Deuteronomy 23

Ingen förbråken eller snöpt skall komma in i  Herrans församling. Skall ock ingen skökoson komma i  Herrans församling, ja ock efter tionde led; utan skall platt intet komma i  Herrans församling. De Ammoniter och Moabiter skola icke komma in i  Herrans församling; ja ock efter tionde led; aldrig skola de komma in i  Herrans församling; Derföre, att de icke ville möta dig med bröd och vatten på vägen, då I drogen utur Egypten; och dertill lejde emot eder Bileam, Beors son, den spåmannen utaf Mesopotamien, att han skulle förbanna dig. Men  Herren din Gud ville icke höra Bileam; och  Herren din Gud förvände dig den förbannelsen uti välsignelse; derföre, att  Herren din Gud hade dig kär. Du skall dem hvarken godt eller äro bevisa i alla dina lifsdagar evinnerliga. Edomeen skall du icke för styggelse hålla; ty han är din broder. Egyptien skall du ej heller hålla för styggelse; ty du hafver varit en främling i hans land. De barn, som af dem födde varda i tredje led, de måga komma in uti  Herrans församling. När du utdrager utu lägret emot dina fiendar, så tag dig vara för allt ondt. 10 Är någor ibland dig, som icke är ren, att honom om natten något vederfaret är, han skall gå ut för lägret, och icke igen inkomma; 11 Förra än han mot aftonen tvår sig i vatten; och när solen nedergången är, skall han åter komma i lägret igen. 12 Utanför lägret skall du hafva en plats, der du ut uppå går till dina tarfver; 13 Och skall hafva en staka vid bältet, och när du dig derute sätta vill, skall du grafva dermed; och när du sutit hafver, skall du med mullene öfverskyla det af dig gånget är. 14 Ty  Herren din Gud vandrar i dino lägre, att han skall frälsa dig, och gifva dina fiendar för dig; derföre skall ditt lägre vara heligt, att ingen skam skall sedd vara ibland dig, och han vänder sig ifrå dig. 15 Du skall icke igen antvarda husbondanom tjenaren, som ifrå honom flyr till dig. 16 Han skall blifva när dig på det rum, som honom täckes i någon af dina portar, sig till godo, och skall icke bedröfva honom. 17 Ingen sköka skall vara ibland Israels döttrar, och ingen bolare ibland Israels söner. 18 Du skall icke bära skökolön eller hundapenningar uti  Herrans dins Guds hus, af någrahanda löfte; ty både äro  Herranom dinom Gud en styggelse. 19 Du skall icke ockra på dinom broder, antingen med penningar eller fetalia, eller med någon ting, der man med ockra kan. 20 På dem främmande må du ockra, men icke på dinom broder; på det  Herren din Gud skall välsigna dig i allt det du företager i landena, dit du kommer till att intaga det. 21 När du gör  Herranom dinom Gud ett löfte, så skall du icke fördröja att hålla det; ty  Herren din Gud varder det utkräfvandes af dig; och det blifver dig räknadt till synd. 22 Om du intet löfte lofvar, så är det dig ingen synd. 23 Hvad af dina läppar utgånget är, det skall du hålla, och göra derefter, såsom du  Herranom dinom Gud med fri vilja lofvat hafver, det du med dinom mun talat hafver. 24 När du går i dins nästas vingård, så må du äta af vinbären så mycket dig täckes, tilldess du blifver mätt; men du skall intet taga med dig i dino kärile. 25 När du går i dins nästas säd, så må du afplocka ax; men med lian skall du icke gå dertill.
Copyright information for SweKarlXII1873