1 Timothy 2

Så förmanar jag nu, att man för all ting hafver böner, åkallan, förböner och tacksägelser, för alla menniskor; För Konungar, och för alla Öfverhet; på det vi måge lefva uti ett roligit och stilla lefverne, i all Gudaktighet och ärlighet. Ty sådant är godt och tacknämligit för Gudi, vårom Frälsare; Som vill att alla menniskor skola frälste varda, och till sanningenes kunskap komma. Ty det är en Gud, och en Medlare emellan Gud och menniskor, nämliga den menniskan Christus Jesus; Hvilken sig sjelf gifvit hafver för alla till återlösen, att sådant skulle i sin tid predikadt varda. Der jag ock uti skickad är en Predikare och Apostel; jag säger sanningen i Christo, och ljuger icke, Hedningarnas lärare i trone och sanningene. Så vill jag nu, att männerna bedja i all rum, och upplyfta heliga händer, utan vrede och tvekan; Sammalunda ock, att qvinnorna pryda sig i höfveligom klädebonad, med blygaktighet och kyskhet; icke med flätadt hår, eller guld, eller perlor, eller kostelig klädnad; 10 Utan, såsom de qvinnor höfves som gudaktighet bevisa, med goda gerningar. 11 En qvinna låte lära sig i stillhet, med all underdånighet. 12 Men qvinnone städer jag icke, att hon andra lärer; och icke heller råder öfver mannen, utan vare i stillhet. 13 Ty Adam vardt först skapad, och sedan Eva; 14 Och Adam vardt icke bedragen; utan qvinnan vardt bedragen, och kom öfverträdelsen åstad. 15 Men hon varder likväl salig, genom barnsbörden, om hon blifver i trone, och kärlekenom, och i helgelse, med kyskhet.
Copyright information for SweKarlXII1873