2 Chronicles 19

Men Josaphat, Juda Konung, kom hem igen med frid till Jerusalem. Och gick ut emot honom. Jehu, Hanani son, Siaren, och sade till Konung Josaphat: Skulle du så hjelpa den ogudaktiga, och älska dem som  Herran hata? Och fördenskull är öfver dig  Herrans vrede. Så är dock likväl något godt funnet i dig, att du hafver borthäfvit de lundar utu landena, och hafver skickat ditt hjerta till att söka Gud. Alltså blef Josaphat i Jerusalem. Och han drog åter ut ibland folket, allt ifrå BerSeba, och in uppå Ephraims berg, och igenkallade dem till  Herran deras fäders Gud. Och han beställde domare i landena uti alla Juda fasta städer, ju några uti hvar stad; Och sade till domarena: Ser till hvad I gören; förty I hållen icke menniskodom, utan  Herrans, och han är med eder i domen. Derföre, låter  Herrans fruktan vara när eder. Tager eder vara, och görer så; ty när  Herranom vårom Gud är ingen orätt, eller anseende till personer, ej heller tager han gåfvor. Ock satte Josaphat i Jerusalem utaf Leviterna och Presterna, och utaf de öfversta fäderna i Israel, öfver  Herrans dom och saker, och lät dem bo i Jerusalem; Och böd dem och sade: Görer alltså uti  Herrans fruktan, med tro och rätto hjerta. 10 Uti alla de saker, som komma till eder ifrån edra bröder, som bo i sina städer, emellan blod och blod, emellan lag och bud, emellan seder och rätter, skolen I undervisa dem, att de icke förbryta sig emot  Herran, och en vrede må komma öfver eder, och edra bröder; görer alltså, så varden I icke brottslige. 11 Si, Amaria Presten är öfverste öfver eder i alla  Herrans saker; så är Sebadia, Ismaels son, Förste i Juda hus, i alla Konungssaker; så hafven I ämbetsmän Leviterna för eder. Varer tröste, och görer så, och  Herren varder blifvandes med dem goda.
Copyright information for SweKarlXII1873