Song of Solomon 5

Christus bjudes. Hans skönhet.

Jag kom, min syster, kära brud, uti min örtegård; jag hafwer mitt myrrham, samt med mina örter, uppskurit; jag hafwer ätit mina hannogskako, samt med minom hannog; jag hafwer druckit mitt win med mine mjölk: Äter, mine käre, och dricker, mine wänner, och warder druckne. Jag sofwer, och mitt hjerta wakar; der är mins wäns röst, som klappar: Låt mig upp, min kära, min syster, min dufwa, min fromma; ty mitt hufwud är fullt med dagg, och mina lockar fulle med nattenes droppar. Jag hafwer afklädt min kjortel, huru skulle jag åter kläda honom uppå igen? Jag hafwer twagit mina fötter, huru skulle jag besmitta dem igen? Men min wän stack sina hand in genom ett hål, och mitt lif darrade derwid. Då stod jag upp, att jag skulle låta minom wän upp: Mina händer drupo af myrrham, och myrrham lopp öfwer mina finger på stängelen åt låset. Och då jag minom wän upplåtit hade, war han borto, och sin wäg gången. Då gick min själ ut efter hans ord: Jag sökte honom, men jag fann honom intet; jag ropade, men han swarade mig intet. Wäktarena, som omkringgå i stadenom, funno mig, de slogo mig till sårs; wäktarena på murenom togo mig bort mitt hufwudkläde. Jag beswär eder, Jerusalems döttrar; finnen J min wän, så säger honom, att jag för älskog krank ligger. Hwad är din wän för andra wänner, o du aldradägeligasta ibland qwinnor? Hwad är din wän för andra wänner, att du så hafwer besworit oss? 10 Min wän är hwit och röd, utkorad ibland mång tusend. 11 Hans hufwud är det bästa guld; hans hår är krusadt, swart såsom en korp. 12 Hans ögon äro såsom dufwoögon wid wattubäcker, twagne med mjölk, och stå full. 13 Hans kinder äro såsom apothekares wäxande örtesängar; hans läppar äro såsom roser, de der drypa af flytande myrrham. 14 Hans händer äro såsom guldringar, fulle med turkoser; hans lif är såsom rent elphenben, besatt med saphirer. 15 Hans ben äro såsom marmors pelare, grundade uppå gyldene fötter; hans skapnad är såsom Libanon, utkorad såsom cederträ. 16 Hans hals är söt och ganska lustig: En sådana är min wän; min wän är sådana, J Jerusalems döttrar. Hwart är då din wän gången, o du dägeligasta ibland qwinnor? Hwart hafwer din wän wändt sig, så wilje wi honom söka med dig.
Copyright information for SweKarlXII