1 Kings 15

På adertonde årena Konung Jerobeams, Nebats sons, vardt Abiam Konung i Juda; Och regerade tre år i Jerusalem. Hans moder het Maacha, Abisaloms dotter. Och han vandrade i alla sins faders synder, som han för honom gjort hade; och hans hjerta var icke rättsinnigt till  Herran hans Gud, såsom hans faders Davids hjerta. Men för Davids skull gaf  Herren hans Gud honom ena lykto i Jerusalem, så att han uppväckte hans son efter honom, och behöll honom i Jerusalem; Derföre att David gjort hade det  Herranom ljuft var, och var icke viken ifrån allt det han honom böd, så länge han lefde; förutan i den handelen med Uria den Hetheen. Men emellan Rehabeam och Jerobeam var örlig, så länge han lefde. Hvad nu mer af Abiam sägandes är, och allt det han gjort hafver; si, det är skrifvet uti Juda Konungars Chrönico. Och det var örlig emellan Abiam och Jerobeam. Och Abiam afsomnade med sina fäder; och de begrofvo honom uti Davids stad. Och Asa hans son vardt Konung uti hans stad. Uti tjugonde årena Konungs Jerobeams öfver Israel, vardt Asa Konung i Juda; 10 Och regerade ett och fyratio år i Jerusalem. Hans moder het Maacha, Abisaloms dotter. 11 Och Asa gjorde det  Herranom behageligit var, såsom hans fader David; 12 Och dref de roffare utu landet, och borttog alla de afgudar, som hans fäder gjort hade. 13 Dertill satte han sina moder Maacha af ämbetet, för det hon Miplezeth gjort hade i lundenom; och Asa utrotade hennes Miplezeth, och uppbrände honom vid den bäcken Kidron. 14 Men de höjder lade de icke bort; dock var Asa hjerta rättsinnigt till  Herran, så länge han lefde. 15 Och det silfver och guld, och tyg, som hans fader helgat hade, och hvad som helgadt var till  Herrans hus, lät han komma derin. 16 Och emellan Asa och Baesa, Israels Konung, var örlig, så länge de lefde. 17 Men Baesa, Israels Konung, drog upp emot Juda, och byggde Rama, att ingen skulle draga ut och in af Asa part, Konungens i Juda. 18 Då tog Asa allt silfver och guld, som qvart var i  Herrans hus skatt, och i Konungshusets skatt, och fick det i sina tjenares händer; och sände dem till Benhadad, Tabrimmons son, Hesions sons, Konungen i Syrien, som bodde i Damascon, och lät säga honom: 19 Ett förbund är emellan, mig och dig, och emellan min fader och din, fader; derföre skickar jag dig en, skänk, silfver och guld, att du ville låta det förbundet fara, som du hafver med Baesa, Israels Konung, att han må draga ifrå mig. 20 Benhadad hörde Konung Asa, och sände sina höfvitsmän emot Israels städer, och slog Ijon och Dan, och AbelBethMaacha, hela Cinneroth med hela Naphthali land. 21 Då Baesa det hörde, vände han igen bygga Rama, och drog till Thirza igen. 22 Men Konung Asa lät båda öfver hela Juda: Ingen ursake sig; och de togo bort sten och trä af Rama, der Baesa med byggt hade. Och Konung Asa byggde dermed Geba BenJamin, och Mizpa. 23 Hvad nu mer af Asa sägandes är, och all hans magt, och allt det han gjorde, och de städer som han byggde, si, det är skrifvet uti Juda Konungars Chrönico; undantagno, att han på sinom ålder var krank i sina fötter. 24 Och Asa afsomnade med sina fader, och vardt begrafven med sina fader uti Davids sins faders stad. Och Josaphat hans son vardt Konung i hans stad. 25 Men Nadab, Jerobeams son, vardt Konung öfver Israel, uti de andra årena Asa, Juda Konungs; och rådde öfver Israel i tu år; 26 Och gjorde det för  Herranom ondt var, och vandrade i sins faders vägar, och i hans synder, der han med kom Israel till att synda. 27 Men Baesa, Ahia son, utaf Isaschars hus, gjorde ett förbund emot honom, och slog honom i Gibbethon, som var de Philisteers; ty Nadab och hele Israel belade Gibbethon. 28 Så drap Baesa honom, uti tredje årena Asa, Juda Konungs; och vardt Konung i hans stad. 29 Som han nu Konung var, slog han hela Jerobeams hus, och lät intet qvart blifva, det anda hade, af Jerobeam, tilldess han utrotade honom, efter  Herrans ord, som han talat hade genom sin tjenare Ahia af Silo; 30 För Jerobeams synds skull, som han gjorde, och dermed han kom Israel till att synda; och med det retandet, dermed han rette  Herran Israels Gud till vrede. 31 Hvad nu mer af Nadab sägandes är, och allt det han gjort hafver, si, det är skrifvet uti Israels Konungars Chrönico. 32 Och emellan Asa och Baesa, Israels Konung, var örlig, så länge de lefde. 33 Uti tredje årena Asa, Juda Konungs, vardt Baesa, Ahia son, Konung öfver hela Israel i Thirza, fyra och tjugu år; 34 Och gjorde det ondt var för  Herranom, och vandrade i Jerobeams väg, och i hans synd, dermed han hade kommit Israel till att synda.
Copyright information for SweKarlXII1873