2 Chronicles 27

Jotham var fem och tjugu åra gammal, då han Konung vardt, och regerade i sexton år i Jerusalem; hans moder het Jerusa, Zadoks dotter. Och han gjorde det  Herranom väl behagade, såsom hans fader Ussia gjort hade; undantagno, att han icke gick i  Herrans tempel. Och folket bar sig ännu illa åt. Han byggde den höga porten i  Herrans hus, och uppå muren Ophel byggde han mycket; Och byggde städer på Juda berg, och i skogomen byggde han slott och torn. Och han stridde med Ammons barnas Konung; och han vardt dem öfvermägtig; så att Ammons barn gåfvo honom i de samma årena hundrade centen er silfver, tio tusend corar hvete, och tiotusend corar bjugg; så mycket gåfvo ock Ammons barn honom i de andra och tredje årena. Alltså vardt Jotham mägtig; ty han skickade sina vägar för  Herranom sinom Gud. Hvad nu mer af Jotham sägande är, och alla hans strider, och hans vägar, si, det är skrifvet i Israels och Juda Konungars bok. Fem och tjugu åra gammal var han, då han Konung vardt; och regerade i sexton år i Jerusalem. Och Jotham afsomnade med sina fader; och de begrofvo honom i Davids stad. Och hans son Ahas vardt Konung i hans stad.
Copyright information for SweKarlXII1873