Song of Solomon 3

Christus, brudens beskydd.

Jag sökte om nattena i mine säng, den min själ kär hade; jag sökte, men jag fann honom intet. Jag will stå upp och gå omkring i staden, på gator och gränder, och söka den min själ kär hafwer: Jag sökte, men jag fann honom intet. Mig funno wäktarena, som kringom i staden gå: Hafwen J icke sett den min själ kär hafwer? Då jag kom litet framom dem, så fann jag den min själ kär hafwer: Jag håller honom, och will icke öfwergiwa honom, tilldess jag hafwer honom in uti mine moders hus, uti mine moders kammar. Jag beswär eder, J Jerusalems döttrar, wid rår och hinder på markene, att J icke uppwävcken mina käro, eller omaken henne, tilldess henne själf lyster. Ho är denna, som uppgår utur öknene, såsom en rök af myrrham, rökelse och allahanda apothekares pulver? Si omkring Salomos säng stå sextio starke, utaf de starka i Jsrael; Alle hålla de swärd, och äro behändige till strids; hwardera hafwer sitt swärd wid sina sido, för fruktans skull, om nattena. Konung Salomo lät göra sig ett sängerum af Libanons trä; 10 Dess stodar woro af silfwer, täckelsen af guld, sätet af purpur, bottnen deruti war lusteliga lagd för Jerusalems döttrars skull. 11 Går ut, J Zions döttrar, och skåder Konung Salomo, i den krono, der hans moder honom med krönt hafwer, på hans bröllopsdag, och på hans hjertas fröjds dag.
Copyright information for SweKarlXII