Amos 7

Herren  Herren viste mig ena syn; och si, der stod en, som gjorde gräshoppor, rätt då som kornet begynte skjuta sig i ax, sedan Konungen hade låtit klippa sin får. Som de nu ville bortfräta allan grödan på landena, sade jag: Ack! Herre  Herre, var nådelig; ho skall upphjelpa Jacob igen? Ty han är ju fast ringa. Då ångrade det  Herranom; och  Herren sade: Nu väl, det skall icke ske. Herren  Herren viste mig ena syn; och si, Herren  Herren kallade elden till att straffa, dermed han skulle förtära ett stort djup: och han bortfrätte allaredo ett stycke. Då sade jag: Ack! Herre  Herre, håll upp; ho skall upphjelpa Jacob igen? Ty han är ju fast ringa. Då ångrade  Herranom det ock; och Herren  Herren sade: Det skall icke heller ske. Men han viste mig denna synena; och si, Herren stod på enom mur, den med eno mätosnöre mäld var, och han hade mätosnöret i sine hand. Och  Herren sade till mig: Hvad ser du, Amos? Jag sade: Ett mätosnöre. Då sade Herren till mig: Si, jag skall draga ett mätosnöre midt igenom mitt folk Israel, och intet mer öfverse med dem; Utan Isaacs höjder skola förödda, och Israels kyrkor förlagda varda; och jag vill stå upp med svärdena öfver Jerobeams hus. 10 Då sände Amazia, Presten i BethEl, till Jerobeam, Israels Konung, och lät säga honom: Amos gör ett uppror emot dig uti Israels hus. Landet orkar icke lida hans ord. 11 Ty Amos säger alltså: Jerobeam måste dö genom svärd, och Israel skall varda fången bortförd utu sitt land. 12 Och Amazia sade till Amos: Du Siare, gack hädan, och fly in uti Juda land, och föd dig der, och prophetera der; 13 Och prophetera intet mer i BethEl; ty det är Konungens kyrka och riksens hus. 14 Amos svarade, och sade till Amazia: Jag är ingen Prophet, eller någon Prophetes son; utan jag är en fäherde, den mulbär afhemtar. 15 Men  Herren tog mig ifrå hjordenom, och  Herren sade till mig: Gack bort, och prophetera mino folke Israel. 16 Så hör nu  Herrans ord: Du säger: Prophetera intet emot Israel, och tala intet emot Isaacs hus. 17 Derföre säger  Herren alltså: Din hustru skall i stadenom skämd varda, och dine söner och döttrar skola falla genom svärd, och din åker skall med snöre utdelad varda; men du skall dö uti ett orent land, och Israel skall utu sitt land fördrifven varda.
Copyright information for SweKarlXII1873