Exodus 19

Uti tredje månadenom, sedan Israels barn utgångne voro utur Egypti land, kommo de på denna dagen in uti den öknen Sinai; Förty de voro utdragne ifrå Rephidim, och ville in uti den öknen Sinai, och lägrade sig der i öknene, tvärtemot berget. Och Mose steg upp till Gud. Och  Herren ropade till honom af bergena, och sade: Detta skall du säga till Jacobs hus, och förkunna Israels barnom: I hafven sett hvad jag hafver gjort de Egyptier; och huru jag hafver burit eder på örnavingar, och tagit eder till mig. Om I nu hören mina röst, och hållen mitt förbund, så skolen I vara min egendom för allt folk; ty hela jorden är min. Och I skolen vara mig ett Presterligit Konungsrike, och ett heligt folk. Desse äro de ord, som du skall säga Israels barnom. Mose kom, och sammankallade de äldsta i folket, och framsatte all dessa orden för dem, såsom  Herren budit hade. Och allt folket svarade tillsammans, och sade: Allt det  Herren sagt hafver, vilje vi göra. Och Mose sade folksens ord  Herranom igen. Och  Herren sade till Mose: Si, jag vill komma till dig uti en tjock molnsky, att folket skall höra min ord, som jag talar med dig, och tro dig evärdeliga. Och Mose förkunnade  Herranom folksens ord. 10  Herren sade till Mose: Gack bort till folket, och helga dem i dag och i morgon, att de två sin kläder; 11 Och äro redo på tredje dagen; ty på tredje dagen varder  Herren nederstigandes uppå Sinai berg för allo folkena. 12 Och uppsätt tecken omkring folket, och säg till dem: Vakter eder, att I icke gån upp på berget, eller kommen vid ändan på thy; ty den som kommer vid berget, han skall döden dö. 13 Ingen hand skall komma vid honom, utan han skall varda stenad, eller med skott genomskjuten; ehvad det är djur eller menniska, skall det icke lefva. När man hörer ett långsamt ljud, skola de gå intill berget. 14 Mose steg ned af berget till folket, och helgade dem, och de tvådde sin kläder. 15 Och han sade till dem: Varer redo på tredje dagen; och ingen komme vid sina hustru. 16 Som nu den tredje dagen kom, och morgonen vardt, då hof sig upp ett dunder och ljungeld, och en tjock molnsky på bergena, och ett ljud af en ganska skarp basun; och folket, som i lägret var, vardt förfäradt. 17 Och Mose förde folket utu lägret emot Gud; och de gingo in under berget. 18 Och hela Sinai berg dambade deraf, att  Herren steg neder uppå det i eld; och dess rök gick upp såsom röken af en ugn, så att hela berget bäfvade svårliga. 19 Och basunens ljud gick, och vardt ju starkare. Mose talade, och Gud svarade honom öfverljudt. 20 Då nu  Herren nederkommen var uppå Sinai berg ofvan uppå kullen, kallade  Herren Mose upp på bergskullen; och Mose steg ditupp. 21 Då sade  Herren till honom: Gack neder, och betyga folkena, att de icke träda fram till  Herran, att de skola se honom, och månge falla af dem. 22 Desslikes Presterna, som nalkas  Herranom, de skola ock helga sig, att  Herren icke förgör dem. 23 Mose sade till  Herran: Folket kan icke stiga upp på berget Sinai; ty du hafver betygat oss, och sagt: Sätt tecken upp omkring berget, och helga det. 24  Herren sade till honom: Gack, stig ned; du och Aaron med dig skolen uppstiga. Men Presterna, och folket, skola icke träda intill, så att de uppstiga till  Herran; på det han icke skall förgöra dem. 25 Och Mose steg neder till folket, och sade dem detta.
Copyright information for SweKarlXII1873