. 25Ty de som bo uti Macedonien, och Achajen, hafva belefvat göra någon undsättning dem fattigom heligom, som äro i Jerusalem. Ty de som bo uti Macedonien, och Achajen, hafva belefvat göra någon undsättning dem fattigom heligom, som äro i Jerusalem. 27Ty de hafva så belefvat, och äro dem ock pligtige; fördenskull, att efter de hafva delat med Hedningarna sin andeliga ting, är tillbörligit, att de äro dem till tjenst med deras lekamliga ting. 28Då jag nu beställt hafver, och förseglat dem denna frukt, vill jag komma tillbaka igen, och genom edar (stad) fara till Hispanien. 29Men jag vet, när jag kommer till eder, varder jag kommandes med Christi Evangelii fullkomliga välsignelse. 30Men, käre bröder, jag förmanar eder genom vår Herra Jesum Christum, och igenom Andans kärlek, att I mig uti mitt arbete hjelpen, med edra böner för mig till Gud; 31Att jag må frälst varda ifrå de otrogna i Judeen; och att min tjenst, som jag gör i Jerusalem, må anammelig varda dem heligom; 32Att jag må med glädje komma till eder, genom Guds vilja, och vederqvicka mig med eder. 33Men fridsens Gud vare med eder allom. Amen.
Copyright information for SweKarlXII