Deuteronomy 5

Och Mose kallade hela Israel, och sade till dem: Hör, Israel, de bud och rätter, som jag i dag talar för edor öron, och lärer dem, och behåller dem, att I gören derefter.  Herren vår Gud hafver gjort ett förbund med oss i Horeb; Och  Herren hafver icke gjort detta förbundet med våra fäder, utan med oss, som nu här äre på denna dag, och alle lefve. Ansigte mot ansigte hafver  Herren talat med oss utur eldenom på berget. Jag stod på den tiden emellan  Herran och eder, att jag skulle föra  Herrans ord till eder; förty I fruktaden eder för eldenom, och gingen icke upp på berget; och han sade: Jag är  Herren din Gud, som dig utur Egypti land fört hafver, utu träldomens hus. Du skall inga andra gudar hafva för mig. Du skall intet beläte göra dig, efter någrahanda liknelse, antingen det ofvan i himmelen är, eller nedre på jordene, eller i vattnena under jordene. Du skall icke tillbedja dem, eller tjena dem; ty jag är  Herren din Gud, en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgerningar öfver barnen, intill tredje och fjerde led, deras som mig hata; 10 Och beviser barmhertighet på mång tusend, som mig älska och min bud hålla. 11 Du skall icke missbruka  Herrans dins Guds Namn; ty  Herren skall icke låta blifva honom ostraffad, som hans Namn missbrukar. 12 Sabbathsdagen skall du hålla, att du honom helgar; såsom  Herren din Gud dig budit hafver. 13 Sex dagar skall du arbeta, och göra all din verk; 14 Men på sjunde dagen är  Herrans dins Guds Sabbath; då skall du intet arbete göra, icke heller din son, eller din dotter, eller din tjenare, eller din tjenarinna, eller din oxe, eller din åsne, eller all din boskap, eller främlingen som innan dina portar är; på det att din tjenare och tjenarinna måga hafva ro så väl som du. 15 Förty du skall ihågkomma, att du vast ock en träl uti Egypti land, och  Herren din Gud förde dig derut med mägtiga hand och uträcktom arme; derföre hafver  Herren din Gud budit dig, att du skall hålla Sabbathsdagen. 16 Du skall hedra din fader och dina moder, såsom  Herren din Gud dig budit hafver; på det att du må länge lefva, och att dig må väl gå uti de lande, som  Herren din Gud dig gifva skall. 17 Du skall icke dräpa. 18 Du skall icke göra hor. 19 Du skall icke stjäla. 20 Du skall icke bära falskt vittnesbörd emot din nästa. 21 Du skall icke hafva lust till dins nästas hustru; du skall icke begära dins nästas hus, åker, tjenare, tjenarinno, oxa, åsna, eller hvad som helst honom tillhörer. 22 Desse äro de ord, som  Herren talade till alla edra menighet uppå berget, utur eldenom, och molnena, och töcknene, med stora röst; och lade der intet till; och skref dem på två stentaflor, och fick mig dem. 23 När I hörden röstena utu mörkret, och berget brinna i elde, gingen I fram till mig, alle öfverstar i edra slägter, och edre äldste; 24 Och saden: Si,  Herren vår Gud hafver låtit oss se sina härlighet, och sitt majestät, och vi hafve hört hans röst utur eldenom; i dag hafve vi sett, att Gud talade med menniskom, och de blefvo i lifve. 25 Och nu, hvi skole vi dö, så att den store elden förtärer oss? Om vi oftare höre  Herrans vår Guds röst, så måste vi dö. 26 Förty hvad är allt kött, att det höra må lefvandes Guds röst tala utur eldenom, såsom vi, och kan lefva? 27 Gack du fram, och hör allt det  Herren vår Gud säger; och säg oss det. Allt det  Herren vår Gud med dig talar, det vilje vi höra och göra. 28  Herren hörde rösten af edor ord, som I taladen med mig, sade  Herren till mig: Jag hafver hört detta folks ord, som de med dig talat hafva; det är allt godt, som de sagt hafva. 29 Ack! det de ett sådant hjerta hade till att frukta mig, och till att hålla all min bud i deras lifsdagar; på det att dem måtte gå väl, och deras barn evinnerliga. 30 Gack, och säg dem: Går hem i edor tjäll. 31 Men du skall stå här för mig, att jag talar med dig all lag, och bud, och rätter, som du dem lära skall, att de göra derefter uti landena, som jag dem gifva skall till att intaga. 32 Så behåller det nu, att I mån göra såsom  Herren edar Gud eder budit hafver; och viker icke hvarken på högra sidon eller venstra; 33 Utan vandrer i alla de vägar, som  Herren edar Gud eder budit hafver; på det I mågen lefva, och eder skall väl gå, och I länge lefven i landena, som I intaga skolen.
Copyright information for SweKarlXII1873