Exodus 36

Då arbetade Bezaleel och Aholiab, och alle vise män, de som  Herren hade gifvit vishet och förstånd till att veta, huru de allahanda verk göra skulle, till den tjenst, som helgedomen tillhörde, efter allt det som  Herren budit hade. Och Mose kallade Bezaleel och Aholiab, och alla visa män, dem  Herren hade gifvit vishet i deras hjerta; nämliga alla de som välviljeliga tillbödo sig, och gingo dertill, till att arbeta på verket. Och de togo till sig af Mose alla häfningar, som Israels barn frambåro, till den tjenst, som helgedomen tillkrafde, att det skulle blifva gjordt; ty de båro hvar morgon deras viljoga hjelp till honom. Då kommo alle de vise, som arbetade på helgedomens verk, hvar och en af sitt verk, som de gjorde; Och sade till Mose: Folket bär allt för mycket till, mer än till denna tjenstenes verk behöfves, som  Herren budit hafver att göra. Då böd Mose, att utropas skulle i lägren: Ingen gifve mer till helgedomens häfning. Så vände folket igen att frambära. Ty der var allaredo nog till allahanda verk, som görandes var, och ändå utöfver. Och så gjorde alle vise män ibland arbetarena på verket, tabernaklet, tio tapeter, af hvitt tvinnadt silke, gult silke, skarlakan, rosenrödt, Cherubim konsteliga. Längden af hvart tapetet var åtta och tjugu alnar, och bredden fyra alnar, och de voro all vid ena måtto. 10 Och han häktade tillhopa ju fem tapeter, det ena vid det andra; 11 Och gjorde gula lyckor på hvart tapetens stad, der de vordo tillhopafogde; 12 Ju femtio lyckor på hvart tapetet, der det ena det andra med fattade; 13 Och gjorde femtio gyldene häkte, och tillhopafogade det ena tapetet med det andra med häkten; så att det vardt ett tabernakel. 14 Och han gjorde ellofva tapeter af getahår till öfvertäckelse öfver tabernaklet; 15 Tretio alnar lång, och fyra alnar bred; all vid ena måtto; 16 Och fogde fem af dem tillhopa på en del; 17 Och sex tillhopa på den andra delen; och gjorde ju femtio lyckor på hvart tapetet vid stadet, dermed de vordo tillsammanknäppte; 18 Och gjorde ju femtio kopparhäkte, der samma tapeter med tillhopafogdes; 19 Och gjorde ett täckelse öfver detta täckelset af rödlett vädurskinn; och öfver det ännu ett täckelse af tackskinn; 20 Och gjorde bräder till tabernaklet af furoträ, som stå skulle; 21 Hvartdera tio alnar långt, och halfannor aln bredt; 22 Och uppå hvartdera två nåckor, der de med vordo tillhopasatte; så gjorde han all bräden till tabernaklet, 23 Att tjugu af dem stodo på södra sidone; 24 Och gjorde fyratio silfverfötter derunder; under hvart brädet två fötter, till två sina nåckor. 25 På den andra sidone af tabernaklet, som var nordantill, gjorde han ock tjugu bräder, 26 Med fyratio silfverfötter; under hvart brädet två fötter. 27 Men bak i tabernaklet på vestra sidone gjorde han sex bräder; 28 Och tu annor på de tu hörnen af tabernaklet baktill; 29 Så att hvartdera af de båda parade sig med sitt hörnebräde ifrå nedan uppåt, och kommo tillhopa ofvantill med en krampo; 30 Så att bräden vordo åtta, och silfverfötterna sexton; under hvart två fötter. 31 Och gjorde han skottstänger af furoträ; fem till bräden på den ena sidone af tabernaklet; 32 Och fem på den andra sidone; och fem bak vestantill; 33 Och gjorde skottstångena, så att hon öfver bräden allt bortåt skjuten vardt, ifrå den ena ändan till den andra; 34 Och öfverdrog bräden med guld. Men deras ringar gjorde han af guld till skottstängerna, och öfverdrog stängerna med guld; 35 Och gjorde Cherubim på förlåten konsteliga af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hvitt tvinnadt silke; 36 Och gjorde till den samma fyra stolpar af furoträ, och öfverdrog dem med guld, och deras knappar af guld, och göt dertill fyra silfverfötter; 37 Och gjorde ett kläde uti tabernaklets dörr, stickadt af gult silke, skarlakan, rosenrödt, och hvitt tvinnadt silke; 38 Och fem stolpar dertill med deras knappar, och öfverdrog deras knappar och gjordar med guld; och fem kopparfötter dertill.
Copyright information for SweKarlXII1873