Romans 8

Rätt vandel i Christo. Dess nytta. Hopp, tålamods ankar.

1 Så är nu intet fördömeligit i dem som äro i Christo Jesu, de icke vandra efter köttet, utan efter Andan. 2Ty Andans lag, som lif gifver i Christo Jesu, hafver gjort mig fri ifrå syndenes och dödsens lag. 3Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det hon vardt försvagad af köttet, det gjorde Gud, sandandes sin Son i syndelig kötts liknelse, och fördömde syndena i köttet genom synd; 4På det den rättfärdighet, som lagen äskar, skulle varda fullbordad i oss, som icke vandrom efter köttet, utan efter Andan. 5Ty köttsens sinne är döden; men Andans sinne är lif och frid. Ty köttsens sinne är döden; men Andans sinne är lif och frid. 7Ty köttsligit sinne är en fiendskap emot Gud; efter det är icke Guds lag underdånigt; icke kan det heller. 8Men de, som äro köttslige, kunna icke vara Gudi täcke. 9Men I ären icke köttslige, utan andelige, om Guds Ande annars bor i eder; ty hvilken icke hafver Christi Anda, han hörer icke honom till. 10Men om Christus är i eder, så är väl lekamenen död, för syndenes skull; men Anden är lifvet, för rättfärdighetenes skull. 11Om nu hans Ande, som Jesum uppväckte ifrå de döda, bor i eder, så skall ock den, som Christum uppväckte ifrå de döda, göra edor dödeliga lekamen lefvande, för sin Andas skull, som i eder bor. 12Så äre vi nu, käre bröder, skyldige, icke köttena, att vi skole lefva efter köttet; 13Ty om I lefven efter köttet, så skolen I dö; men om I döden köttsens gerningar med Andanom, så skolen I lefva. 14Ty alle de som drifvas af Guds Anda, de äro Guds barn. 15Den samme Anden vittnar med vår Anda, att vi äre Guds barn. Den samme Anden vittnar med vår Anda, att vi äre Guds barn. 17Äre vi nu barn, så äre vi ock arfvingar; nämliga Guds arfvingar, och Christi medarfvingar; om vi annars lidom med honom, att vi ock med honom komma mågom till härligheten. 18Ty jag håller det så före, ätt denna tidsens vedermöda är icke lika emot den härlighet, som på oss uppenbaras skall. 19Ty kreaturens högeliga åstundan väntar efter, att Guds barn skola uppenbaras; 20Efter kreaturen äro vanskelighetene underkastade emot sin vilja.; men för hans skull, som dem underkastat hafver, på en förhoppning. 21Ty kreaturen skola ock varda fri af förgängelighetenes träldom, tall Guds barnas härliga frihet. 22Ty vi vete, att hvart och ett kreatur suckar och ängslas med oss, allt härtill. 23Och icke de allenast; utan ock vi sjelfve, som hafvom Andans förstling, suckom ock vid oss sjelfva efter barnaskapet. och väntom vår kropps förlossning. 24Ty vi äre väl salige vordne, dock i hoppet; men hoppet, om det synes, är det icke hopp; ty huru kan man hoppas det man ser? 25Sammaledes hjelper ock Anden våra skröplighet; ty vi vete icke hvad vi skolom bedja, såsom det bör sig; utan sjelfver Anden manar godt för oss, med osägeliga suckan. Sammaledes hjelper ock Anden våra skröplighet; ty vi vete icke hvad vi skolom bedja, såsom det bör sig; utan sjelfver Anden manar godt för oss, med osägeliga suckan. 27Men han, som skådar hjertan, han vet hvad Andans sinne är; ty han manar för helgonen, efter Guds behag. 28Men vi vete att dem, som hafva Gud kär, tjena all ting till det bästa, de som efter uppsåtet äro kallade. 29Ty hvilka han hafver föresett, dem hafver han ock beskärt, att de skulle vara hans Sons beläte like; på det han skall vara den förstfödde ibland många bröder. 30Men dem som han hafver beskärt, dem hafver han ock kallat; och dem han hafver kallat, dem hafver han ock gjort rättfärdiga; men dem som han hafver gjort rättfärdiga, dem hafver han ock gjort härliga. 31Hvad vilje vi nu säga härtill? Är Gud för oss, ho kan vara emot oss? 32Hvilken ock icke hafver skonat sin egen Son, utan gifvit honom ut för oss alla; huru skulle han icke ock gifva oss all ting med honom? 33Hvilken vill åklaga dem som Gud hafver utkorat? Gud är den som rättfärdigar. 34Hvilken är den som vill fördöma? Christus är den som lidit hafver döden; ja, han är ock den som uppväckt är; den ock sitter på Guds högra hand, och manar godt för oss. 35Såsom skrifvet är: För dina skull vardom vi dödade hela dagen; vi vardom hållne såsom slagtofår. Såsom skrifvet är: För dina skull vardom vi dödade hela dagen; vi vardom hållne såsom slagtofår. 37Men i allt detta öfvervinne vi, genom honom som oss älskat hafver. 38Ty jag är viss derpå, att hvarken död, eller lif, eller Änglar, eller Förstadöme, eller väldigheter, eller de ting som nu äro, eller de ting som tillkomma skola; 39Eller höghet, eller djuphet, eller något annat kreatur, skall skilja oss ifrå Guds kärlek, som är i Christo Jesu, vårom Herra.
Copyright information for SweKarlXII