2 Samuel 6

Och David samlade åter alla de unga män i Israel, tretiotusend. Och stod upp, och gick bort med allt det folk, som när honom var af Juda män, att han skulle hemta dädan Guds ark, hvilkens namn heter:  Herrans Zebaoths Namn bor deruppå öfver Cherubim. Och de satte Guds ark uppå en ny vagn, och hemtade honom utur AbiNadabs hus, som bodde i Gibea; men Ussa och Ahio, AbiNadabs söner, drefvo den nya vagnen. Och de förde honom med Guds ark utur AbiNadabs hus, som i Gibea bodde; och Ahio gick framför arkenom. Då spelade David och hela Israels hus för  Herranom, med allahanda strängaspel af granträ, med harpor, och psaltare, och trummor, och bjellror, och cymbaler. Och då de kommo till Nachons lado, tog Ussa till, och höll Guds ark; ty oxarna gingo afsides utaf vägenom. Då förgrymmade sig  Herrans vrede öfver Ussa, och Gud slog honom der för hans öfverdådighets skull, så att han blef der död vid Guds ark. Då var David bedröfvad, att  Herren så sönderref Ussa. Och vardt det samma rummet kalladt Perez Ussa allt intill denna dag. Och David fruktade sig för  Herranom på den dagen, och sade: Huru skall  Herrans ark komma till mig? 10 Och ville icke låta bära honom till sig in i Davids stad; utan lät bära honom uti ObedEdoms den Gitthitens hus. 11 Och då  Herrans ark blef i tre månader uti ObedEdoms den Gitthitens hus, välsignade  Herren honom, och allt hans hus. 12 Och det vardt sagdt Konung David, att  Herren hade välsignat ObedEdoms hus, och allt det han hade, för Guds arks skull. Då gick han bort, och hemtade Guds ark utur ObedEdoms hus, upp uti Davids stad, med fröjd. 13 Och som de voro framgångne vid sex tren med  Herrans ark, offrade man en oxa och ett fett får. 14 Och David dansade med allo magt för  Herranom, och hade klädt uppå sig en linnan lifkjortel. 15 Och David samt hela Israel förde  Herrans ark upp, med trummeter och basuner. 16 Och då  Herrans ark kom in uti Davids stad, såg Michal, Sauls dotter, ut genom fenstret, och såg Konung David springa och dansa för  Herranom; och föraktade honom i sitt hjerta. 17 När de nu båro  Herrans ark in, satte de honom på sitt rum midt i tabernaklet, som David för honom uppslagit hade. Och David offrade bränneoffer och tackoffer för  Herranom. 18 Och då David hade utoffrat bränneoffer, och tackoffer, välsignade han folket i  Herrans Zebaoths Namn; 19 Och utskifte allo folkena och Israels menighet, både man och qvinno, hvarjom och enom ett bröd, och ett stycke kött, och ett mått vin; sedan gick allt folket sin väg, hvar och en i sitt hus. 20 Men då David igenkom, till att välsigna sitt hus, gick Michal, Sauls dotter, ut emot honom, och sade: Huru härlig hafver Israels Konung varit i dag, som sig blottat hafver för sina tjenares tjensteqvinnor, såsom lösaktiga menniskor sig blotta! 21 Men David sade till Michal: Jag skall spela för  Herranom, den mig utvalt hafver, heldre än din fader, och heldre än allt hans hus, så att han hafver mig befallt vara en Förste öfver  Herrans folk öfver Israel; ja, för  Herranom vill jag spela; 22 Och vill ännu ringare varda än så, och vill nedrig vara i min ögon, och med de tjensteqvinnor, som du af sagt hafver, till äro komma. 23 Och Michal, Sauls dotter, hade intet barn intill hennes dödsdag.
Copyright information for SweKarlXII1873