1 Samuel 7

Så kommo det folket af KiriathJearim, och hemtade  Herrans ark ditupp, och förde honom i AbiNadabs hus i Gibea; och hans son Eleazar vigde de, att han skulle taga vara på  Herrans ark. Och ifrå den dagen, då Herrans ark kom till KiriathJearim, fördröjde sig tiden, tilldess tjugu år voro förlupne; och allt Israels hus greto för  Herranom. Men Samuel sade till hela Israels hus: Om I omvänden eder med allt hjerta till  Herran, så låter ifrån eder de främmande gudar och Astaroth, och bereder edart hjerta till  Herran, och tjener honom allena, så varder han eder frälsandes utu de Philisteers hand. Så bortkastade Israels barn ifrå sig Baalim och Astaroth, och tjente  Herranom allena. Och Samuel sade: Församler hela Israel till Mizpa, att jag må der bedja  Herran för eder. Och de kommo tillhopa i Mizpa, och öste vatten, och göto ut för  Herranom, och fastade den dagen, och sade der: Vi hafve syndat för  Herranom. Och så dömde Samuel Israels barn i Mizpa. Då nu de Philisteer hörde, att Israels barn voro tillhopakomne i Mizpa, drogo de Philisteers Förstar upp emot Israel. När Israels barn det hörde, fruktade de sig för de Philisteer; Och sade till Samuel: Vänd icke igen att ropa för oss till  Herran vår Gud, att han hjelper oss utu de Philisteers hand. Samuel tog ett fett lamb, och offrade  Herranom ett helt bränneoffer, och ropade till  Herran för Israel; och  Herren bönhörde honom. 10 Och som Samuel offrade bränneoffret, kommo de Philisteer fram till att strida emot Israel. Men  Herren lät dundra en stor tordön öfver de Philisteer på den dagen; och förfärade dem, så att de vordo slagne för Israel. 11 Så drogo Israels män ut ifrå Mizpa, och jagade de Philisteer, och slogo dem allt inunder BethCar. 12 Då tog Samuel en sten, och satte honom emellan Mizpa och Sen, och kallade honom Hjelposten, och sade: Allt härintill hafver  Herren hulpit oss. 13 Så vordo de Philisteer förtryckte, och kommo intet mer i Israels gränso. Och  Herrans hand var emot de Philisteer, så länge Samuel lefde. 14 Så vordo ock de städer Israel igengifne, som de Philisteer dem ifråtagit hade, ifrån Ekron intill Gath, med deras gränsor; dem friade Israel utu de Philisteers hand; ty Israel hade frid med de Amoreer. 15 Och Samuel dömde Israel, så länge han lefde; 16 Och for hvart år omkring till BethEl, och Gilgal, och Mizpa. Och när han hade på all denna rummen dömt Israel, 17 Kom han igen till Ramath, ty der var hans hus; och dömde der Israel, och byggde der  Herranom ett altare.
Copyright information for SweKarlXII1873