1 Samuel 15

Men Samuel sade till Saul:  Herren sände mig, att jag skulle smörja dig till Konung öfver hans folk Israel; så hör nu röstena af  Herrans ord. Så säger  Herren Zebaoth: Jag hafver tänkt uppå hvad Amalek gjorde Israel, och huru han låg i vägen för honom, då han drog utur Egypten. Så drag nu åstad, och slå de Amalekiter, och gif dem tillspillo med allt det de hafva; skona dem intet, utan dräp både man och qvinno, barn, och dem som dia, fä och får, camel och åsna. Saul lät detta komma för folket, och talde dem i Telaim, tuhundradtusend fotfolk, och tiotusend män af Juda. Och då Saul kom till de Amalekiters stad, satte han ett bakhåll vid bäcken; Och lät säga de Keniter: Går edra färde, och gifver eder ifrå de Amalekiter, att jag icke utrotar eder med dem; förty I gjorden barmhertighet med all Israels barn, då de drogo utur Egypten. Alltså gåfvo de Keniter sig ifrå de Amalekiter. Då slog Saul de Amalekiter, allt ifrå Hevila intill Sur, som ligger för Egypten; Och grep Agag, de Amalekiters Konung, lefvande; och allt folket gaf han tillspillo med svärdsegg. Men Saul och folket skonade Agag, och hvad god får och fä var, och väl fett, och lamb, och allt det godt var, och ville icke låtat tillspillo; men det som slemt var, och intet dogde, det läto de tillspillo. 10 Då skedde  Herrans ord till Samuel, och sade: 11 Mig ångrar, att jag hafver gjort Saul till Konung; ty han hafver vändt sig ifrå mig, och icke fullkomnat min ord. Dess vardt Samuel vred; och ropade till  Herran den hela nattena. 12 Och Samuel stod bittida upp, att han skulle om morgonen möta Saul; och honom vardt sagdt, att Saul var kommen till Carmel, och reste sig upp ett segertecken, och var omkringdragen, och kommen neder till Gilgal. 13 Som nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom: Välsignad vare du  Herranom! Jag hafver fullkomnat  Herrans ord. 14 Samuel svarade: Hvad är då det rop af får i min öron, och det rop af fä, som jag hörer? 15 Saul sade: Utaf de Amalekiter hafva de tagit det; förty folket skonade det bästa får och fä, för  Herrans dins Guds offers skull; det andra hafve vi låtit tillspillo. 16 Men Samuel svarade Saul: Städ till, att jag säger dig, hvad  Herren hafver talat med mig i denna natt. Han sade: Säg. 17 Samuel sade: Är det icke så, då du liten vast för din ögon, vardt du ett hufvud i Israels slägter, och  Herren smorde dig till Konung öfver Israel? 18 Och  Herren sände dig på vägen, och sade: Far bort, och förgör de syndare, de Amalekiter, och strid emot dem, tilldess du gör en ända på dem. 19 Hvi hafver du icke lydt  Herrans röst; utan vändt dig till rof, och illa handlat inför  Herrans ögon? 20 Då sade Saul till Samuel: Hafver jag dock lydt  Herrans röst, och hafver dragit den vägen, som  Herren mig sändt hafver; jag hafver fört hit Agag, de Amalekiters Konung, och förgjort de Amalekiter. 21 Men folket hafver tagit af rofvet får och fä, det bästa af de spillgifno, till att offra det  Herranom dinom Gud i Gilgal. 22 Men Samuel sade: Menar du att  Herren hafver lust till offer och bränneoffer, såsom dertill, att man lyder  Herrans röst? Si, lydnad är bättre än offer, och höra till är bättre än det feta af vädrar. 23 Förty olydnad är en trolldomssynd, och gensträfvighet är ett afguderi och afgudadyrkan; så, efter du hafver förkastat  Herrans ord, hafver han ock förkastat dig; att du icke skall vara Konung. 24 Då sade Saul till Samuel: Jag hafver syndat, att jag hafver öfvergångit  Herrans befallning och din ord; ty jag fruktade folket, och hörde deras röst. 25 Och nu förlåt mig den synden, och vänd tillbaka med mig, att jag må tillbedja  Herran. 26 Samuel sade till Saul: Jag vänder intet om med dig; ty du hafver förkastat  Herrans ord, och  Herren hafver ock förkastat dig, att du icke skall vara Konung öfver Israel. 27 Och som Samuel vände sig om, till att gå sina färde, fattade han honom i hans kjortels flik, och hon refs sönder. 28 Då sade Samuel till honom:  Herren hafver i denna dag rifvit Israels Konungarike ifrå dig, och gifvit dinom nästa, den bättre är än du. 29 Ljuger icke heller Hjelten i Israel, eller låter sig ångra; ty han är ingen menniska, att han sig något ångra låter. 30 Men han sade: Jag hafver syndat; så gör mig dock du den ärona inför de äldsta af mitt folk, och för Israel, och vänd om med mig, att jag må tillbedja  Herran din Gud. 31 Så vände då Samuel om, och följde Saul, så att Saul tillbad  Herran. 32 Och Samuel sade: Låt komma fram för mig Agag, de Amalekiters Konung; och Agag gick dristeliga fram till honom. Och Agag sade: Alltså måste man fördrifva dödsens bitterhet. 33 Samuel sade: Såsom ditt svärd hafver gjort qvinnor barnlös, så skall ock din moder blifva barnlös ibland qvinnor. Så högg Samuel Agag i stycker inför  Herranom i Gilgal. 34 Och Samuel gick bort till Ramath; men Saul drog upp till sitt hus i Gibea Sauls. 35 Och Samuel såg Saul intet mer intilldess han blef död; dock likväl sörjde Samuel för Sauls skull, att  Herren hade ångrat sig, att han hade gjort honom till Konung öfver Israel.
Copyright information for SweKarlXII1873