1 Chronicles 16

Då de båro Guds ark in, satte de honom uti tabernaklet, som David honom beredt hade; och offrade bränneoffer och tackoffer för Gudi. Och då David hade fullkomnat bränneoffren och tackoffren, välsignade han folket i  Herrans Namn; Och utskifte hvarjom och enom i Israel, både man och qvinno, ett stycke bröd, och kött, och ett mätt vin. Och han satte inför  Herrans ark några Leviter till tjenare, att de skulle prisa, tacka och lofva  Herran Israels Gud; Nämliga Assaph den första, Zacharia den andra, Jegiel, Semiramoth, Jehiel, Mattithia, Eliab, Benaja, ObedEdom; och Jegiel med psaltare och harpor; men Assaph med klingande cymbaler; Och Benaja och Jahasiel, Presterna, med trummeter, alltid för Guds förbunds ark. På den tiden beställde David i förstone att tacka  Herranom, genom Assaph och hans bröder: Tacker  Herranom, prediker hans Namn; förkunner ibland folken hans verk. Sjunger honom, speler, och taler om all hans under. 10 Lofver hans helga Namn; deras hjerta fröjde sig, som söka  Herran. 11 Söker efter  Herran, och efter hans magt; söker hans ansigte alltid. 12 Tänker på hans under, som han gjort hafver; på hans under, och hans ord; 13 I Israels hans tjenares säd, I Jacobs hans utkorades barn. 14 Han är  Herren vår Gud, han dömer i allo verldene. 15 Kommer ihåg hans förbund evinnerliga; hvad han utlofvat hafver i tusende slägter; 16 Hvilket han gjort hafver med Abraham, och hans ed med Isaac. 17 Och han satte det Jacob till en rätt, och Israel till ett evigt förbund, 18 Och sade: Jag skall gifva dig Canaans land, edar arfvedels lott. 19 Då de få och ringa voro, och främlingar derinne; 20 Och de drogo ifrå det ena folket till det andra, och utur ett rike bort till ett annat folk; 21 Han lät ingen göra dem skada; och för deras skull straffade han Konungar; 22 Kommer icke vid mina smorda; och görer intet ondt mina Propheter. 23 Sjunger  Herranom all land; förkunner dageliga hans salighet. 24 Förtäljer ibland Hedningarna hans härlighet; och hans under ibland folken. 25 Ty  Herren är stor, och fast loflig; och underlig öfver alla gudar. 26 Förty alle Hedningars gudar äro afgudar; men  Herren hafver gjort himmelen. 27 Det står härliga och kosteliga till för honom, och går krafteliga och gladeliga till i hans rum. 28 Bärer fram  Herranom, I folk; bärer fram  Herranom äro och magt. 29 Bärer fram  Herrans Namne äro; bärer fram skänker, och kommer för honom, och tillbeder  Herran i heligo prydelse. 30 All verlden frukte för honom; han hafver befäst jordena, så att hon intet röres. 31 Fröjde sig himmelen, och jorden vare glad; och man må säga ibland Hedningarna, att  Herren är rådandes. 32 Hafvet dåne, och hvad deruti är; och marken vare glad, och hvad deruppå är. 33 Fröjde sig all trä i skogen för  Herranom: ty han kommer till att döma jordena. 34 Tacker  Herranom, ty han är god, och hans barmhertighet varar evinnerliga. 35 Och säger: Hjelp oss, Gud vår Frälsare, och församla oss, och hjelp oss ifrå Hedningarna, att vi måge tacka dino helgo Namne, och lofsäga dig. 36 Lofvad vare  Herren Israels Gud, ifrån evighet till evighet; och allt folket säge Amen, och lofve  Herran. 37 Alltså lät han der för  Herrans förbunds ark Assaph och hans bröder, till att tjena inför arken alltid, och hvar dag i sitt dagsverk; 38 Men ObedEdom och hans bröder, åtta och sextio; och ObedEdom, Jeduthuns son, och Hosa till dörravaktare; 39 Och Zadok Presten, och hans bröder Presterna, lät han inför  Herrans tabernakel, på höjdene i Gibeon; 40 Att de dageliga skulle göra  Herranom bränneoffer, uppå bränneoffrens altare, om morgon och afton, såsom skrifvet står uti  Herrans lag, som han Israel budit hade; 41 Och med dem Heman och Jeduthun, och de andra utvalda, som vid namn benämnde voro, till att tacka  Herranom, att hans barmhertighet varar evinnerliga; 42 Och med dem Heman och Jeduthun, med trummeter och cymbaler, till att klinga, och med Guds strängaspel. Men Jeduthuns söner gjorde han till dörravaktare. 43 Alltså drog allt folket sin väg, hvar och en i sitt hus. Drog också David bort till att välsigna sitt hus.
Copyright information for SweKarlXII1873