Exodus 35

Och Mose församlade hela menighetena af Israels barn, och sade till dem: Detta är det som  Herren budit hafver, att I göra skolen: I sex dagar skolen I arbeta; men den sjunde dagen skolen I hålla heligan,  Herrans hvilos Sabbath. Den som något arbete gör på honom, han skall dö. I skolen ingen eld upptända på Sabbathsdagenom i alla edra boningar. Och Mose sade till alla menighetena af Israels barn: Detta är det  Herren budit hafver: Gifver ibland eder häfoffer  Herranom, alltså att hvar och en frambär häfoffer  Herranom af ett fritt hjerta, guld, silfver, koppar; Gult silke, skarlakan, rosenrödt, hvitt silke, och getahår; Rödlett vädurskinn och tackskinn, furoträ; Oljo till lamporna, och speceri till smörjoolja, och till godt rökverk; Onich och infattade stenar till lifkjortelen, och till skölden. 10 Och den ibland eder förståndig är, han komme och göre hvad  Herren budit hafver; 11 Nämliga tabernaklet med dess täckelse och öfvertäckelse; ringar, bräder, skottstänger, stolpar och fötter; 12 Arken med hans stänger; nådastolen och förlåten; 13 Bordet med sina stänger, och all dess tyg och förlåten; 14 Ljusastakan till att lysa, och hans redskap, och hans lampor, och oljo till lysning; 15 Rökaltaret med sina stänger, smörjooljan, och speceri till rökverk; klädet för tabernaklets dörr; 16 Bränneoffersaltaret med dess koppargallrar, stänger och all sin redskap; tvättekaret med sin fot; 17 Bonaden till gården, med sina stolpar och fötter; och klädet till dörrena åt gårdenom; 18 Pålarna till tabernaklet och till gården, med deras tåg; 19 Ämbetskläden till tjensten i det helga; de helga kläder till Presten Aaron, med hans söners kläder till Presterskapet. 20 Då gick hela menigheten af Israels barn ut ifrå Mose. 21 Och alle de som gerna och välviljeliga gåfvo, kommo och båro det fram till ett häfoffer  Herranom, till vittnesbördsens tabernakels verk, och till all dess tjenste, och till de helga kläden. 22 Både man och qvinna båro fram, hvilken som helst dertill hade vilja, spänner, örnaringar, ringar och spann, och allahanda gyldene redskap; bar ock hvar man fram guld, till veftoffer  Herranom. 23 Och den som när sig fann gult silke, skarlakan, rosenrödt, hvitt silke, getahår, rödlett vädurskinn och tackskinn, han bar det fram. 24 Och den som silfver eller koppar hof, han bar det fram  Herranom till häfoffer. Och den som fann furoträ när sig, han bar det fram till allahanda Gudstjenstens verk. 25 Och de der förståndiga qvinnor voro, de virkade med sina händer, och båro sitt verk fram af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hvitt silke. 26 Och de qvinnor, som skickeliga voro, de virkade getahår. 27 Men förstarna båro fram onich, och infattade stenar till lifkjortelen och till skölden; 28 Och speceri och oljo till lysning, och till smörjo, och till godt rökverk. 29 Alltså båro Israels barn fram  Herranom friviljoge, både män och qvinnor, till allahanda verk, som  Herren budit hade genom Mose, att göras skulle. 30 Och Mose sade till Israels barn: Ser,  Herren hafver kallat Bezaleel vid namn, Uri son, Hurs sons, af Juda slägte; 31 Och hafver uppfyllt honom med Guds Anda, att han är vis, förståndig, och skickelig till allahanda verk; 32 Till att konsteliga arbeta på guld, silfver och koppar; 33 Snida, och insätta ädla stenar; till att timbra af trä; till att göra allt konsteligit arbete; 34 Och hafver gifvit honom undervisning i hans hjerta; samt med Aholiab, Ahisamachs son, af Dans slägte. 35 Han hafver uppfyllt deras hjerta med vishet, till att göra allahanda verk, till att snida, virka och sticka, med gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hvitt silke, och med väfvande, så att de göra allahanda verk, och konsteligit arbete påfinna.
Copyright information for SweKarlXII1873