2 Chronicles 15

Och uppå Asaria, Obeds son, kom Guds Ande. Han gick ut emot Asa, och sade till honom: Hörer härtill, Asa, och hele Juda och BenJamin;  Herren är med eder, efter I ären med honom; och när I söken honom, låter han sig af eder finna; om I ock öfvergifven honom, så öfvergifver han ock eder. Men det skall vara många dagar i Israel, att der skall ingen rätter Gud vara; ingen Prest, som lärer; ingen lag. Och när de omvända sig i sine nöd till  Herran Israels Gud, och söka honom, så skall han låta sig finna. På den tiden varder icke väl gångandes dem som ut och in gå; förty det varder ett stort buller öfver alla de som bo på jordene. Ty det ena folket skall slå det andra, och en stad den andra; förty Gud skall förskräcka dem med allahanda ångest. Men I varer tröste, och drager icke edra händer ifrå; ty edart verk hafver sin lön. Då Asa hörde dessa orden, och Obeds den Prophetens Prophetia, vardt han tröst, och kastade bort de styggelser utu hela Juda land och BenJamin, och utu städerna, som han vunnit hade på Ephraims berg, och förnyade  Herrans altare, som för  Herrans förhus stod; Och församlade hela Juda och BenJamin, och främlingarna när dem utaf Ephraim, Manasse och Simeon; förty till honom föllo månge af Israel, som de sågo att  Herren hans Gud med honom var. 10 Och de församlade sig till Jerusalem i tredje månadenom, i femtonde årena Asa rikes; 11 Och offrade på den dagen  Herranom utaf rofvet, som de hemtat hade, sjuhundrad nöt, och sjutusend får. 12 Och de trädde uti förbundet, att de skulle söka  Herran deras fäders Gud, af allt hjerta, och af allo själ; 13 Och hvilken som icke sökte  Herran Israels Gud, han skulle dö, både liten och stor, både man och qvinna. 14 Och de svoro  Herranom med höga röst, med rop, med trummeter och basuner. 15 Och hele Juda fröjdade sig öfver eden; ty de hade svorit af allt hjerta, och de sökte honom af allom vilja, och han lät sig af dem finna; och  Herren gaf dem ro allt omkring. 16 Ock satte Konung Asa sina moder Maacha af ämbetet, för det hon stiktat hade uti Miplezeths lund; och Asa utrotade hennes Miplezeth, och sönderslog honom, och uppbrände honom vid Kidrons bäck. 17 Men höjderna vordo icke bortlagda utur Israel; dock var Asa hjerta rättsinnigt, så länge han lefde. 18 Och han lät komma in uti Guds hus hvad hans fader helgat hade, och hvad han helgat hade, silfver, guld och käril. 19 Och intet örlig var allt intill femte och tretionde året Asa rikes.
Copyright information for SweKarlXII1873