Romans 5

Rättfärdighes frukter. Adam syndenes, Christus rättfärdighetenes ursprung.

1 Medan vi nu rättfärdige vordne äro af trone, hafvo vi frid med Gud, genom vår Herra Jesum Christum; 2Genom hvilken vi hafve ock en tillgång i trone till denna nåd, som vi uti stam, och berömmom oss af hoppet, som vi hafve, till den härlighet som Gud gifva skall. 3Och icke det allenast; utan vi berömmom oss ock i bedröfvelsen, vetande att bedröfvelse gör tålamod; 4Och tålamod gör förfarenhet; förfarenhet gör hopp; 5Ty ock Christus, den stund vi ännu svage vorom efter tiden, hafver lidit döden för oss syndare. Ty ock Christus, den stund vi ännu svage vorom efter tiden, hafver lidit döden för oss syndare. 7Nu vill näppliga någor dö för det som rätt är; för det som godt är torde tilläfventyrs någor dö. 8Derföre beprisar Gud sin kärlek till oss att Christus är död för oss, när vi ännu vore syndare. 9Så varde vi ju mycket mer behållne genom honom för vredene, efter vi äre rättfärdige gjorde i hans blod. 10Ty efter vi vordom förlikte med Gudi, genom hans Sons död, den stund vi ännu voro ovänner; mycket mer, efter vi äre förlikte, blifve vi nu behållne genom hans lif. 11Icke allenast det; utan vi berömmom oss ock af Gudi, genom vår Herra Jesum €hristum, genom hvilken vi nu förlikningen fått hafve. 12Derföre, såsom igenom ena mennisko är synden kommen i verlden, och för syndenes skull döden; och är så döden kommen öfver alla menniskor, efter de alle syndat hafva, 13Ty synden var väl i verldene allt intill lagen; men der ingen lag är, der aktas icke synden; 14Utan döden var väldig, allt ifrån Adam intill Mosen, öfver dem ock, som icke hade syndat i sådana öfverträdelse som Adam, hvilken är hans liknelse som tillkommande var. 15Och är icke gåfvan allenast öfver ena synd, såsom förderfvet är kommet fördens ena syndarens ena synd; ty domen är kommen af ene synd till fördömelse, men gåfvan af många synder till rättfärdighet, Och är icke gåfvan allenast öfver ena synd, såsom förderfvet är kommet fördens ena syndarens ena synd; ty domen är kommen af ene synd till fördömelse, men gåfvan af många synder till rättfärdighet, 17Ty om döden hafver, för ens synds skull, väldig varit igenom en; mycket mer skola de, som undfå nådenes och gåfvones fullhet till rättfärdighet, vara väldige i lifvena genom en, Jesum Christum, 18Ty såsom för ens synds skull, är fördömelse kommen öfver alla menniskor; så kommer ock, igenom ens rättfärdighet, lifsens rättfärdning öfver alla menniskor. 19Tv såsom, för ene menniskos olydno, äro månge vordne syndare; så varda ock, för ens lydnos skull, månge rättfärdige. 20Men lagen är också härmed inkommen, att synden skulle öfverflöda; men der synden öfverflödde, der öfverflödde då nåden mycket mer; 21På det att, såsom synden hafver väldig varit till döden, så skulle ock nåden väldig vara genom rättfärdighetena till evinnerligit lif, genom Jesum Christum.
Copyright information for SweKarlXII