1 Chronicles 13

Och David höll ett råd med de höfvitsmän öfver tusende, och öfver hundrade, och med alla Förstar; Och sade till hela Israels menighet: Täckes eder, och är det af  Herranom vårom Gud, så låt oss allestäds utsända till de andra våra bröder i all Israels land, och till Presterna och Leviterna i städerna, der de förstäder hafva, att de varda till oss församlade. Och låt oss hem ta till oss igen vår Guds ark; ty i Sauls tid frågade vi intet efter honom. Då sade hela menigheten, att man skulle så göra; ty detta täcktes allo folkena väl. Alltså församlade David hela Israel allt ifrå Sihor vid Egypten, intilldess man kommer till Hamath, till att hemta Guds ark ifrå KiriathJearim. Och David drog upp med hela Israel till Baalath, det är KiriathJearim, som i Juda ligger, att han skulle dädan uppföra  Herrans Guds ark, den på Cherubim sitter, der Namnet åkalladt varder. Och de läto föra Guds ark uppå en ny vagn, utur AbiNadabs hus. Men Ussa och Ahio drefvo vagnen. Och David med hela Israel spelade framför Gudi med all magt, med sånger, med harpor, med psaltare, med trummor, med cymbaler, och med basuner. Som de nu kommo uppå den platsen Chidon, räckte Ussa ut sina hand, till att hålla arken; förty oxarne gingo afsides. 10 Då förgrymmade sig  Herrans vrede öfver Ussa, och slog honom, derföre att han hade räckt sina hand ut på arken, så att han der död blef för Gudi. 11 Då vardt David bedröfvad, att  Herren hade sönderrifvit Ussa, och kallade det rummet PerezUssa, allt intill denna dag. 12 Och David fruktade sig för Gud den dagen, och sade: Huru skall jag hafva Guds ark in till mig? 13 Derföre lät han icke föra in till sig Guds ark uti Davids stad, utan förde honom in uti ObedEdoms hus, den Gitthitens. 14 Alltså blef Guds ark när ObedEdom i hans huse i tre månader. Och  Herren välsignade ObedEdoms hus, och all det han hade.
Copyright information for SweKarlXII1873